Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 7. oktoobril 2014
Palupera vald
 1. Kehtestati määrusega Reklaamimaks Palupera vallas.
 2. Kehtestati Palupera valla avalike ürituste korraldamise ja pidamise kord.
 3. Kehtestati Palupera valla eelarvestrateegia 2015-2018.
 4. Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Neeruti külas asuv Vahe-Saare maa-ala suurusega 26283 m³. Sihtotstarve on maa-alal maatulundusmaa ja sellel asub end peremehetu Vahe-Saare elamu.
 5. Anti arvamus Palupera IV uuringuruumi uuringuloa taotluse ja otsuse eelnõu kohta - nõustuda AS-le Kagu Teed geoloogilise uuringu loa andmisega maavara tarbevaru uuringu teostamiseks.
 6. Muudeti Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda – sünnist kuni põhikoolis õppimise lõpuni muudeti jõulupakitoetuse määra 5,20 eurolt 7,20 euroni.
 7. Moodustati häältelugemiskomisjon ja võttes aluseks vallavolikogu maa-, majandus- ja ettevõtluskomisjoni uue esimehe valimise hääletamise tulemust, valiti uueks komisjoni esimeheks Ain Veemees.
 8. Vallavalitsus andis informatsiooni - Vahtra kinnistu otsustuskorras võõrandamise vormistamisest; taotluste esitamisest 2015. aasta eelarvesse; koolibussi liinidel vedaja leidmiseks korraldatava riigihanke ettevalmistamisest – avatud e-menetlus, hankedokumentide projekti tutvustamine, aastateks 2015-2018 sõlmitav hankeleping ja seos järgnevate aastate eelarve kuludega jm.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
 

Kalkulaatorid

Sotsiaalhoolekanne Trüki E-mail

Sotsiaalhoolekandetöö sisuks on:
•Sotsiaalnõustamine : teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsest, abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks, arvamuste koostamine ja esitamine asjaomastele asutustele.
• Teenused hoolekandeasutusse paigutamise vajaduse määratlemisel  ja korraldamisel.
• Eestkoste ja hoolduse korraldamine (lapsesse puutuva vaidluse lahendamine, arvamuse esitamine kohtule; vanemlike hoolitsuseta laste paigutamise kasuperre, lastekodusse, eestkoste korraldamine; eestkostetavate laste ellusuunamine ja järelhoolduse korraldamine).

Pöörduge meie poole kui:
• Vajate nõustamist toimetulekus (või vajab seda keegi, kes ise ei ole võimeline pöörduma)
• Kui vajate nõustamist pere ja tööasjus
• Kui on probleeme eaka inimese hooldamisel
• Kui näete, et eakaga, puudega inimese või lapsega ei käituta inimväärselt
• Kui on probleeme ja muresi lastega
• Kui olete laps ja tahate küsida nõu või on probleeme, mida kodus ei julge rääkida
• Kui olete töötu
• Kui olete majanduslikult raskustes ja vajate abi või toetust
• Kui on selliseid muresid, millega ei oska kuhugi pöörduda
• Kui vajate abi dokumentide täitmisel või asjaajamisel ametiasutustega
• Kui on probleeme pere- või eriarstile minekuga.

 

Palupera valla sotsiaalnõunik      Palupera valla sotsiaaltöötaja 
Heli Elbson   Külliki Reim
Tel. 76 79 502, fax. 76 79 500    Tel. 76 57 333 
E-mail: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud   E-mail: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud  
Tööaeg: E-R 8.00-16.30    Tööaeg: E-R 8-12 ja 13-17 

 

Avatud on Sotsiaalkindlustusameti infotelefon 16106. Lühinumbril antakse informatsiooni riiklike pensionide, peretoetuste, vanemahüvitise, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste, püsiva töövõimetuse ja puude arstliku ekspertiisi ning rehabilitatsiooni kohta.

Palupera vallas tegutseb sotsiaalhoolekandeasutus MTÜ Hellenurme Mõis (http://www.hooldekodu.ee/ ja MTÜ Hellenurme Mõis) hooldekodu (320 voodikohta). Palupera valla eakat hooldekodusse paigutades tuleb arvestada "Hooldekodu teenuse eest tasumise korraga".

Hooldekeskuse administratiivhoone kaasaegses hambaravikabinetis võetakse vallakodanikke vastu igal neljapäeval. Registreerida tel. 53043450. Samas võtab vastu ka perearst Evi Lill oma nimistusse kuuluvaid vallakodanikke iga kuu teisel ja neljandal teisipäeval kell 9-13. Registreerida tuleks end hooldekeskuse infolauas tel. 7679505.
 
Palupera valla sotsiaalhoolekande arendamisel lähtutakse: sotsiaalhoolekande seadusest, perekonnaseadusest, puuetega inimeste seadusest, lastekaitseseadusest, Sotsiaalministeeriumi poolt antud ülesannetest, Palupera Vallavolikogu määrustest ja otsustest, Palupera Vallavalitsuse korraldustest, vallavanema käskkirjadest ja ülesannetest, mis tulenevad kohalikku omavalitsust puudutavatest õigusaktidest.

Lähim meditsiiniline teenindus on Elvas ja Otepääl, kus asuvad SA Elva Haigla ja Otepää Tervisekeskus. Palupera valla elanikke teenindavad põhiosas Elva ja Otepää perearstid, kes on füüsilisest isikust ettevõtjad.
Palupera põhikooli teenindab pereõde Tiiu Kärt.

 

SA Elva Haigla põhitelefonid:     Otepää Tervisekeskuse põhitelefonid:
737 0300 – Registratuur, eriarstid                      766 8560 – registratuur
737 0301 – Haiglasse vastuvõtt   766 8564 – kirurg
737 0305 – Labor   766 8565 – hambaravi
737 0320 – Rehab. teenus   766 8568 – günekoloog

  766 8567 – haigla valveõde
    E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

 

Perearsti nõuandetelefon lühinumbril 1220
Ööpäevaringne üleriigiline perearsti nõuandetelefon lühinumbril 1220.
Võimalik on saada nii meditsiinilist nõustamist kui teavet tervishoiukorralduslikes küsimustes. Telefonile vastavad kogemustega pereõed ja perearstid.

Kergemate terviseprobleemidega ei ole alati vaja pöörduda perearsti poole või haigla valvetuppa. Nõustamistelefonile helistajale antakse juhiseid kodustes tingimustes ravimite kasutamise või lihtsamate protseduuride läbiviimiseks.
Keerukamate probleemide korral antakse helistajale juhised pöördumiseks kas perearsti poole, haigla valvetuppa või suunatakse kriitiline kõne koheselt edasi kiirabisse.

Perearsti nõuanne 1220 võib inimesele olla abiks ka neil juhtudel, kui ta viibib näiteks teises Eesti maakonnas ega saa oma perearsti poole pöörduda.
Helistada võivad ka ravikindlustuseta isikud.
Nõuandetelefonil helistaja isikut ei tuvastata.

Telefoninõustamine on riigisiseste kõnede puhul helistajale esimesed 5 minutit tasuta, edasi kohaliku kõne hinnaga.
Mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketipõhine minutihind.

Avati justiitsministeeriumi ja juristide liidu koostöös loodud tasuta õigusabiportaal Jurist aitab

 

Palupera valla sotsiaaltoetused:

PALUPERA VALLA EELARVEST

 • Lapse sünnitoetus (avaldus)
 • Lapse 1 aastaseks saamise toetus (avaldus)
 • Matusetoetus (avaldus)
 • Põhikooli, gümnaasiumi, õpilaskodu ja lasteaia toidu toetus
 • Kooliminekutoetus esimesse klassi astujale (avaldus)
 • Sünnipäevatoetus eakatele alates 90 a
 • Jõulupakitoetus lastele
 • Jõulupakitoetus eakatele
 • Hüvitis lastele prillide ostuks
 • Kooli lõpetamise toetus (avaldus)
 • Transporditoetus põhikooli ja gümnaasiumi õppuritele (avaldus)
 • Toetus paljulapselistele peredele kooliaasta alguse puhul
 • Jõulutoetus paljulapselistele peredele
 • Ühekordne toetus maj. raskustesse sattunud isikule/perele (avaldus)
 • Lastelaagri tuusikute hüvitis
 • Kutseõppeasutuse ja kõrgkooli õpilase toetus [avaldus)
 • Huvihariduse toetus (taotlus)


RIIGIEELARVEST

 • Toimetulekutoetus
 • Toimetulekutoetuste rahaliste vahendite ülejäägist Kriisitoetus
 • Toimetulekutoetuste rahaliste vahendite ülejäägist Ühekordne toetus (avaldus)
 • Toimetulekutoetuste rahaliste vahendite ülejäägist Küttetoetus
 • Toimetulekutoetuste rahaliste vahendite ülejäägist Raviteenuste toetus
 • Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist toetused

 

Palupera vallas makstavad sotsiaaltoetused (koondtabel täpsustuste ja selgituste ning määradega) 

Sotsiaaltoetuste maksmise määrad, võimalused, taotlemine jms. on ära toodud  „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Palupera vallas“.

 

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise korraga reguleeritakse Palupera valla eelarvest puudega last hooldavale isikule hooldajatoetuse määramise, maksmise ja lõpetamise tingimused ning kord. (Lisa 2 summad eurodes)

Hooldajatoetuse ja puudega inimese täiendava sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise korra kehtestamine https://www.riigiteataja.ee/akt/887699

Puudega lapse tugiisikuteenuse osutamise kord Palupera vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/418092013033

Muusikakoolide õpilaste toetamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/420112012055

Huvihariduse toetamise korra kehtestamine https://www.riigiteataja.ee/akt/428052013052

Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/13264985

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/420112012041

Riigi rahastatava raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimusi, taotlemist ja eraldamist reguleeritakse Palupera vallas vastava korraga, millega saab tutvuda SIIN.

Toimetulekutoetuse määramisel on aluseks Sotsiaalhoolekande seadus. Alla toimetulekupiiri  kuu netosissetuleku arvutamiseks, põhjendamiseks tuleb leida taotleja eluruumi kasutamise alalised kulud, mille piirmäärad kehtestab  kohaliku omavalitsuse volikogu. Palupera valla  „Toimetulekutoetuse määramiseks  eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“  jõustus 1. jaanuarist 2013. Kui aga toimetulekutoetuse vahendeid üle jääb, võib tulenevalt "Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ning kord" (Lisa 4 summad eurodes) määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi (kriisitoetus, ühekordne toetus, toetus sõltuvushäiretega isikutele, küttetoetus ja meditsiiniliste abivahendite ning raviteenuste osutamise toetus).

Koduteenuste osutamise kord

 

 

Sotsiaalhoolekandeks eraldatud vahendite kasutamisest:
2005–2007
2007–2009
2010–2011
2012–2013

 

Viimati uuendatud ( kolmapäev, 15 oktoober 2014 )