Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneering avalikul väljapanekul
Rõngu Vallavolikogu 17.08.17 otsusega nr 28 võeti vastu Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule, mis  toimub 7.09-7.10.2017 Rõngu valla veebilehel ja vallamajas ning avalik arutelu toimub 16.10.2017 kell 11.00 vallamajas.

Planeeringuala suurusega u 11,9 ha hõlmab Rõngu valla Uderna külas Laskespordibaasi, Tiiru, Elva metskond 87, Jahilaskespordibaasi, Elva-Vitipalu maastikukaitseala 3, Elva-Vitipalu maastikukaitseala 6, Elva maastikukaitseala 5, Kungla ja Uus-Runso maaüksusi. Planeeringuala koosneb Tartumaa tervisespordikeskuse kinnistust ja sellega seotud Tartu maratoni rajast kuni valla piirini (u 3,5 km).

Detailplaneeringuga kavandatakse Tartumaa tervisespordikeskuse kinnistule aastaringselt erinevaid sportimise, treenimise ja aktiivse puhkuse võimalusi pakkuvat kompleksi. See sisaldab rahvusvahelistele nõuetele vastava laskespordikeskuse kavandamist, Tartu maratoni ja teiste suurürituste korraldamiseks vajalike rajatiste kavandamist,  spordi- ja koolitustegevuseks, aktiivseks puhkamiseks ning vaba aja veetmiseks vajalike rajatiste kavandamist, majutusvõimaluste
kavandamist.

Keskkonnamõju strateegilise aruande koostamisel töötati välja kavandatava tegevuse jaoks leevendusmeetmed, mille rakendamisel ei oma kavandatav tegevus olulist keskkonnamõju. Leevendusmeetmed on kantud detailplaneeringusse ja KSH tulemustega on detailplaneeringus arvestatud. Seega ei kaasne detailplaneeringu elluviimisel olulisi mõjusid.

Planeeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda Rõngu valla veebilehel http://rongu.ee/?page=222./