Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 21. veebruaril 2017 otsustati:
 1. Mrata Palupera valla vee-ettevtjaks Hellenurme ja Palupera klades AS EMAJE VEEVRK thtajaga kuni 01.04.2029. Kehtestada vee-ettevtja tegevuspiirkond.
  Otsus
 2. Mrata Palupera valla vee-ettevtjaks Nuni klas AS Otep Veevrk thtajaga kuni 01.04.2029. Pidla kla vee-ja kanalisatsioonirajatistele mrab vee-ettevtja AS Otep Veevrk omanik Otep vald. Kehtestada vee-ettevtja AS Otep Veevrk tegevuspiirkond.
  Otsus
 3. Osaleda aktsionrina AS-is EMAJE VEEVRK. Mrkida 403 AS EMAJE VEEVRK poolt emiteeritavat nimelist aktsiat nimivrtusega 64 eurot. Aktsiate eest tasuda mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on vallavaraks olevad hisveevrgi ja kanalisatsioonirajatised Hellenurme ja Palupera klades ning osahing PALU-TEENUS jagunemise tulemusel eralduv ettevtte osa, milleks on Hellenurme ja Palupera klade hisveevrgi ja-kanalisatsioonirajatised jkvrtusega kokku 284 835,05 eurot.
  Otsus
 4. Anda nusolek osahing PALU-TEENUS osa suurusega 2556 eurot tasuta vrandamiseks AS-le Otep Veevrk. Koos osa vrandamisega vrandada AS-le Otep Veevrk Palupera vallavaraks olevad hisveevrgi ja kanalisatsioonirajatised Nuni ja Pidla klades.
  Otsus
 5. Moodustada Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rngu valdade hinemislepingu tegevuskavas ettenhtud tegevuste elluviimiseks ajutised valdkonnaphised tkomisjonid.
  Otsus
 6. Anda nusolek MITTETULUNDUSHINGU Nuni Loodus- ja Arenduskeskus tegevuse lpetamiseks.
  Otsus
 

Kalkulaatorid

Rahandus Trki E-mail

Palupera Vallavalitsus raamatupidamiskohuslasena korraldab oma raamatupidamist ja finantsaruandlust Palupera valla hallatavate asutuste kaudu juhindudes Palupera Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjast. Asutuste raamatupidamist peetakse ametiasutuses tsentraliseeritud raamatupidamise korras. Asutuste igapevast tegevust  juhib asutuse juht (vallavanem, direktor, juhataja), kes vastutab asutuse finantsmajandusliku tegevuse eest. Omavalitsuse ja ametiasutuse raamatupidamist  korraldab pearaamatupidaja, kelle igused, kohustused ja vastutus on mratud tema ametijuhendis.


PALUPERA VALLA EELARVEST


Vallal on volikogu poolt kinnitatud iseseisev eelarve, mis koosneb eelarveaasta kigist tuludest ja kuludest ning finantseerimistehingutest. Valla eelarve aasta algab 1. jaanuaril ja lpeb 31. detsembril.

Palupera valla eelarvestrateegia aastateks 20162019
Palupera valla eelarvestrateegia 20152018.


Eelarve titmist korraldab vallavalitsus, kes informeerib volikogu  eelarve titmisest.


Eelarvesse riigieelarvest sihtotstarbeliselt  eraldatud vahendeid vib kasutada ainult ettenhtud otstarbel.


Eelarve koosseisus moodustatakse reservfond (vhemalt 1% eelarve tuludest), mida kasutatakse  eelarves ettengemata kulude  katmiseks. Reservfondi kasutamise le 1000 euro otsustab volikogu, alla selle vallavalitsus. Palupera vallaeelarve reservfondi ksutamise kord on loetav siin https://www.riigiteataja.ee/akt/423042014015


Vald vib vtta laenu, kasutada kapitalirenti, emiteerida vlakohustust tendavaid vrtpabereid ja vtta muid vlakohustusi juhindudes  valla ja linnaeelarve  seadusest. Vallal on keelatud laenu andmine ja tagamine. Laenu vib anda  ksnes ppelaenuks eelarves selleks otstarbeks ettenhtud summa piires.


Valla  eelarve projekt koostatakse seaduses stestatud korras, arvestades valla arengukavaga ja esitatakse  koos lisadega volikogule hiljemalt ks kuu enne eelarveaasta algusest. Eelarve projekti koostamiseks esitavad vallaasutuste juhid  alaeelarve projekti hiljemalt 15.oktoobriks. Vljaspool vallavalitsuse haldusala tegutsevad asutused, organisatsioonid ja ksikisikud esitavad taotluse  vallaeelarvest toetuse saamiseks vallavalitsusele hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15.oktoobriks. Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu vetud, vib valitsus iga kuu teha kulutusi he kaheteistkmnendikuni  lppenud eelarveaastaks ettenhtud kulutustest.


Eelarve titmise aruanne vaadatakse lbi ja kinnitatakse majandusaasta aruande koosseisus.


Vajaduse korral jaotada mber eelarves mratud kulusid taotleb valitsus eelarve muutmist, esitades volikogule sellekohase eelnu. Kulude tegemiseks, milleks eelarves ei ole assigneeringuid mratud vi mille tegemiseks mratud assigneeringutest ei jtku, vib volikogu eelarveaasta kestel vtta vastu lisaeelarve. Lisaeelarve projekti esitab vallavalitsus phjendades kulude vajaduse  ja andmed assigneeringute kasutamise kohta, mille tiendamist taotletakse , samuti andmed lisatulude ja sstu kohta, millega lisakulud kaetakse.


Palupera valla eelarve koostamise, vastuvtmise ja titmise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/411122012019
 
 

Viimati uuendatud ( teisipev, 08 detsember 2015 )