Kalkulaatorid

Hajaasustuse veeprogramm

Hajaasustuse veeprogramm on nüüd avatud. NB! Muutunud on taotlusvorm. Lisatud on RAHULDATUD TAOTLUSED ja ERALDATUD TOETUSED.

 

Hajaasustuse veeprogrammi programmdokumendist:
programmi eesmärk on puhta vee kättesaadavuse parandamine hajaasutuses. Programm leevendab probleeme:
1)olemasolevas kaevus ei jätku piiavalt vett või selle kvaliteet on halb;
2)on olemas kaev ja vesi, kuid puuduvad vajalikud seadmed ja survetorustikud;
3)majapidamise lähedal puudub võimalus salvkaevu rajamiseks (vesi tuuakse mujalt või kasutatakse pinnaveekogude vett).

 

Valgamaale saabub hajaasustuse veeprogrammist riiklikke rahalisi vahendeid 2008 aastal esmakordselt ja seda ca 2,0 miljonit krooni, millest Palupera vald saab vahendeid kuni 195 tuhat krooni. Nimetatud riigi osalusele tuleb kohalikul omavalitsusel lisada eelarvelistest vahenditest vähemalt sama palju ja taotlejad ise veel vähemalt 1/3 abikõlbulikest kuludest. Kolme osapoole (riik+omavalitsus+taotleja) finantseeringusse arvatakse vaid abikõlbulikud rahalised vahendid.

 

Abikõlbulikud tegevused on:
Hoonetevälise joogivee süsteemi  rajamisega seotud tegevused:
1)kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine;
2)olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva joogiveetorustiku rekonstrueerimine;
3)kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
4)veesüsteemide rajamisega kaasnevate uuringute ja projekteerimise kulud, veesüsteemide rajamisega kaasnevad lõivud, notaritasud vaid juhul, kui nende alusel viiakse sama projekti raames ellu punktis 1 ja 2 nimetatud tegevusi;
5)rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
6)vanade puurkaevude tamponeerimine;
7)vee kvaliteedi analüüs.


Punktides 5, 6 ja 7 nimetatud tegevusi toetatakse vaid tingimusel, et need kaasnevad punktides 1, 2 ja 3 nimetatud tegevustega.

 

Abikõlbulikud on vaid need kulud, mis on tehtud pärast toetuse kasutamise lepingu sõlmimist, välja arvatud punktides 4 ja 7 nimetatud tegevused, mis ei tohi olla varasemad kui 01.01.2007 ja peavad olema tõendatavad!

 

Abikõlbulikud tegevused ei ole:
1)hoonetesisesed veesüsteemide rajamisega seotud kulud (v.a. veepumpamise ja –puhastamise seadmete soetamise ning paigaldamise kulud);
2)veesüsteemide rajamisele eelnevate uuringute ja projekteerimise kulud, juhul kui nendega ei kaasne abikõlbulike tegevuste nimekirja punktide 1 ja 2 nimetatud tegevusi.

 

Taotlejateks saavad olla:
1)mittetulundusühingud ja sihtasutused , mille registrisse kantud asukoha aadress asub taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses (v.a. kohaliku omavalitsuse või riigi osalusega MTÜ, SA) ja mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine või kes täidavad korteri- või veeühistu ülesandeid;
2)füüsilised isikud, kes rahvastikuregistri andmete järgselt elavad taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 01.01.2008 ja kes rajavad veesüsteemi juba olemasolevale majapidamisele . See nõue kehtib ka kaastaotlejatele!


Majapidamine, mida rajatav veesüsteem teenindab, peab kuuluma üldjuhul taotlejale (v.a mittetulundusühingud)  või kaastaotlejale(tele). Juhul kui majapidamine või kinnistu, kuhu veesüsteem rajatakse, ei kuulu taotlejale või kaastaotlejale, tuleb taotlusele lisada omaniku kirjalik nõusolek, kus omanik nõustub programmi kohustustega.


Taotlejaks ei saa olla:
1)kompaktse hoonestusega alade elanikud, kus püsivalt elab üle 50 inimese;
2)piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks Palupera valla veemajanduse arengukava (http://www.palupera.ee/fail/veemajanduse%20ak.pdf) alusel.


Nõuetest veel:
1) joogiveetorustiku võib rajada vaid sellise kaevu juurde, mille joogivee kvaliteet vastab sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ § 3 lg 1 nõuetele. Seega alustada tuleks olemasoleva kaevu puhul vee kvaliteedi analüüsist. Joogivee analüüse on võimalik teha Tartu Laboris, Põllu 1a, veebileht http://www.tervisekaitse.ee/, tel. 7 447 427. Kaevuveest tuleb tellida analüüs järgnevate näitajate osas: mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad – enterokokid, Escherichia coli, coli-laadsed bakterid ja keemilised kvaliteedinäitajad – nitrit, nitraat, ammoonium, oksüdeeritavus, sulfaat, fluoriid, raud, mangaan. Lühike ülevaade joogivees uuritavatest näitajatest;
2) rajatav veesüsteem ei või teenindada ebaseaduslikku ehitist kinnistul. Mitme kinnistu läbiva veesüsteemi korral on vajalik esitada notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veesüsteemi;
3) taotleja/kaastaotlejad ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlglased välja arvatud juhul, kui see on ajatatud;
4) rajatav veesüsteem peab järgima ehitusseadust, Palupera valla ehitusmäärust ja head ehitustava (s.t. kohaliku omavalitsuse kirjalikku nõusolekut või ehitusluba või projekteerimistingimusi) ning "Puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korda";
5) projekti ajalise kestuse arvestus algab lepingu sõlmimisest või projektis määratletud hilisemast tähtajast. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 12 kuud.

 

Taotlemine:
Toetuse ehk tagastamatu abi (riik+KOV) aluseks on põhjendatud eelarve, ühe majapidamise puhul on toetuse ülemmääraks 100 000 krooni. Toetuse suurus ei või olla suurem kui 2/3 projekti abikõlblikest kuludest. Projekti omafinantseeringu hulka arvatakse vaid toetuse saaja ja kaastaotleja poolt tehtavad rahalised abikõlblikud kulud. Abikõlbulike tegevuste nimekirja punktides 4 ja 7 kuludest kaetakse kuni 10 % . Ühe majapidamise jaoks saab toetust eraldada vaid üks kord perioodi 2008-2011 jooksul.


1.augustini 2008.a. saab esitada taotlusi etteantud vormil (vorm, eelarve) koos lisadokumentidega - oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid (omakäeline garantiikiri); ehitusluba (juhul kui projekt seda eeldab) või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek; vee analüüs, mis tõendab joogivee kvaliteeti (juhul kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine või joogiveetorustiku rajamine olemasolevast puurkaevust); puurkaevu rajamisel kehtiv(ad) hinnapakkumus(ed), muude abikõlbulike tegevuste puhul hinnakalkulatsioonid või kehtiv hinnapakkumus.  Juhul kui projekti maksumus ületab 100 000 krooni, tuleb esitada hinnapakkumus; kui rajatav veesüsteem läbib mitut kinnistut, siis on vajalik esitada vastavate kinnistute omanike kirjalik nõusolek kohustustele.
Taotlusvorme ja nõustamist saab ka Palupera Vallavalitsusest.


Taotlus esitatakse taotlusvormil paberkandjal allkirjastatuna taotleja ja kaastaotlejate poolt. Taotluste menetlemise tähtaeg on  maksimaalselt 30 tööpäeva taotluste esitamise tähtpäevast arvates, mille jooksul peab kohalik omavalitsus küsima ka Tervisekaitseinspektsiooni regionaalse talituse maakondlikult spetsialistilt kõikide taotluste osas seisukohta (või kaasab komisjoni töösse), kas taotluses näidatud kaevu veehorisont tagab tõenäoliselt kvaliteetse joogivee.


Kui taotlust ei rahuldata, võib järgmises taotlusvoorus toetuse taotlemiseks esitada uus taotlus. Kohalik omavalitsus informeerib taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 5 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist ning avalikustab toetuse saajad oma veebilehel. Toetuse saajal on õigus teha projekti eelarves muudatusi, mis on väiksemad kui 10 % projekti eelarves konkreetsele tegevusele ettenähtud eelarverea mahust.


Üldjuhul maksab kohalik omavalitsus toetuse saajale toetuse välja 90% ulatuses hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist. Kuni 10% toetusest makstakse toetuse saajale hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande kinnitamist. Projekti aruanne peab olema esitatud taotlusjärgsesse kohalikku omavalitsusse hiljemalt projekti elluviimisaastale järgneva aasta 30.juuniks, juhul kui toetuslepingus ei ole sätestatud teist kuupäeva. Projekti aruande kohustuslik lisa on ka rajatise kasutusluba ja teostusjoonised.

 

Täpsemalt taotluse hindamisest, kõigi osapoolte kohustustest, õigustest, sanktsioonidest saab lugeda programmdokumendist ja selle muutmisest. Mõni näide – toetuse saaja peab säilitama taotluse ja projekti teostamisega seonduva dokumentatsiooni kuni programmi lõppemiseni 31.12.2012; toetuse saaja peab võimaldama 5 aasta jooksul kaevu valmimisest arvates, kui kaevu tootlikkus seda ei piira, programmi toel rajatud puurkaevuga hilisemaid liitumisi. Hilisemate liitujate poolt makstav liitumistasu ei tohi ületada toetuse saaja poolset kaevu rajamise omaosalust jne.

 

Taotlejatel, huvilistel oleks seega täna paslik alustada oma tegevuse planeerimisega – suhtlemine hüdroloogiga, geoloogiga, looduskaitsjaga, projekteerijaga. Tuleks oma tegevuskava aegsasti joonistada asendiplaanile, mõelda läbi omandiküsimus, kaastaotlejate vajadus, teostuse majanduslik põhjendatus jne. Kaastaotlejate olemasolu annab taotlusele „kaalu juurde“, sest kasusaajaid saab olema teostumise järgselt enam.

 

Järgnev menetluskäik:
1)taotlusvoor;
2)tutvutakse rajatava objektiga, taotluse menetlemine, täpsustamine;
3)komisjoni otsuse järgselt sõlmitakse toetuse kasutamise lepingud (kohalik omavalitsus-taotleja);
4)projekti tööde teostamine, kohaliku omavalitsuse järelevalve;
5)aruandlus koos kulu- ja maksedokumentidega, mis tuleb säilitada kuni 31.12.2012.

 


Toetuse kasutamise lepingu rikkumisel kuulub väljamakstud toetus tagastamisele.

 

Asjalikku eeltööd!

Palupera vallavalitsus

 

RAHULDATUD TAOTLUSED ja ERALDATUD TOETUSED.

 

Toetuse saaja nimi

 

Projekti nimetus

 

Toetus EEK/ projekti kogumaht EEK

 

Projekti eesmärgid ja tegevused

 

Projekti ajaline kestus

 

Tõnu Raak

Lutike küla Jõntsi talu veekaevu- ja veetrasside renoveerimine.

62355/93627

Salvkaevu süvendamine, joogiveetorustiku rekonstrueerimine, vee pumpamiseks seadme paigaldus, veesüsteemide teostusmõõdistus, vee kvaliteedi analüüs

Okt.2008-august 2009

Ilvar Sarapson

Palupera küla Raua talu veehaarde puurkaevu rajamine

100000/173460

Puurkaevu projekteerimine, rajamine, joogiveetorustiku rajamine, veeanalüüsid, puurkaevu pass

Sept.2008-august 2009

Liia Kukk

Urmi küla Tallermaa-1 kinnistu salvkaevu ehitus ja hoonevälise veesüsteemi rajamine

39095,80/58702,50

Salvkaevu ja veetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldus, veesüsteemide teostusmõõdistus, vee kvaliteedi analüüs

Sept.2008-august 2009

Irina Kukk

Päidla küla Kalme kinnistu sahtkaevu ja torustiku rajamine

58556/87916

Salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldus, veesüsteemide teostusmõõdistus, vee kvaliteedi analüüs

Sept.2008-august 2009

Elle Kangur

Pastaku küla Aru kinnistu puurkaevu rajamine

87156/130856

Puurkaevu rajamine, vee kvaliteedi analüüs

Sept.2008-august 2009

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 24 september 2008 )