Kalkulaatorid

Palupera vald koostab üldplaneeringut
Palupera Vallavalitsus on sisuliselt alustanud valla üldplaneeringu koostamist. Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeering ja KSH algatati Palupera Vallavolikogu 22. mai 2008. aastal otsusega nr 1-1/29 „Palupera valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Üldplaneeringu koostamist konsulteerib ja keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi planeerimis- ja keskkonnakorraldusfirma  Hendrikson&Ko OÜ.


Koostatava üldplaneeringuga põhiülesanne on määratleda omavalitsuse ruumilised arengusuunad, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Üldplaneeringuga pannakse paika erinevate maa-alade paiknemine ja iseloom vallas – kuhu jäävad elamualad, kus asuvad väikeelamud ja korruselamud; kus hakkavad paiknema tootmismaad ja äripinnad; millised alad jäävad kandma puhkefunktsiooni; kuhu jäävad metsa- ja põllumaad.  Planeeringu koostamisega paralleelselt hinnatakse mõjusid, mis võivad tekkida planeeritud tegevuste elluviimisel ning töötatakse välja leevendavad meetmed. Üldplaneeringu tulemusel töötatakse välja maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused, mis saavad konkreetseks aluseks detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel (tiheasustusaladel) ning projekteerimistingimuste väljastamisele hajaasutuses.


Üldplaneeringu kehtestamisel ei muutu praeguse maaomaniku jaoks otseselt midagi, praegust maa-alade kasutusotstarvet ei muudeta koheselt. Maaomanik saab maa-ala kasutada praegusel sihtotstarbel seni, kuni ta seda soovib. Samuti ei kaasne üldplaneeringuga sundvõõrandamisi ega muid järske samme. Küll aga on hilisema arendustegevuse käigus kohustuslik arvestada üldplaneeringuga kavandatud arengusuundi.


Üldplaneeringust peab saama piirkonna elanike, ettevõtjate ja teiste huvigruppide ühine, piirkonna maa-alade edasist kasutamist sätestav kokkulepe. Seetõttu on äärmiselt oluline erinevate huvigruppide osalemine üldplaneeringu koostamise protsessis. Planeeringu koostamise käigus toimuvad töökoosolekud, seminarid, arutelud elanike ja potentsiaalsete arendajatega. Esimene avalik töökoosolek teemal ”Valla väärtuste väljaselgitamine ja kaardistamine” on kavandatud läbi viia detsembrikuus. Teated töökoosolekute ja arutelude toimumise aja ja koha osas ilmuvad eelnevalt nii maakondlikus lehes, valla lehes kui valla kodulehel. Ootame Teie aktiivset osavõttu üldplaneeringu protsessist, sest puudutab ju üldplaneeringuga kavandatu valla elanikke ja maaomanikke kõige enam.


Täpsemat informatsiooni üldplaneeringu kulgemise kohta on võimalik saada Palupera Vallavalitsusest (vallavanem Terje Korss, tel 7679 501, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud )  ning Hendrikson&Ko OÜ (Marika Pärn, tel 7409 802, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ). Kõik ettepanekud ja arvamused on teretulnud!


Marika Pärn
OÜ Hendrikson&Ko planeerimisspetsialist

 

Terje Korss
Palupera vallavanem

Viimati uuendatud ( teisipäev, 22 märts 2011 )