Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2011
Toetuse saaja nimi Projekti nimetus Toetus EUR/ projekti kogumaht EUR Projekti eesmärgid, tegevused ja tingimused Projekti ajaline kestus
Maile Länik Rippina talu vana kaevu puhastamine, rekonstrueerimine ja veetorustiku rajamine 2922,55 eurot/ 4383,60 eurot Omafinantseering 1461,05 eurot Tegevused – olemasoleva salvkaevu puhastamine, rekonstrueerimine ja veetorustiku rajamine. Veetorustiku rajamine on abikõlbulik peale joogivee nõuetele vastava vee olemasolu. 01.08.2011 – 01.12.2011. Aruande esitamise tähtaeg 02.01.2012.
Viivi Sikk Madala kü-le puurkaevu (rajatis seadmetega) ja veetorustiku ehitus Madaliku kinnistu majapidamise tarbeks 6395 eurot/9612 eurot Omafinantseering 3217 eurot Tegevused – puurkaevu (rajatis koos seadmetega) ja veetorustiku ehitus. Toetuse saaja on kohustatud taotlema nõusoleku tehnorajatise rajamiseks läbi riigimaantee ja seejärel KOV kirjaliku nõusoleku. Puhastusseadmete paigaldus on abikõlbulik joogivee nõuetele mittevastavusel ja veetorustiku ehitus on abikõlbulik peale joogivee nõuetele vastava vee olemasolu. Toetuse saaja peab võimaldama 5 aasta jooksul puurkaevu valmimisest arvates, kui kaevu tootlikkus seda ei piira, programmi toel rajatud puurkaevuga hilisemaid liitumisi. Hilisemate liitujate poolt makstav liitumistasu ei tohi ületada toetuse saaja poolset kaevu rajamise omaosalust. Omaosalusse võivad kuuluda ka seotud projektivälised tegevused, mis dokumentaalselt tõestatavad. 01.08.2011 – 01.06.2012. Aruande esitamise tähtaeg 01.07.2012.
Aino Juhkam Palupera vallas Urmi külas Tammiku kinnistul, kü 58201:001.0560 asuva kaevu puhastamine, kahe pealmise rakke vahetus, veetrassi rajamine majani ja kaevu sügavveepumba paigaldus 1616,75 eurot/2425 eurot Omafinantseering 808,25 eurot Tegevused – olemasoleva salvkaevu puhastamine, kahe peamise rakke vahetus, veetorustiku rajamine elamuni ja sügavveepumba paigaldus. Toetuse saaja on kohustatud taotlema KOV kirjaliku nõusoleku. 01.08.2011 – 01.12.2011. Aruande esitamise tähtaeg 02.01.2012.
Viimati uuendatud ( teisipäev, 05 juuli 2011 )