Palupera vallavolikogu istungil 26.02.2013

Algatati Kasumetsa (kat tun 58202:001:0717) kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad (s.h. kinnistule juurdepääsu võimaluse kokkulepped, ehitusmahtude ja –laadi täpsustamine, kruntide kasutamise otstarvete määramine, planeeringu kooskõlastajad, ehituskeeluvööndiga arvestamine jms). Planeering algatati eesmärgiga määrata planeeringualale ehitusõigus puhkemaja, elamu ja sauna ning teenindavate rajatiste ehitamiseks Mõrtsuka järve kaldast 50 m kaugusele. Planeeritav ala pindalaga 2,88 ha asub Otepää looduspargis, maakasutuse sihtotstarvelt on tegemist maatulundusmaaga. Kinnistu on seni hoonestamata. Palupera vallavalitsusel korraldada keskkonnamõjude strateegiline eelhindamise ja vajadusel KSH läbiviimine.

Otsus
Olemasolev olukord
Eskiis
Viimati uuendatud ( teisipäev, 12 märts 2013 )