Kalkulaatorid

Üldplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Palupera Vallavalitsus teatab, et Palupera valla üldplaneeringu esialgset eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 6. juulil 2009 algusega kell 17.00 Palupera vallamaja saalis (Hellenurme küla).

Üldplaneeringu esialgse eskiislahendusega saab tutvuda alates 29. juunist 2009 Palupera vallamajas ning Palupera valla veebilehel allpool olevatelt linkidelt ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehel alajaotuses Avalikud dokumendid/Valgamaa http://www.hendrikson.ee/?m1=66&m2=156 .

  1. Üldplaneering (lähteandmestiku koond)
  2. Üldplaneeringu seletuskiri (eskiis)
  3. Palupera valla maakasutusplaan (NB! suur fail, 12MB)
  4. Hellenurme küla
  5. Nõuni küla
  6. Palupera küla
  7. Päidla küla


Palupera valla üldplaneeringuga mitmekesistatakse maakasutuse funktsionaalsust ning tagatakse planeeritava ala sidusus üldplaneeringuga hõlmatava territooriumi erinevate alade ja ka üldplaneeringust väljajäävate ümbritsevate piirkondade vahel. Üldplaneeringuga määratakse väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused ning seatud rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused eesmärgil säilitada tasakaal olemasoleva ja arendatava keskkonna vahel.

Väljakujunenud asutusstruktuuris suuri ja olulisi muudatusi üldplaneeringuga ei kavandata. Olemasolevad tihedamalt asustatud külakeskused (kompaktse asustusega alad) – Hellenurme, Palupera ja Nõuni – tihenevad ja laienevad, mujal vallas säilib hajaasustus. Üldplaneeringuga täpsustatakse arendus- ja ehitustegevuse põhimõtteid ja tingimusi kompaktse asustusega aladel ning antud võimalus üksiku eluasemekoha rajamiseks hajaasustuses.

Tootmismaad kavandatakse olemasolevate tootmismaade laiendusena, mis olemasolevat infrastruktuuri silmas pidades on otstarbekas majanduslikult ja ka keskkonnakaitse seisukohalt. Kasutusest väljas olevatele tootmismaadele, kui need asuvad asustuse vahetus läheduses, suunatakse muu kasutusfunktsioon kas elamumaade või puhkealade arendamise näol.

Elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks on üldplaneeringuga kavandatud täiendavalt puhke- ja virgestusmaad, määratud puhke- ja ujumiskohad ning matkaradade asukohad üldisel tasandil.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete väljapakkumine.

Täiendavat infot saab küsida Palupera Vallavalitsusest tel 76 79 501, Terje Korss.

Viimati uuendatud ( reede, 02 aprill 2010 )