Palupera Vallavolikogu istung toimub 13. oktoobril 2016

algusega kell 16.00 Hellenurme hooldekeskuses

 1. Palupera valla eelarvestrateegia aastateks 2017–2021
  Määruse eelnõu
  Eelarvestrateegia
 2. Palupera valla munitsipaalomandis oleva maaüksuse isikliku kasutusõigusega koormamine Elektrilevi OÜ kasuks
  Otsuse eelnõu
  Lisa, asendiplaan
 3. Loa andmine vallavara kasutusse andmiseks tähtajaga üle 5 aasta
  Otsuse eelnõu
  Lisa, maaüksuse plaan
 4. Ühinemisläbirääkimiste lõpetamine
  Otsuse eelnõu
 5. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse sisu määramine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2016. aasta II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
  Lisa
 7. Osaühingu PALU-TEENUS projektide kaasfinantseeringuga toetamine
  Otsuse eelnõu
 8. Muud küsimused

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 12 oktoober 2016 )