Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 5. veebruaril 2015
 Palupera vald
 1. Saadi tagasisidet 2015. aasta eelarve eelnõu osas ettepanekuteni jõudnud vallavolikogu komisjonidelt.
 2. Kehtestati Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.
 3. Valiti Palupera põhikooli pidaja esindajaks hoolekogusse volikogu liige Kalev Lõhmus.
 4. Kinnitati Palupera vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseis ning palga/töötasu maksmise kord.
 5. Kehtestati Tunnustamise kord Palupera vallas.
 6. Otsustati osaleda partnerina MITTETULUNDUSÜHING Hellenurme Mõis Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi taotluses „Hellenurme lasteaiahoone ja mänguväljaku rekonstrueerimine“ ja rahastamise korral kaasfinantseerijana 1000 euroga, kasutades selleks valla eelarvelisi vahendeid.
 7. Anti nõusolek Hellenurme mõisahoone ja Hellenurme mõisapargi ehitiste tasuta avalikuks kasutamiseks andmiseks MITTETULUNDUSÜHING´ule Hellenurme Mõis kuni 31.12.2025.a.
 8. Otsustati osaleda vee-ettevõtja Osaühing PALU-TEENUS keskkonnaprogrammi taotlustes SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele kaasfinantseerijana. Rahastuse korral garanteeritakse projektides „Nõuni küla joogivee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus“ ning „Hellenurme küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine“ osalemine kuni summas 50000 eurot.
 9. Kehtestati Palupera valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord.
 10. Moodustati Riigikogu valimise korraldamiseks valimisjaoskonnas nr 1 7-liikmeline jaoskonnakomisjon koosseisus: esimees Heldi Laks, liikmed Toomas Kikas, Maimu Noorhani, Hilja Tamm, Merike Terve, Vaike Viks, Maire Voolaid ja asendusliikmed Aili Keldo ning Külliki Reim.
 11. Tunnistati kehtetuks Palupera vallavolikogu otsus nr 1-2/12 (22.08.2014). Otsustati algatada uuesti Palupera farmi kinnistu detailplaneering (planeeringuala 55400 m²)  eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva laudahoone laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike toomishoonete ehitamiseks (söödahoidla koos söödasegamise ruumidega, laohoone, abihooned ja silohoidlad). Kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad, sh servituutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse määramine, keskkonnakaitse abinõud, planeeringu kooskõlastajad jm.
 12. Tunnistati kehtetuks Palupera vallavolikogu otsus nr 2-1/20 (18.11.2014). Otsustati algatada uuesti Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed  ja Ääre kinnistute (kokku 3,84 ha) detailplaneering eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30 kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30 kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenidamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks (puurkaev, vee- ja kanalisatsioonivõrk, elektri- ja sideühendused). Kinnitati planeeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavate materjalide esitamine on avaliku arutelu korraldamisel vajalik. Detailplaneeringule koostada keskkonnamõjude starteegilise hindamise (KSH) eelhindamine ning Palupera vallavalitsusel võtta KSH algatamise/mittealgatamise otsus vastu peale eelhindamise valmimist. Palupera vallavalitsusel korraldada KSH eelhindamise ja vajadusel KSH hindamise läbiviimine. 
 13. Otsustati taotleda maavanemalt munitsipaalomandisse 14 kohaliku tee lõiku, mis on avalikult kasutatavad ja registreeritud Riiklikus Teeregistris: Atra külas Atra-Söödi tee, Rõngu tee-Väike-Sepa tee ja Palupera-Kaasiku tee; Astuvere külas kaks Astuvere tee lõiku, Urmi külas Palupera-Urmi tee üks lõik; Palupera ja Miti külas asuv Palupera-Miti-Puka tee; Palupera külas Palupera-Urmi tee teine lõik, Palupera kooli tee, Palupera-Juhansoni tee, Kuusiku-Aboala tee, Reimann-Uuemaa tee, Meierei-Roodla tee ja Kooli ringtee.
 14. Valiti rahvakohtunikukandidaadiks Tartu Maakohtusse Alo Roodla.
 15. Määrati Palupera valla 2014. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande audiitoriks Audiitorbüroo Fides OÜ.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees


 

Kalkulaatorid

Külaraamatukogud Trüki E-mail

Palupera vallas on kaks külaraamatukogu - Hellenurmes ja Nõunis. Hellenurme külaraamatukogu fondi suurus on 5690 ühikut ja Nõuni külaraamatukogu fondi suurus on 6900 ühikut. Mõlemad külaraamatukogud kasutavad ühtset raamatukogunduse programmi RIKS, mis võimaldab erinevate raamatukogude vahelist infovahetust ja laenutusigi.

 

 

 

Raamatukogudele on kinnitatud põhimäärused ja kasutamiseeskirjad. Raamatukogudes on ametis  juhatajad – Hellenurmes Asta Jõesaar ja Nõunis Külliki Reim.

AADRESSID:

Nõuni külaraamatukogu-infokeskus   Hellenurme külaraamatukogu
Nõuni 67515   Hellenurme 67514
Palupera vald,  VALGAMAA   Palupera vald,  VALGAMAA
TEL/FAX: 765 7333    TEL: 765 6326
E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
    E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

LAHTIOLEKUAJAD:

Nõunis E,T 9–12 ja 13–17 ja K 12–15 ja 16–19

N, R 9–12 ja 13–17 sotsiaaltöötaja kohalolekul

   Hellenurmes  E 11–17, K 9–16 ja R 11–17


Mõlemas raamatukogus on ka AIP, arvuti (Nõunis 5 kohta, Hellenurmes 2 kohta) ja interneti kasutamise võimalus. Samuti WiFi. Arvutikohtade aktiivsema kasutusega perioodidel (nt. koolivaheaeg ) kasutavad juhatajad olukorra korraldamiseks järjekorda registreerimist.


TEENUSED JA TEENUSTASUD
Nõuni külaraamatukogus printimine ja paljundus A4 formaadis 0,13 eurot leht.

 

Nõuni raamatukogu ajalugu

Hellenurme raamatukogu ajalugu

Viimati uuendatud ( teisipäev, 17 veebruar 2015 )