Palupera vallavolikogu istungil 4. veebruaril 2011:
Võeti vastu Sillakese kinnistu nr 76340 katastriüksuse nr 58202:003:0241 detailplaneering vastavalt planeeringu seletuskirjale ja joonistele, mis asuvad Palupera Vallavalitsuse kantseleis. Korraldada planeeringu avalik väljapanek 18. veebruarist 4. märtsini  2011. a. ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei ja Nõuni  külaraamatukogu. Kui avaliku väljapaneku käigus laekub planeeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldatakse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 7. märtsil 2011 kell 16.00 Palupera vallamajas.
Sillakese kinnistu asub Makita külas ja planeeringuala on suurusega 7,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on  kinnistu jagamine ja uutele kruntidele ehitusõiguse andmine, planeeritava ala sihtotstarbe muutmine ja hoonestustingimuste seadmine. Planeeringuga nähakse ette moodustada planeeringualast üks uus krunt puhkekompleksi tarvis suurusega 7,6 ha. Krundil antakse ehitusõigus puhkekompleksi hoonetele, atraktsioonidele ja väikeehitistele ning nende orienteeruvad asukohad.
Vastuvõetud detailplaneering on tutvumiseks: http://www.kobras.ee/Sillakese/
Viimati uuendatud ( laupäev, 12 veebruar 2011 )