Palupera Vallavolikogu istungil 28. novembril 2008:
1. Algatati Neeruti külas Roni kinnistu nr 1741940 katastriüksuse nr 58202:003:1251 detailplaneering ja kinnitati planeeringu lähteseisukohad.
2. Algatati Neeruti külas Mäe-Roni kinnistu nr 2073740 katastriüksuse nr 58202:003:1255, Roni kinnistu nr 2255740 katastriüksuse nr 58202:003:1252 ja katastriüksuse nr 58202:003:1253 detailplaneering ning kinnitati planeeringu lähteseisukohad. Algatatud detailplaneeringute eesmärgid on: planeeritavate alade sihtotstarvete muutmine; ehitusõiguse määratlemine; servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse põhimõtete määramine; keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks; maakasutuse ja ehitamise erinõuded; tehnovõrkude lahenduse koostamine; olulisemate arhitektuurinõuete määramine ehitistele; tuleohutuse tagamine ja servituutide vajaduse määratlemine – teeservituudid, liiniservituudid jm.