Palupera Vallavolikogu istung toimub 8. augustil 2016
 algusega kell 16.00  Palupera vallamajas
  1. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/129072016012 ) analüüs ja kohaldamine Palupera vallas. Arutelu edasiseks menetlemiseks.
  2. Arvamuse andmine kinnisasja omandamise loa toetamisele.
    Otsuse eelnõu
  3. Loa andmine vallavara, kinnisasja kasutusse andmiseks tähtajaga üle 5 aasta.
    Otsuse eelnõu
  4. Liitumisest AS-ga Emajõe Veevärk. Arutelu edasiseks menetlemiseks.
  5. Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk liikmeks astumisest. Arutelu edasiseks menetlemiseks.
  6. Muud küsimused (ühinemislepingutest Elva ja Otepää suunal; vallavolikogu esimehe teenistuslähetusse saatmisest jm)
Vambola Sipelgas
volikogu esimees


Viimati uuendatud ( neljapäev, 04 august 2016 )