Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine Trüki E-mail

19.01.-02.02.2009.a toimub Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek.

Palupera valla üldplaneeringu koostamise algatajaks ja kehtestajaks on Palupera vallavolikogu ning koostamise korraldajaks Palupera vallavalitsus. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks on OÜ Hendrikson&Ko.

KSH programmi ja üldplaneeringu lähteseisukohtadega saab tutvuda tööajal Palupera vallavalitsuses ning OÜ Hendrikson&Ko kontoris (Raekoja plats 8, Tartu). Programmiga saab tutvuda ka Palupera vallavalitsuse ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehtedel aadressil: http://www.palupera.ee ja http://www.hendrikson.ee alajaotus „Avalikud dokumendid – Valgamaa”.

 

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub 02.veebruaril kell 17 Hellenurmes Palupera vallamaja saalis Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on täpsustada valla ruumilised arengusuunad, määrata maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused ning detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud, määratleda tiheasustusalad. Samuti määratakse ehitustingimused hajaasustusalal ning väärtuslike maastike kaitse- ja kasutustingimused.

KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada 02.veebruarini kirjalikult OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, Tartu 51004, e-mail E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ) või telefoni teel 7 409 802.

 

Viimati uuendatud ( neljapäev, 15 jaanuar 2009 )