Hajaasustuse programmi 2015 taotlusvoor
EAS 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud

Palupera vallavalitsus teatab, et 16. märtsist 2015 on hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud Palupera vallas.

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. mai 2015. Taotlus tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele. Et taotlus vastaks nõuetele, soovitame enne selle esitamist konsulteerida programmi vallapoolse kontaktisikuga – vallavanem Terje Korss (7679501, 5174740, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ).

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

NB! Kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmete arv kriteeriumina annab hindamisskaalal nüüd (erinevalt 2014.a. programmist) küll kõrgema osakaalu, kuid pole enam leibkonnaliikmete loetelus nõutud.

Programmist toetatakse majapidamiste hooneteväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamisega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2015 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab üldjoontes vastama taotlejale esitatud nõuetele. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust saada üks kord. Korduval taotlemisel peab eelmine toetuse kasutamise aruanne olema kinnitatud.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse , mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada

toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri käskkirjaga 20.02.2015 nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015.a programmdokument“.

 

Komisjoni moodustamine, toetatavate valdkondade seadmine 2015

 

Programmdokument, taotlusvormid jm:

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

  1. Tutvu põhjalikult programmdokumendiga.
  2. Taotlusvorm + Projekti eelarve + Lisainfo endale sobiva taotlusvaldkonna(dade) kohta.
  3. Eelarvet saad täita alles peale hinnapakkumuste saamist lõplikult. Ära unusta ka riigilõive ehitusloale/kirjalikule nõusolekule ja kasutusloale, vajadusel vee-analüüsi, teostusmõõdistuse jm kulusid. Küsi kindlasti nõu, saada oma täidetud vorme näidata jne.

Juhendmaterjalid

Puurkaevude käsitlus veeseaduses – Antti Tooming, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide büroo juhataja

Joogivee analüüsimine hajaasustuse programmi raames

Reovee puhastamine hajaasustusalal – Galina Danilišina , Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist

Käsiraamat „Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas."

 

 

Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2015


Toetuse saaja nimi Projekti nimetus ja tegevused Toetuse suurus (eur) / oma-finanseeringu suurus (eur) Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev
1. Tõnu Kutsar Päidla küla Tomsoni talu reovee septiku ehitus imbsüsteemiga ja kanalisatsioonitorustiku ehitus. Majapidamisele ehitatakse välja reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga. 2155 / 1079 6 kuud toetuslepingu sõlmimisest
2. Kaja Sikk Atra küla Väike-Sepa kinnistu maja-pidamisele puurkaevu rajamine. Veevaese salvkaevu asendamiseks raja-takse lähedusse puurkaev, mis tagaks aastaid probleemiks olnud salvkaevu vee vähesuse tõttu perele joogivee aasta-ringselt. Rajatakse joogiveetorustik elamuni, paigaldatakse seadmed. Vee kvaliteedi analüüsid. 5920 / 2960 6 kuud toetuslepingu sõlmimisest
3. Tarmo Märss Neeruti küla Lande talu kanalisatsioon. Majapidamisele ehitatakse välja reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga. 1912,10 / 955,90 7 kuud toetuslepingu sõlmimisest
4. Rait Lemberg Pastaku küla Mäe-Kirmi talu kanalisatsioonisüsteemide ehitus. Majapidamisele ehitatakse välja reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga. 2787,34 / 1393,46 6 kuud toetuslepingu sõlmimisest
5. Rein Tiimann Mäelooga küla Kuuse talu kanalisatsioonirajatiste ehitus. Majapidamisele ehitatakse välja reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga. 2668 / 1334 7 kuud toetuslepingu sõlmimisest
6. Sulev Talvik Hellenurme küla Orava kinnistu majapidamise ühendamine salv-kaevuga ja seadmete paigaldamine. Salvkaevust joogiveetorustiku rajamine elamuni, pumba paigaldamine. Vee kvaliteedi analüüs. 520 / 262 6 kuud toetuslepingu sõlmimisest
7. Liia Kukk Urmi küla kinnistu Tallermaa hoone-välise kanalisatsioonisüsteemi ehitus. Majapidamisele ehitatakse välja reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga. 2673,32 / 1340,68 5 kuud toetuslepingu sõlmimisest

Taotluste muutmised:

  1. Tõnu Kutsari taotluse muutmine
  2. Tarmo Märsi taotluse muutmine

Hajaasustuse programmi lisarahastus 2015

Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused lisaks 2015


Toetuse saaja nimi Projekti nimetus ja tegevused Toetuse suurus (eur) / omafinantseeringu suurus (eur) Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev
8. Ülo Aart Neeruti külas Vaheoja talus vesi majja . Salvkaevust joogiveetorustiku rajamine elamuni, pumba paigaldamine. Vee kvaliteedi analüüs. 720 / 360 7 kuud toetuslepingu sõlmimisest
 9.Harri Aun
Palupera külas Kuusiku talus veesüsteemi rajamine. Salvkaevust joogiveetorustiku rajamine elamuni, pumba paigaldamine. Vee kvaliteedi analüüs.
644,24 / 690,56
6 kuud toetuslepingu sõlmimisest

Aruandevorm toetuse saanutele

Viimati uuendatud ( pühapäev, 29 mai 2016 )