Palupera vallavolikogu istungil 23. aprillil 2015
 1. Võeti vastu Palupera farmi kinnistu (kat tun 58201:002:1360) detailplaneering. Detailplaneering on avalikul väljapanekul tutvumiseks ja kirjalike ettepanekute, vastuväidete esitamiseks Palupera vallavalitsuse kantseleis 22. maist 2015. a kuni 8. juunini 2015. a tööpäeviti kell 09.00-12.00 ja 13.00-16.00  ja valla veebilehel. Planeeringualal (55400 m²)  on plaanis kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva laudahoone laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike toomishoonete ehitamiseks (söödahoidla koos söödasegamise ruumidega, laohoone, abihooned ja silohoidlad). Planeeringu avalik arutelu toimub 8. juunil 2015 kell 11:00 vallamajas.
  Seletuskiri
  Olemasolev olukord
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

 2. Jäeti algatamata Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute planeeringualal Hellenurme külas, katastritunnused 58201:001:0001; 58201:001:0009; 58201:001:1440 ja 58201:001:0910) keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega ja detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega saab tutvuda Palupera valla veebilehel www.palupera.ee, dokumendiregistris ja ka töö ajal Palupera vallavalitsuses aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa 67514.
  Otsus
  Eelhinnang
  Eskiisi põhijoonis ver 22.04.2015
 3. Lõpetati Palupera Vallavolikogu 24.04.2007 otsusega nr 1-1/17 algatatud Vaino kinnistu (kat tun 58202:003:0132) detailplaneeringu menetlemine. Nimetatud otsus tunnistati kehtetuks.
  Otsus
Viimati uuendatud ( laupäev, 16 mai 2015 )