Kommunaalmajandus

Kommunaalmajanduse valdkonnas on kohaliku omavalitsuse põhiülesanneteks:

VEEMAJANDUS

Veevarustus, kvaliteetse joogivee ja heitvee kanaliseerimine on majanduslikult kulukas ettevõtmine, mis toimub pikaajalise ja põhjendatud kava kohaselt. Palupera valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava näeb Palupera vallas ette 3 vee- ja kanalisatsiooni arenduspiirkonda: Hellenurme, Nõuni ja Palupera.

Ühisveevärgi teenustega varustatud elanike arv:

asula nimetus elanike arv ÜVK-s 01.01.2016
Hellenurme 130 (s.h. hooldekodu 50)
Nõuni 130
Palupera 150 (s.h. kool 95)
KOKKU 410

Ühiskanalisatsiooniga teenindatavate elanike arv

asula nimetus elanike arv RVK-s 01.01.2016
Hellenurme 445 (s.h. hooldekodu-lasteaed 360)
Nõuni 160
Palupera 205 (s.h. kool 95)
KOKKU 810

Ühisveevärgist pumbatud vesi 2016 aastal (m3/d):

asula elanikele asutustele kokku
Hellenurme 5,6 5,0 10,6
Palupera 2,3 0,9 3,2
Nõuni 4,9
0,1 5,0
KOKKU

12,8

6,0
18,8

Ühiskanalisatsiooni vastuvõetud reovee kogused 2016 aastal (m3/d):

asula elanikele asutustele kokku
Hellenurme 5,1 27,5 32,6
Palupera 1,9
0,9
2,8
Nõuni 7,0 0,1 7,1
KOKKU

14,0

28,5 42,5

Vaatamata sellele, et tegu on hajaasustustega, on planeeritud rajada ka mõned uued ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioonisüsteemid, näiteks:

Perspektiivsed reoveesüsteemide väljaehitused:

NÕUNI: Nõuni Loodusmaja tarbeks uus ühendus olemasolevasse reoveepuhastisse.

Perspektiivsed joogiveehaarded:

NÕUNI: Nõuni Loodus- ja Arenduskeskuse, MTÜ Nõuni Purjeklubi jt puhkeala kasutajate tarbeks.

 

Palupera vald osaleb Valgamaa Omavalitsuste Liidu kaudu maakondlikes keskkonnaalastes ühistegevustes, -projektides.

 

Viimaste aastate jooksul on teostatud veemajanduse valdkonnas hulgaliselt investeeringuid, mille tulemusel on töösolevad ehitised, objektid üldiseloomustuselt järgnevad:

Reoveepuhastid

Nimetus Asukoht Olukord
Hellenurme puhasti Hellenurme küla Rekonstrueeritud 2008 (klassikalise tehnoloogilise skeemiga aktiivmudapuhasti. Lisaks sellele on puhastuse tehnoloogias ka ammoniakaalse lämmastiku ärastus klassikalise mudatagastusega denitrifikatsiooni- ja nitrifikatsiooniprotsesside rakendamisega. Reoveepuhastus viiakse läbi intensiivprotsessina.). Väljavool puhastist otse Elva jõkke VA302 (Natura 2000)
Palupera puhasti Palupera küla Rekonstrueeriti 2002, septik 17 m³ ja biotiigid (600 ja 1000 m², pinnase filter). Väljavool Purtsi jõkke VA304. Töökorras.
Päidla puhasti Päidla küla Rekonstrueeriti 2002. 3-kambriline septik, filterpeenar, liivatäidisega, läbivooluga. Väljavool Kalme järve. Väljavool häiritud, koprad tõstnud veetaseme üles.
Nõuni-Kullipesa puhasti Nõuni küla Rekonstrueeritud 2002. Septik+Bioclere B-150, lisaks 2 biotiiki (2600 ja 1340 m²,nõrgbiofilter). Väljavool Kintsli oja kaudu Elva jõkke VA303. Töökorras.

Puurkaev-pumplad

Nr Asukoht Ehitus-aasta Kogus erikasutus-loas m3/d Pump, renov.aeg Pass Seisukord
1 Hellenurme, 95 m 1983 22 m³/d
10 m³/h
2000 m³/kv
8 tuh.m³/a
2001.a. Calpeda 4
SD 5/15 (4,2 m³/h)
5275

Hea, renoveeriti 2001.

Filterpuhasti (liiv), kontrolleriga Magnum 942F, seade Osmonics Aototrol.

Hürdofoor. Täisautomaatne.

2 Kullipesa, 145 m 1973 25 m³/H 2004.a. Grundfos NF 95-B/17(4,2 m³/h) 3576

Renoveeriti 2004.

Kasutatakse Nõuni ja Kullipesa tarbijate varustamiseks, kui toimub häire Nõuni keskuse puurkaevu töös.

Läbib Nõuni keskuse puhastit.

3 Nõuni keskus, 145 m 1968 46,6 m³/d
10,0 m³/h
4200 m³/kv
16,8 tuh. M³/a
2001.a. CalpedaNF 95-B/17 , 1,1 kW, 3 faasi (3,6 m³/h) 2188 Hea, renoveeriti 2001. Filterpuhasti (kaaliumpermanganaat-lahusega läbipesu, kontroller 168FA.) Hüdrofoor. Täisautomaatne.
4 Palupera, 132 m 1974

6,7 m³/d13 m³/h

600 m³/kv

2,4 tuh. M³/a

2001.a. Calpeda (3,6 m³/h) 3964

Hea, renoveeriti 2001, rauaärastusseade paigaldati 2004.

Hüdrofoor.

5 Päidla elamud 1973 - -

Liiva täis, ei tarbita, vajab tamponeerimist.

Seetõttu kasutataksegi lähimat, sigala puurkaevu (OÜ Päidla), kus Feärastusseade puudub.

6 Nõuni reserv 1990
2008 Calpeda
(3,6 m3/h)

Hea, renoveeriti 2008. Filterpuhasti (kaaliumpermanganaat-lahusega läbipesu, kontroller 168FA. ) Hüdrofoor. Täisautomaatne.
7 Nõuni töökoda 1970 8 m³/h 2006 Calpeda (3,6 m³/h) 2749

Omanik selgusetu.


VEETEENUSE HINNAD

Uus vee-ettevõtja Hellenurme-Palupera piirkonnas

 1. aprillist 2017 on Palupera valla Hellenurme ja Palupera külas uus vee-ettevõtja AS Emajõe Veevärk.

Vee-ettevõtja haldab oma tegevuspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni ärajuhtimisteenust. Konkurentsiameti otsusest tulenevalt on veeteenuse hind koos käibemaksuga 1,463 eur/m³ ja kanalisatsiooniteenuse hind koos käibemaksuga 1,850 eur/m³.

Klientidele paigaldatakse kaugloetavad veearvestid ja sõlmitakse uued lepingud.
AS Emajõe Veevärk
veebileht www.evv.ee .

Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 01.01.2016 Nõuni külas ning alates 01.02.2016 Päidla külas on alljärgnevad:

Teenuse nimetus Teenuse hind Käibemaks 20% Teenuse hind käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,00 0,20 1,20
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,75 0,35 2,10

Seega on tarbijale veeteenuse komplekshind koos käibemaksuga 3,30 eur/m³.

Hellenurme, Nõuni ja Palupera küla endise vee-ettevõtja OÜ Palu-Teenus tegevusaruanded:


    Veemajanduse valdkonnas on Palupera vallal vastu võetud rida õigusakte:

JÄÄTMEMAJANDUS

Palupera valla jäätmehoolduse ja jäätmekäitluse korraldamise põhimõtted tulenevad nii riiklikest, maakondlikest kui kohalikest eesmärkidest. Vald tegeleb jäätmehoolduse arendamise, korraldatud jäätmeveoga, pakendijäätmete kogumise, taaskasutuse koordineerimisega, jäätmekava koostamisega. Seega tagatakse haldusterritooriumil elavate inimeste heaolu, säästev looduskasutus ja puhas elukeskkond.

Arusaadav, et prügikoguste kasvamine ei saa toimuda lõputult. Sestap ongi uue pakendiseadusega võetud eesmärgiks koguda kokku vähemalt 50% kaupade pakkimiseks kasutatud materjalidest ning neid taaskasutada. Kui seda ei suudeta, langevad kaupade tootjad ja maaletoojad aktsiisi alla.

Pakendiringluse konteinerite asukohad Palupera vallas:

Hellenurme külas:

 1. Mitmekorteriliste elamute juures, nn. Mustamäel, paber- ja segapakendi konteinerid
 2. Elva TÜ Hellenurme kaupluse juures sega- ja klaaspakendikonteiner
 3. Kase kinnistul 8-korteriga ridaelamu juures segapakendi konteiner
 4. Hellenurme mõisahoone juures segapakendi konteiner.

Palupera külas:

 1. Palupera koolimaja küljel, paber- ja segapakendi konteinerid.
 2. Palupera mitmekorteriliste elamute juures, koolimaja poolseima maja ees, paber- ja segapakendi konteinerid.
 3. Palupera raudteejaamahoone juures segapakendi konteiner

Päidla külas:

 1. Päidla mitmekorteriliste elamute juures, heki ääres, paber- ja segapakendite konteinerid.

 Räbi külas:

 1. Endise Järvesalu kaupluse juures segapakendi konteiner

Nõuni külas:

 1. Kullipesa elamurajoonis, Kullipesa ringil, paber- ja segapakendi konteinerid.
 2. Nõuni suurfarmi juures, segapakendi konteiner.
 3. Nõuni mitmekorruseliste elamute juures segapakendi konteiner.
 4. Nõuni keskuse parklas segapakendi konteiner, paberpakendi konteiner ja klaaspakendi konteiner.

Lutike külas:

Lutike bussipeatuse ja külakivi läheduses segapakendikonteiner. 


Konteinerid on kasutamiseks kõigile Palupera vallas asuvatele isikutele, kes soovivad viisakalt oma pakendist vabaneda, mitte ainult lähedal elavatele isikutele.  Segapakendi konteinerid on sellised konteinerid, kuhu võiks ja tuleks panna kõigist materjalidest (kile, plast, klaas, metall jne) müügipakendeid – hiljem läheb selle konteineri sisu sorteerimisele.
Konteineritel on pakendi sisestamiseks ainult väike avaus, sinna ei saa ega või panna suurt prügikotti. Segapakendi konteinerisse võib visata näitena hambapastatuubi, šampoonipudeli, kilekoti, ühekorrasöögiriistad, nakkekile, alumiiniumfooliumi, limonaadi-vee-veini vm. pudeli  jms.
Pakend on ka pakendi osa – kork, kleebis, kinnitusklamber, doseerija jms. Kuid pakend ei ole teekott, juustu ümbritsev vahakile, vorsti ümbritsev kile jms. – need saab endiselt visata vaid olmejäätmete kasti. Pole tähtis, mis kauba ümbert pakend tuleb, tähtis on see, et ta oleks puhas. Määrdunud pakend on taaskasutamatu ja rikub teised pakendid.Olmeprügi äravedu klientidega sõlmitud lepingute järgselt teostab Palupera vallas korraldatud jäätmeveo konkursi võitja AS Eesti Keskkonnateenused AS (http://www.keskkonnateenused.ee/) jaanuarist 2013 kuni detsembrini 2017.

Jäätmeveo hinnad

AS-i Eesti Keskkonnateenused segaolmejäätmete veo teenustasud Palupera vallas alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lõpuni.

Kategooria jäätmemahuti suurus m³ Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)
Jäätmekott 0,05 0,50 0,60
0,08 0,70 0,84
0,14 1,40 1,68
0,24 2,05 2,46
0,36 3,51 4,21
0,37 3,51 4,21
0,60 8,19 9,83
0,66 8,78 10,54
0,80 9,95 11,94
1,10 14,04 16,85
1,50 17,55 21,06
2,50 29,25 35,10
4,50 46,80 56,16

Infotelefon 1919 ning kontakt E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud .

NB! Hajaasustuses võib olla kahe tühjenduskorra vahel kuni üks kvartal, detailplaneeringu kohustusega aladel (Hellenurme, Palupera ja Nõuni keskused, vt. ka Palupera valla üldplaneeringu kaarti kodulehel) kuni üks kuu. Prügikoti puhul kõikjal teenuse intervall vaid 1 kuu.

Jäätme­majanduse valdkonnas on Palupera vallas vastu võetud  ”Palupera valla jäätme­hooldus­eeskiri ”  ning  "Palupera valla korraldatud jäätme­veo rakendamise tingimused ja kord ".

Lisaks on kehtestatud Palupera valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätemevaldajate registri põhimääruse kinnitamine (JaatmevaldajateregisterPALUPERAmaarus 2008.doc). 

Ohtlikke jäätmeid on võimalik viia ohtlike jäätmete kogumispunktidesse.

Lähimad asuvad:

Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt Otepää jäätmejaamas http://www.otepaa.ee/otepaa-jaatmejaam   Äriühingutel tuleb ühendust võtta AS Epler&Lorenz (Tartu, Ravila 75) tel. 742 13 98.  Seal võetakse patareisid, akusid, elavhõbedalampe, värvi- ja lahustijäätmeid, aegunud ravimeid, putukamürke, vanu telereid.


Ohtlikke jäätmeid saab viia ka Elvas apteekidesse. Kodumajapidamises tekkivad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (EES – seade, mis vajab töötamiseks elektrivoolu või patareisid) saab Elvas tasuta üle anda Kirde tn 6 (Kirde katlamaja) ja Nooruse tn 8 (keskkatlamaja) kogumispunktides iga kuu esimesel esmaspäeval kell 15-20 ning iga kuu esimesel laupäeval kell 10-15. Nooruse tn 8 kogumispunktis võetakse vastu ka autoakusid, vanarehve ja penoplasti.

Vaata ka MTÜ Eesti Elektroonikaromu kodulehekülge (http://www.elektroonikaromu.ee/) . MTÜ Eesti Rehviliit on tootjavastutusorganisatsioon, kes on prganiseerinud vanarehvide vastuvõtu Aardlapalu prügilas ja Tartu Keskkonnajaamas (Jaama tn.72a Tartus). Eraisikutelt võetakse vastu kuni 8 rehvi toomiskorra kohta. Vaata ka MTÜ Eesti Rehviliidu kodulehekülge (http://www.rehviliit.ee/)

HEAKORD

Palupera valla avalikud haljas- ja puhkekohad on:

 • Palupera mõisapark ja staadion. Ala moodustab Palupera vallale kuuluvast kinnistust ”Palupera põhikool” (6,27 ha) 5,2 ha. Mõisapark ja staadion on korrastatud, paigaldatud inventar. Haldajaks Palupera põhikool. Park on looduskaitse ja muinsuskaitse alune objekt. Koolil on olemas ka oma metsamaa „Koolimetsa” Miti külas, suurusega 26,91 ha.
 • Hellenurme puhkeala
  Autor Siim Jänes

  Hellenurme mõisapark ja puhkeala. Ala hõlmab Palupera vallale kuuluva kinnistu ”Mõisa park” (7,7 ha). Mõisapark on korrastatud, soetatud inventar. Haldajaks MTÜ Hellenurme Mõis. Park on looduskaitse ja muinsuskaitse alune objekt. Hellenurme puhkeala moodustab kinnistust mõisa peahoone suhtes üle jõe jääva ala ja on võetud kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla.
 • Nõuni puhkeala. Ala hõlmab Palupera vallale kuuluva kinnistu ”Nõuni Algkool” (3,6 ha). Maa-alale on koostatud detailplaneering ja arengukavas planeeritud ala arendamine ning heakorrastamine. Ala on looduskaitse alune objekt.
 • Hellenurme võrkpalliplatsid. Ala hõlmab Palupera vallale kuuluva kinnistu ”Palliplatsi” (2,8 ha). Maa-ala vajab  korrastamist ja arengukavas on plaanis rajada Hellenurme paisjärve kaldale avalik supluskoht.
 • Lustimäe puhkeala. Ala hõlmab Palupera vallale kuuluva kinnistu ”Lustimäe” (3,6 ha). Maa-ala on suures osas korrastatud, on väljaehitatud juurdepääsutee parklaga (kinnistu Lustimäe tee), paigaldatud inventar . Maa-alale on koostatud detailplaneering ja ala on võetud kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla.
 • Hellenurme mõisa kalmistu park. Ala hõlmab Palupera vallale kuuluvat kinnistut „Mõisa kalmistu” (1,18 ha).  Maa-alale on koostatud detailplaneering ja arengukavas planeeritud ala arendamine ja heakorrastamine. Ala on looduskaitse ja muinsuskaitse alune objekt.

 • Palu puhkeala. Ala hõlmab Miti külas Palupera vallale kuuluvat kinnistut „Palu puhkepaviljon” (197 m2). Puhkeala asub Tartu Maratoni suusatunneli ja Palu toitlustuspunkti läheduses. Maa-ala heakorrastamine sai teostatud 2010 aastal Euroopa Regionaalarengu Fondi Eesti-Läti programmi 2007-2013 projekti “Go cycling through Vidzeme and Southern Estonia” toetusele.

Lisaks nendele on veel ka kinnistuid, mis kuuluvad küll eraomanikule, kuid millel asuvate ehitiste tõttu on kinnistu osa/terviku suhtes sõlmitud Avaliku kasutuse kokkulepe:

Palupera külas Pritsikuuri kinnistul asuva Palupera Külamaja osas on sõlmitud kokkulepe mittetulundusühinguga P-Rühm.

Hellenurme külas Ääremaa kinnistul asuva Avatud Hellenurme noortekeskuse ja ümbritseva territooriumi osas on sõlmitud kokkulepe MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskusega.

Heakorratööde teostamiseks ostab Palupera vallavalitsus põhiliselt teenust – omanikult, ettevõtjatelt jt. vastavalt võimalustele ja vajadustele.

2000 aastast on iga-aastaselt taotletud  EV peaministri tänukirja ja  mastivimplit 4-5 majapidamisele vallas (v.a. 2009). Koolis ja lasteaias on läbi viidud mitmeid keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud üritusi, koostööpartneriteks eelkõige Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon.

Suurimaks heakorra probleemiks vallas on mitmed lagunenud ja räämas hooned. On vaja tihendada koostööd korteriühistutega ja  -ühisustega majaümbruste ja majade korrastamisel ning heakorrale tähelepanu juhtimisel. Palupera vald on rikas vaatamisväärsuste poolest: Nõuni järv, Päidla järvestik, Elva jõgi, Hellenurme ja Palupera mõisapargid koos mõisakompleksiga, Middendorffide kabelipark, Lustimäe park, hulgaliselt arhitektuuri- ja ajaloomälestisi.

Heakorra valdkonnas on Palupera vallas kehtimas 2011 aastast "Palupera valla heakorraeeskiri".

MUU INFRASTRUKTUUR


Palupera vallas on olulisemateks valda läbivateks  riigimaanteedeks Tatra-Otepää-Sangaste ja Rõngu-Otepää-Kanepi tugimaantee ning Elva-Palupera-Kähri ja Hellenurme- Päidla  kohalik maantee. Riigiteed jäävad Kagu Teedevalitsuse Valga osakonna haldusalasse. Valda läbib Tartu-Valga raudteeliin. Paluperas asub raudteejaam.. Vallateede pikkus on 87,3 km, millest vaid 6,7 km on mustkattega.

Palupera valda varustatakse elektriga PKV Valga ja Tartu  elektrivõrgust.  Valda läbib Otepää-Elva 110 kV ülekandeliin. Jaotusvõrgu moodustavad 10/15 kV keskpinge õhuliinid (v.a. Hellenurme, mis on 15 kV pingel ja saab toite Tartumaa elektrilt). Jaotusvõrgu olukord on vallas piirkonniti mitterahuldav, mistõttu esineb probleeme pingekvaliteedi ning elektrivarustuse katkestuste ulatusega näiteks tormide korral. Taastuvelektri osakaal kogu Eestimaal toodetava elektri osas on alla 1%, kuigi 2003.a. leidis aset hüdro- ja tuuleenergia tootmise 2,7-kordne kasv võrreldes eelneva aastaga 7 GWh-lt 2002.a. 19 GWh-ni 2003.a. Palupera vallas   toodab vee-energiat kasutades elektrit OÜ HELLENURME VESKI.


Tuletõrje veevõtukohad:
 1. Hellenurme  paisjärve veevõtukoht – asukoht Hellenurme küla, Hellenurme paisjärve äärne ala. Veevõtt Hellenurme-Palu tee ääres püüliveski eest sillalt.  Juurdepääsu tee rahuldav, teostatakse lumetõrjet. Veevõtukoht  korrastatud ja tähistatud 2007.ikuoru veevõtukoht – asukoht Hellenurme küla, Hellenurme oja äärne, 3 raket, läbimõõt 1 m. Korrastatud (süvendatud, rakked, kaan) 2006 aastal, juurdepääs rahuldav, lumetõrje tagatud, kohapeal punane-valge märgistus olemas. märgistus olemas.
 2. Täidetav mahuti – Hellenurme külas, Hellenurme Avatud Noortekeskuse juures. Rajatud maasisene mahuti, vajab täitmist. Pole teada tema vettpidavus täna, puudub märgistus. Asukoht eramaal.
 3. Täidetav mahuti – Palupera külas Palupera suurfarmi juures Rajatud maasisene mahuti, vajab täitmist. Vettpidavus olemas, märgistus olemas. Asukoht eramaal.
 4. Täidetav mahuti – Palupera külas, mitmekorruseliste elamute juures. Rajatud maasisene mahuti, vajab täitmist. Pole teada tema vettpidavus täna, puudub märgistus. Asukoht eramaal.
 5. Täidetav mahuti – Hellenurme külas, end rohujahu veski juures Rajatud maasisene mahuti, vajab täitmist. Pole teada tema vettpidavus täna, puudub märgistus. Asukoht  eramaal.
 6. Päidla Mõisajärve  veevõtukoht – Päidla külas Päidla Mõisajärve ääres, 3 raket, läbimõõt 1 m. Veevõtt Hellenurme-Päidla tee äärest kohalikule Veevõtu teele alla sõites järve äärde rajatud platsilt.  Juurdepääsu tee rahuldav, teostatakse lumetõrjet. Veevõtu kohas on märgistus paigaldatud.  Kaas peal, soojustust pole.
 7. Nõuni järve veevõtukoht – Nõuni külas Nõuni järve ääres, 3 raket, läbimõõt 1,5 m. Korrastatud (süvendatud, rakked, kaan) 2006 aastal, juurdepääs rahuldav, lumetõrje tagatud, kohapeal  märgistus olemas.
Viimati uuendatud ( reede, 30 juuni 2017 )