Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 18. novembril 2014
Palupera valla vapp
 1. Kinnitati Palupera valla teede nimekiri.
 2. Toimus Palupera vallateede seisundinõuded, kasutamise ja kaitse eeskirja I lugemine.
 3. Kinnitati Palupera valla 2015-2016 teehoiukava.
 4. Toimus Palupera valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2030 I lugemine. Arendamise kava on avalikustatud valla veebilehel www.palupera.ee ja paberkandjal tööpäeviti vallamajas 1.detsembrist 15.detsembrini, mil oodatakse kõigilt huvilistelt kirjalikke muudatus- ja parandusettepanekuid.
 5. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra I lugemine.
 6. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määrade I lugemine.
 7. Toimus Palupera valla 2015. aasta eelarve I lugemine.
 8. Nõustuti Andres Mutso’le vee erikasutusloa andmisega Päidla külas Lõhmuse katastriüksusel Ilusa oja paisutamiseks Lõhmuse paisul.
 9. Muudeti Palupera Vallavolikogu 07.10.2014 otsuse nr 1-2/14 „Vahe-Saare maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine“ punkti 2, asendades selle kolmas lause „Sihtotstarve maal on maatulundusmaa“ lausega „Sihtotstarve maal on elamumaa“.
 10. Otsustati algatada Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed  ja Ääre kinnistute (kokku 3,84 ha) detailplaneering eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30 kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30 kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenidamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks (puurkaev, vee- ja kanalisatsioonivõrk, elektri- ja sideühendused). Kinnitati planeeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavate materjalide esitamine on avaliku arutelu korraldamisel vajalik. Detailplaneeringule koostada keskkonnamõjude starteegilise hindamise (KSH) eelhindamine ning Palupera vallavalitsusel võtta KSH algatamise/mittealgatamise otsus vastu peale eelhindamise valmimist. Palupera vallavalitsusel korraldada KSH eelhindamise ja vajadusel KSH hindamise läbiviimine. 
 11. Võeti teadmiseks muu informatsioon vallavalitsuselt – koolibussi liinidel vedaja leidmiseks aastatel 2015-2018 korraldatud riigihanke tulemustest – edukaks tunnistati Rivor Trans OÜ pakkumus 0,95 eurot/liinikilomeeter käibemaksuta, tutvustati Palupera ja Palupera III kruusakarjääri korrastamise projekti.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
 

Kalkulaatorid

Menetlemisel keskkonnamõjude hindamine Trüki E-mail

Palupera Vallavolikogu istungil 10. augustil 2010

 1. Jäeti algatamata Sillakese kinnistu nr 76340 katastriüksuse nr 58202:003:0241detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – planeeritav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon nõustus Palupera vallavalitsuse seisukohtadega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse tegemisel. Detailplaneeringu koostamise korraldajad ja kulude kandjad on planeeringuala omanikud V.J ja I. B.
 2. Jäeti algatamata Kaljumäe kinnistu katastritunnus 58202:003:0260 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – planeeritav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon nõustus Palupera vallavalitsuse seisukohtadega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse tegemisel. Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kulude kandja on planeeringuala omanik H.M.

Palupera vallavolikogu istungil 10. augustil 2010:


Jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Kaljumäe kinnistu katastriüksuse nr. 58202:003:0260 detailplaneeringule. Algatamata jätmise põhjendus – planeeritav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Sillakese kinnistu katastriüksuse nr. 58202:003:0241 detailplaneeringule. Algatamata jätmise põhjendus – planeeritav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

 

Palupera vallavalitsus teatab Valga maakonnas Palupera vallas Hellenurme külas maaküttetorustiku paigaldamise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande valmimisest.

Planeeringuga on kavandatud maaküttetorustiku paigaldamine Hellenurme paisjärve põhja 0,8 ha suurusel alal ning ühendustorustiku rajamine läbi Hellenurme paisjärve ehituskeeluvööndi. Detailplaneeringu koostaja on OÜ Melotrix Grupp (esindaja Peeter Aunapu), arendaja MTÜ Hellenurme Mõis (juhatuse esimees Vambola Sipelgas), KSH ekspert Arvo Järvet (KMH litsents 0057), detailplaneeringu kehtestaja Palupera Vallavolikogu, KSH järelevalvaja Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon.

KSH aruandega on võimalik tutvuda Palupera vallavalitsuses ning veebilehel www.palupera.ee 23.10.2009 kuni 13.11.2009.a. KSH aruandele saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi kirjalikult kuni 13. novembrini 2009. a. Palupera vallavalitsusele, postiaadress Hellenurme, 67514 Valgamaa. KSH aruande avalik arutelu toimub 13. novembril 2009. a. Palupera vallavalitsuses kell 14.

 

 

Palupera vallavolikogu istungil 26.06.2009


Otsustati jätta algatamata  Vabriku kinnistu  katastriüksuse nr. 58201:002:0026 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – planeeritav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.


 

Palupera vallavolikogu istungil 03.02.2009


Otsustati jätta algatamata  Hellenurme saekaatri katastriüksuse nr 58201:001:1590 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – planeeringuga ei kavandata  olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale.

 

Palupera vallavolikogu istungil 28.11.2008


1.Jäeti algatamata Mäe-Roni kinnistu nr 2073740 katastriüksuse nr 58202:003:1255, Roni kinnistu nr 2255740 katastriüksuse nr 58202:003:1252 ja katastriüksuse nr 58202:003:1253 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale. Valgamaa Keskkonnateenistus nõustus Palupera Vallavalitsuse seisukohtadega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse tegemisel. Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kulude kandja on planeeringuala omanik OÜ Lignator Mets (10476666). Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on OÜ MELOTRIX GRUPP (11170952), Käo tee 23, Elva, 61504, Peeter Aunapu. Detailplaneeringu kehtestaja on Palupera Vallavolikogu aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 76 79 505.
2. Jäeti algatamata Roni kinnistu nr 1741940 katastriüksuse nr 58202:003:1251 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale. Valgamaa Keskkonnateenistus nõustus Palupera Vallavalitsuse seisukohtadega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse tegemisel. Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kulude kandja on planeeringuala omanik OÜ Lignator Mets (10476666). Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on OÜ MELOTRIX GRUPP (11170952), Käo tee 23, Elva, 61504, Peeter Aunapu. Detailplaneeringu kehtestaja on Palupera Vallavolikogu aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa, tel. 76 79 505.

 

PALUPERA VALLAVALITSUSE  ISTUNGIL 5.AUGUSTIL 2008 :
1. Jäeti algatamata  Toidutare kinnistu nr. 317640 katastritunnus 58202:002:0260 ja Nõuni  maakultuurimaja kinnistu nr. 1713440, katastritunnus 58202:002:1210
(Valgamaal , Palupera vallas, Nõuni külas) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – planeeringuga ei kavandata  olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale. Valgamaa Keskkonnateenistus nõustus Palupera Vallavalitsuse seisukohtadega keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse tegemisel seoses  nimetatud detailplaneeringu koostamisega.

 

 

Palupera vallavolikogu istungil 29. veebruaril 2008.a. jäeti algatamata Kõivukalda kinnistu nr. 1809940 katastriüksuse nr. 58202:001:0924 (Räbi külas) detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale. KSH algatamata jätmistega on nõustunud Valgamaa Keskkonnateenistus. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda töö ajal Palupera Vallavalitsuses aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa 67 514.

 

 

 Palupera vallavolikogu istungil  23.01.2008 Jäeti algatamata Palupera farmi kinnistu nr. 1208440 katastriüksuse nr. 58201:002:1360 ja Palupera kopli kinnistu nr. 2087640 katastriüksuse nr. 58201:002:1071 detailplaneeringu (Valgamaal , Palupera vallas, Paluperas külas) keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Algatamata jätmise põhjendus – planeeringuga ei kavandata  olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda töö ajal Palupera Vallavalitsuses aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa 67 514.

 

 

 

Valgamaa Keskkonnateenistus algatas korraldusega nr. 1991 (15.10.2007) Neeruti külas Keldu maaüksusele jääva Keldu järve kaldaala süvendamise KMH. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Keldu järve kaldaala süvendamine (väljatõstetava pinnase maht ca 6600 m3). KMH teade avaldati Ametlikes Teadaannetes 06.12.2007. KMH programmiga sai tutvuda 07.12.07-21.12.07 Palupera Vallavalitsuses. KMH programmi avalik arutelu toimus 28.12.2007 kell 13 Palupera Vallavalitsuses.

 

 

 

Palupera Vallavolikogu on algatanud Valgamaal Palupera vallas Hellenurme Mõisa kinnistul nr. 2056740, Mõisa aia kinnistul nr. 1944340 ja Hellenurme Mõisa pargi kinnistul nr. 2056640 maaküttetorustiku paigaldamisega seotud keskkonnamõju strateegilise hindamise. Kavandatava tegevuse kirjeldus: kavas on rajada planeeringualale rajatis – maaküttetorustik orienteeruvalt 1,5 ha ulatuses Hellenurme paisjärve põhja ning planeeringuala maismaaosale maakütte- ja veetorustikud. Kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala. Arendajaks on Mõisa aia kinnistu omanik MTÜ Hellenurme Mõis (reg.nr. 80112150, juhatuse esimees Vambola Sipelgas, e-mail: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ). Otsustaja on Palupera Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostaja on OÜ Melotrix Grupp (reg nr 11170952, esindaja Peeter Aunapu). KSH ekspert on Arvo Järvet, e-post: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud , litsents KMH0057.
Keskkonnamõju hindamise programmiga saab tutvuda ajavahemikul 01.10.2007 kuni 16.10.2007 tööpäeviti Palupera Vallavalitsuses aadressil: 67514 Hellenurme küla Palupera vald Valgamaa, tel 767 9501 ning valla veebilehel http://www.palupera.ee/. Ettepanekuid ja märkusi KSH programmi kohta saab esitada kuni 16.10.2007 Palupera Vallavalitsusele. KSH programmi avalik arutelu toimub 16.10.2007 kell 13.00 Palupera Vallavalitsuses. 

 

 

Palupera vallavalitsuse istungil 4.juunil 2007 jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Jõe 6 kinnistu nr.418240 katastriüksuse nr. 58201:001:0471  osa  detailplaneeringule.
Jõe 6 kinnistu nr. 418240  katastriüksuse nr. 58201:001:0471  osa  detailplaneeringu  eesmärgid on: planeeritava ala ehitusala, ehitusõiguse määratlemine; keskkonnakaitse abinõude, servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse(haljastuse määramine: tuleohutuse tagamine, maakasutuse ja ehitamise erinõuded; olulisemad arhitektuurinõuded planeeritavale juurdeehitisele; liikluskorralduse, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude rajamine ehitise teenindamiseks.
KSH algatamata jätmistega on nõustunud Valgamaa Keskkonnateenistus. KSH mittealgatamise otsustega saab tutvuda töö ajal Palupera Vallavalitsuses aadressil Valgamaa, Palupera vald, Hellenurme.

 

Palupera Vallavalitsuse istungil 08.03.2007 Jäeti algatamata  Vaino kinnistu nr. 192840, katastritunnus 58202:003:0132   (Valgamaal , Palupera vallas, Neeruti külas) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – planeeringuga ei kavandata  olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda töö ajal Palupera Vallavalitsuses aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa.

 

Palupera Vallavalitsuse istungil 08.03.2007 Jäeti algatamata  Tükipoe kinnistu nr. 1244740, katastritunnus 58202:002:0891   (Valgamaal , Palupera vallas, Nõuni külas) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – planeeringuga ei kavandata  olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda töö ajal Palupera Vallavalitsuses aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa.

 

Palupera Vallavalitsuse istungil 04.01.2007 Jäeti algatamata Agariku II kinnistu nr.112940 detailplaneeringu  (Valgamaal , Palupera vallas, Räbi külas) keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest planeeringuga ei kavandata  tiigi süvendamisega kaasnevate pinnasetööde mahtu üle 500 m³, seega olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 võrgustiku alale. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda töö ajal Palupera Vallavalitsuses aadressil Hellenurme küla, Palupera vald, Valgamaa.

Viimati uuendatud ( teisipäev, 31 august 2010 )