Ehitus ja planeerimine

Projekteerimine, ehitamine ja planeerimine Palupera Vallas

Need, kes on omandanud kinnistu ja soovivad hakata ehitama, peavad üldjuhul alustama projekteerimisest. Sama  kehtib omanikele, kes omavad varasemast ajast krunti ja soovivad täiendavalt seda hoonestada või olemasolevat hoonestust ümber ehitada ehk rekonstrueerida (vt. Palupera valla ehitusmäärus § 22-35). Ehitusseaduse § 15 lõikes 1 nimetatud tunnustele vastavat väikeehitist (ehitise alune pindala 20-60 m², ei ole avalik kasutus), samuti olemasolevaid ehitisi teenindavaid muid tehnovõrkude haruliine ning laste mänguväljakuid võib ehitada kohaliku omavalitsuse kirjalikul nõusolekul. Sel juhul piisab eskiisist (ehitise asendiplaan+põhiplaan+vähemalt 2 vaadet).

I.  Palupera valla üldplaneeringuga kehtestatud detailplaneeringu kohustusega aladel (Hellenurme, Nõuni, Palupera) on projekteerimise aluseks kehtestatud detailplaneering ja projekteerimisluba ei ole nõutav, kui see ei ole detailplaneeringuga teisiti sätestatud. Uute ehitiste rajamine detailplaneeringu kohustusega aladel on võimalik ainult detailplaneeringu järgi (vt. Palupera valla ehitusmäärus § 11-20). Planeeringute koostamine Palupera valla territooriumil on lubatud ainult Palupera Vallavalitsuse poolt kinnitatud lähteseisukohtade alusel. Detailplaneering on planeering, mis koostatakse valla territooriumi väiksema osa kohta ja on lähiaastate ehitustegevuse aluseks.

Detailplaneeringuga määratakse:
planeeritava ala kruntideks (ehitamiseks mõeldud, piiritletud maatükk) jaotamine
krundi ehitusõigus (sisaldab krundi kasutamise sihtotstarvet,  lubatud ehitiste arvu   krundil, ehitiste lubatud suurimat ehitusalust pinda, ehitiste lubatud kõrgust)
tänavate maa-alad ja liikluskorralduse põhimõtted
haljastus ja heakorrastus
ehitistevahelised kujad (ehitiste lubatud väikseim vahekaugus)
tehnovõrkude ja –rajatiste paigutus
keskkonnakaitse abinõud
maakasutuse ja ehitamise erinõuded kaitsealadel ja kaitsealustel objektidel vastavalt kaitstavate loodusobjektide , muinsuskaitse- ja teistele seadustele ning nende seaduste alusel kehtestatud kaitse-eeskirjadele, põhimäärustele, kaitsekohustiste teatistele või muudele kasutamistingimustele, samuti ka täpsustamiseks
vajadusel ettepanekud maa-alade ja objektide kaitse alla võtmiseks
olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele
servituutide vajadus
riigikaitselised maa-alad
muud seadusest tulenevad kinnisomandi kitsendused.

Planeerimisalane tegevus on avalik, tagamaks huvitatud isikute õigeaegne informeeritus ja võimalus kaitsta oma huvisid. Detailplaneeringu koostamise algatab kohalik omavalitsus, ettepaneku algatamiseks võib teha üldjuhul igaüks, esitades detailplaneeringu algatamise taotluse (vorm saadaval  www.palupera.ee ). Detailplaneeringu koostamist korraldab kohalik omavalitsus, andes planeeringu koostamise ülesande nõuetele vastavale planeeringu koostajale üle. Vallavalitsus võib sõlmida lepingu  planeeringu koostamisest huvitatud isikuga detailplaneeringu finantseerimiseks.

II.  Muudel valla territooriumile kuuluvatel aladel on projekteerimise aluseks projekteerimistingimused. Nende taotlemiseks peab hoonestaja täitma projekteerimistingimuste väljastamise taotluse vormi (saadaval www.palupera.ee) ja esitama selle Palupera Vallavalitsuse ehitusregistri pidajale (Tõnu Kukk, tel 76 79 504). Ilma projekteerimistingimusteta on projekteerimine keelatud. Palupera Vallavalitsus määrab projekteerimistingimused 15 päeva jooksul oma korraldusega.

Juhul, kui ehituskrunt paikneb Otepää maastikukaitseala, Elva-Vitipalu maastikukaitseala või Natura 2000 võrgustiku alade piiridesse jäävates sihtkaitsevööndites ja piiranguvööndites (Päidla, Palu, Allika) ja/või miljööväärtuslikul hoonestusalal, on keelatud väljastada projekteerimistingimusi sihtkaitsevööndi valitseja nõusolekuta. Kui projekteerimistingimusi ei saa väljastada, on krundi hoonestusõiguste määramiseks vajalik algatada detailplaneering (vt. Palupera valla ehitusmäärus § 11-20).

Juhul, kui omanikul, ehitusprojekti tellijal puudub kehtiv (reeglina alla kahe aasta vanune) krundi geodeetiline maa-ala plaan, tellib krundi omanik uuringu tegevuslitsentsi omavalt geodeedilt või büroolt. Geodeetiliste tööde uuring peab vastama sellele esitatavatele nõuetele ja lisaks kajastama naaberkruntide ehitiste paiknemist 15 m ulatuses vaadeldava krundi suhtes ja juurdesõiduteed.

Juhul, kui krundil paikneb enne 1995.aastat rajatud ehitis, millel puudub seadusjärgne ehitusprojekt ja sellele ei taotleta täiendavat ehitusõigust, on võimalik ehitist dokumenteerida kasutusloa taotlemise kaudu mõõdistusprojekti koostamisega. Krundi omanik peab suutma dokumentaalselt tõestada ehitise valmimist enne 1995. aastat.

Projekteerimistingimuste alusel koostatakse omaniku poolt valitud registreeringut omava arhitekti või projektbüroo poolt ehitusprojekt, mis peab vastama sellele esitatavatele nõuetele (vt. Palupera valla ehitusmäärus § 25). Ehitusprojekt koostatakse kõigile krundil paiknevatele ehitistele, millel ei ole kehtivat ja seadusjärgset projektdokumentatsiooni.

Kui projekteerimistingimustes on esitatud eskiislahenduse kooskõlastamise nõue, on vajalik projekteerimise vaheprotsessis esitada lahendus Palupera Vallavalitsuse ehitusregistri pidajale  kirjaliku kooskõlastuse saamiseks.

Projekti valmimisel kooskõlastatakse ehitusprojekt projekteerimistingimustes loetletud ametkondade ja vajadusel naaberkinnistute omanikega.

Kooskõlastatud, vajadusel korrigeeritud ehitusprojekt esitatakse koos ehitusloa taotluse (www.ehr.ee) juurde kuuluvate vastavate Ehitusregistri vormidega ja teatega hoonestaja omanikujärelvalve kohustuse kohta ehitusloa saamiseks. Ehitusprojekti alusel määratakse ehitusloa väljastamise eest tasutava riigilõivu suurus.

Kui riigilõiv on tasutud, väljastatakse Palupera Vallavalitsuse korraldusega määratud ehitusluba 20 päeva jooksul peale ehitusprojekti esitamist Palupera Vallavalitsuse ehitusregistri pidajale .

Kui kavandatakse ehitamist, ehitise kasutuselevõtmist või olemasoleva ehitise kasutusviisi muutmist, millega kaasneb oluline keskkonnamõju ja mis eeldab loodusressursi kasutusõiguse või saasteainete või jäätmete keskkonda viimise loa taotlemist või olemasoleva loa muutmist või kavandatav tegevus üksi või koostoimes teiste tegevustega võib oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala, viiakse läbi keskkonnamõjude hindamine. Strateegilise planeerimisdokumendi (planeeringu) elluviimisel võib kaasneda keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnamõju hindamine on kohustuslik või eeldatavalt vajalik Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 nimetatud tegevuste või nende kombinatsioonide elluviimise korral (nt. veekogu süvendamine alates pinnase mahust 500 m³; tundlikule suublale tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine; linnu-sea-veisefarmi püstitamine enam kui 85 000 broilerile,
60 000 kanale, 30000 nuumseale, 900 emisele, 450 lüpsilehmale jne.) . Arendaja, taotleja, kes tuleb kohalikust omavalitsusest taotlema tegevusluba (olgu see siis ehitusluba, ehitise kasutusluba, vee erikasutusluba, jäätmeluba, kaevandamise luba, geoloogiliste uuringute luba va. eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatav tegevus), tuleb arvestada võimalusega, et taotlusega kavandatava tegevusega seoses võib otsustaja, tegevusloa väljaandja algatada keskkonnamõju hindamise. Tegevusloa väljaandjaks võib olla Palupera Vallavalitsus, Valgamaa Keskkonnateenistus, Keskkonnaministeerium vm., nt. maaparandusbüroo, maanteeamet, raudteeinspektsioon  vastavalt oma pädevusele.

Enne ehitamise alustamist on omanik kohustatud esitama kohalikule omavalitsusele vähemalt kolm tööpäeva enne ehitise ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise (vorm saadaval www.palupera.ee) kohta. Kui need toimingud on tehtud, võib asuda ehitamise juurde.

Ehitise kasutuselevõtmine on lubatud pärast ehitise ülevaatust ja kasutusloa saamist vallavalitsuse poolt. Ehitise omanik, kasutusloa taotleja esitab kohalikule omavalitsusele kasutusloa taotluse (www.ehr.ee) koos nõutud lisadega (vt. Ehitusseadus § 33, 36). Kasutusluba väljastatakse vallavalitsuse korraldusega 20 päeva jooksul kasutusloa väljastamiseks vajaliku viimase dokumendi esitamise päevast arvates.

Puurkaevude rajamine: menetlustoimingud: taotleja esitab Valgamaa Keskkonnateenistusele taotluse puurkaevu projekteerimiseks ja rajamiseks. Kui on olemas Valgamaa Keskkonnateenistuse nõusolek, siis Palupera Vallavalitsus väljastab projekteerimistingimused, määrab isikud, kellega tuleb projekt kooskõlastada; kinnitab kooskõlastustega projekti ja väljastab ehitusloa. Kinnitatud projekti ja ehitusloa olemasolul väljastab Eesti Geoloogiakeskus puurimisloa.

Vajalikud Viited Internetis:

Energiatõhusus ja ehitamine:

Õpetlikud videoklipid (eestikeelsete subtiitritega), mida saab vaadata järgmiselt leheküljelt: http://www.youtube.com/EstoniaBEF

Brošüürid laiemale avalikkusele energiatõhususe ja ehitusega seotud teemadel:

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 17 oktoober 2016 )