Ehitus ja planeerimine Trki E-mail

Projekteerimine, ehitamine ja planeerimine Palupera Vallas

Need, kes on omandanud kinnistu ja soovivad hakata ehitama, peavad ldjuhul alustama projekteerimisest. Sama  kehtib omanikele, kes omavad varasemast ajast krunti ja soovivad tiendavalt seda hoonestada vi olemasolevat hoonestust mber ehitada ehk rekonstrueerida (vt. Palupera valla ehitusmrus 22-35). Ehitusseaduse 15 likes 1 nimetatud tunnustele vastavat vikeehitist (ehitise alune pindala 20-60 m, ei ole avalik kasutus), samuti olemasolevaid ehitisi teenindavaid muid tehnovrkude haruliine ning laste mnguvljakuid vib ehitada kohaliku omavalitsuse kirjalikul nusolekul. Sel juhul piisab eskiisist (ehitise asendiplaan+phiplaan+vhemalt 2 vaadet).

I.  Palupera valla ldplaneeringuga kehtestatud detailplaneeringu kohustusega aladel (Hellenurme, Nuni, Palupera) on projekteerimise aluseks kehtestatud detailplaneering ja projekteerimisluba ei ole nutav, kui see ei ole detailplaneeringuga teisiti stestatud. Uute ehitiste rajamine detailplaneeringu kohustusega aladel on vimalik ainult detailplaneeringu jrgi (vt. Palupera valla ehitusmrus 11-20). Planeeringute koostamine Palupera valla territooriumil on lubatud ainult Palupera Vallavalitsuse poolt kinnitatud lhteseisukohtade alusel. Detailplaneering on planeering, mis koostatakse valla territooriumi viksema osa kohta ja on lhiaastate ehitustegevuse aluseks.

Detailplaneeringuga mratakse:
planeeritava ala kruntideks (ehitamiseks meldud, piiritletud maatkk) jaotamine
krundi ehitusigus (sisaldab krundi kasutamise sihtotstarvet,  lubatud ehitiste arvu   krundil, ehitiste lubatud suurimat ehitusalust pinda, ehitiste lubatud krgust)
tnavate maa-alad ja liikluskorralduse phimtted
haljastus ja heakorrastus
ehitistevahelised kujad (ehitiste lubatud vikseim vahekaugus)
tehnovrkude ja rajatiste paigutus
keskkonnakaitse abinud
maakasutuse ja ehitamise erinuded kaitsealadel ja kaitsealustel objektidel vastavalt kaitstavate loodusobjektide , muinsuskaitse- ja teistele seadustele ning nende seaduste alusel kehtestatud kaitse-eeskirjadele, phimrustele, kaitsekohustiste teatistele vi muudele kasutamistingimustele, samuti ka tpsustamiseks
vajadusel ettepanekud maa-alade ja objektide kaitse alla vtmiseks
olulisemad arhitektuurinuded ehitistele
servituutide vajadus
riigikaitselised maa-alad
muud seadusest tulenevad kinnisomandi kitsendused.

Planeerimisalane tegevus on avalik, tagamaks huvitatud isikute igeaegne informeeritus ja vimalus kaitsta oma huvisid. Detailplaneeringu koostamise algatab kohalik omavalitsus, ettepaneku algatamiseks vib teha ldjuhul igaks, esitades detailplaneeringu algatamise taotluse (vorm saadaval  www.palupera.ee ). Detailplaneeringu koostamist korraldab kohalik omavalitsus, andes planeeringu koostamise lesande nuetele vastavale planeeringu koostajale le. Vallavalitsus vib slmida lepingu  planeeringu koostamisest huvitatud isikuga detailplaneeringu finantseerimiseks.

II.  Muudel valla territooriumile kuuluvatel aladel on projekteerimise aluseks projekteerimistingimused. Nende taotlemiseks peab hoonestaja titma projekteerimistingimuste vljastamise taotluse vormi (saadaval www.palupera.ee) ja esitama selle Palupera Vallavalitsuse ehitusregistri pidajale (Tnu Kukk, tel 76 79 504). Ilma projekteerimistingimusteta on projekteerimine keelatud. Palupera Vallavalitsus mrab projekteerimistingimused 15 peva jooksul oma korraldusega.

Juhul, kui ehituskrunt paikneb Otep maastikukaitseala, Elva-Vitipalu maastikukaitseala vi Natura 2000 vrgustiku alade piiridesse jvates sihtkaitsevndites ja piiranguvndites (Pidla, Palu, Allika) ja/vi miljvrtuslikul hoonestusalal, on keelatud vljastada projekteerimistingimusi sihtkaitsevndi valitseja nusolekuta. Kui projekteerimistingimusi ei saa vljastada, on krundi hoonestusiguste mramiseks vajalik algatada detailplaneering (vt. Palupera valla ehitusmrus 11-20).

Juhul, kui omanikul, ehitusprojekti tellijal puudub kehtiv (reeglina alla kahe aasta vanune) krundi geodeetiline maa-ala plaan, tellib krundi omanik uuringu tegevuslitsentsi omavalt geodeedilt vi broolt. Geodeetiliste tde uuring peab vastama sellele esitatavatele nuetele ja lisaks kajastama naaberkruntide ehitiste paiknemist 15 m ulatuses vaadeldava krundi suhtes ja juurdesiduteed.

Juhul, kui krundil paikneb enne 1995.aastat rajatud ehitis, millel puudub seadusjrgne ehitusprojekt ja sellele ei taotleta tiendavat ehitusigust, on vimalik ehitist dokumenteerida kasutusloa taotlemise kaudu mdistusprojekti koostamisega. Krundi omanik peab suutma dokumentaalselt testada ehitise valmimist enne 1995. aastat.

Projekteerimistingimuste alusel koostatakse omaniku poolt valitud registreeringut omava arhitekti vi projektbroo poolt ehitusprojekt, mis peab vastama sellele esitatavatele nuetele (vt. Palupera valla ehitusmrus 25). Ehitusprojekt koostatakse kigile krundil paiknevatele ehitistele, millel ei ole kehtivat ja seadusjrgset projektdokumentatsiooni.

Kui projekteerimistingimustes on esitatud eskiislahenduse koosklastamise nue, on vajalik projekteerimise vaheprotsessis esitada lahendus Palupera Vallavalitsuse ehitusregistri pidajale  kirjaliku koosklastuse saamiseks.

Projekti valmimisel koosklastatakse ehitusprojekt projekteerimistingimustes loetletud ametkondade ja vajadusel naaberkinnistute omanikega.

Koosklastatud, vajadusel korrigeeritud ehitusprojekt esitatakse koos ehitusloa taotluse (www.ehr.ee) juurde kuuluvate vastavate Ehitusregistri vormidega ja teatega hoonestaja omanikujrelvalve kohustuse kohta ehitusloa saamiseks. Ehitusprojekti alusel mratakse ehitusloa vljastamise eest tasutava riigilivu suurus.

Kui riigiliv on tasutud, vljastatakse Palupera Vallavalitsuse korraldusega mratud ehitusluba 20 peva jooksul peale ehitusprojekti esitamist Palupera Vallavalitsuse ehitusregistri pidajale .

Kui kavandatakse ehitamist, ehitise kasutuselevtmist vi olemasoleva ehitise kasutusviisi muutmist, millega kaasneb oluline keskkonnamju ja mis eeldab loodusressursi kasutusiguse vi saasteainete vi jtmete keskkonda viimise loa taotlemist vi olemasoleva loa muutmist vi kavandatav tegevus ksi vi koostoimes teiste tegevustega vib oluliselt mjutada Natura 2000 vrgustiku ala, viiakse lbi keskkonnamjude hindamine. Strateegilise planeerimisdokumendi (planeeringu) elluviimisel vib kaasneda keskkonnamju strateegiline hindamine. Keskkonnamju hindamine on kohustuslik vi eeldatavalt vajalik Keskkonnamju hindamise ja keskkonnajuhtimisssteemi seaduse 6 nimetatud tegevuste vi nende kombinatsioonide elluviimise korral (nt. veekogu svendamine alates pinnase mahust 500 m; tundlikule suublale tammi, paisu vi veehoidla pstitamine vi selle rekonstrueerimine; linnu-sea-veisefarmi pstitamine enam kui 85 000 broilerile,
60 000 kanale, 30000 nuumseale, 900 emisele, 450 lpsilehmale jne.) . Arendaja, taotleja, kes tuleb kohalikust omavalitsusest taotlema tegevusluba (olgu see siis ehitusluba, ehitise kasutusluba, vee erikasutusluba, jtmeluba, kaevandamise luba, geoloogiliste uuringute luba va. eeldatavalt olulise keskkonnamjuga kavandatav tegevus), tuleb arvestada vimalusega, et taotlusega kavandatava tegevusega seoses vib otsustaja, tegevusloa vljaandja algatada keskkonnamju hindamise. Tegevusloa vljaandjaks vib olla Palupera Vallavalitsus, Valgamaa Keskkonnateenistus, Keskkonnaministeerium vm., nt. maaparandusbroo, maanteeamet, raudteeinspektsioon  vastavalt oma pdevusele.

Enne ehitamise alustamist on omanik kohustatud esitama kohalikule omavalitsusele vhemalt kolm tpeva enne ehitise ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise (vorm saadaval www.palupera.ee) kohta. Kui need toimingud on tehtud, vib asuda ehitamise juurde.

Ehitise kasutuselevtmine on lubatud prast ehitise levaatust ja kasutusloa saamist vallavalitsuse poolt. Ehitise omanik, kasutusloa taotleja esitab kohalikule omavalitsusele kasutusloa taotluse (www.ehr.ee) koos nutud lisadega (vt. Ehitusseadus 33, 36). Kasutusluba vljastatakse vallavalitsuse korraldusega 20 peva jooksul kasutusloa vljastamiseks vajaliku viimase dokumendi esitamise pevast arvates.

Puurkaevude rajamine: menetlustoimingud: taotleja esitab Valgamaa Keskkonnateenistusele taotluse puurkaevu projekteerimiseks ja rajamiseks. Kui on olemas Valgamaa Keskkonnateenistuse nusolek, siis Palupera Vallavalitsus vljastab projekteerimistingimused, mrab isikud, kellega tuleb projekt koosklastada; kinnitab koosklastustega projekti ja vljastab ehitusloa. Kinnitatud projekti ja ehitusloa olemasolul vljastab Eesti Geoloogiakeskus puurimisloa.

Vajalikud Viited Internetis:

Energiathusus ja ehitamine:

petlikud videoklipid (eestikeelsete subtiitritega), mida saab vaadata jrgmiselt lehekljelt: http://www.youtube.com/EstoniaBEF

Brorid laiemale avalikkusele energiathususe ja ehitusega seotud teemadel:

Viimati uuendatud ( esmaspev, 17 oktoober 2016 )