Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 23. aprillil 2015
 1. Palupera valdVõeti vastu Palupera farmi kinnistu detailplaneering. Määrati detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestuseks 8. mai 2015. a kuni 25. mai 2015. a ja kohaks Palupera vallavalitsuse kantselei.
  Otsus
  Seletuskiri
  Olemasolev olukord
  Põhijoonis
  Situatsiooniskeem

 2. Jäeti algatamata Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute planeeringualal Hellenurme külas, keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise põhjendus – kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju.
  Otsus
  Eelhinnang
  Eskiisi põhijoonis ver 22.04.2015

 3. Lõpetati Palupera Vallavolikogu 24.04.2007 otsusega nr 1-1/17 algatatud Vaino kinnistu detailplaneeringu menetlemine. Nimetatud otsus tunnistati kehtetuks.
  Otsus

 4. Kinnitati Palupera valla arengukava 2012-2025 tegevuskavade täitmise aruanne seisuga 23.04.2015 vastavalt lisale.
  Otsus 1-2/19
  Lisa

 5. Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera vallas kuuskümmend neli kohaliku teelõiku, mis on avalikult kasutatavad ja samanimeliselt Riiklikus Teeregistris registreeritud.
  Otsus 1-2/20
  Otsus 1-2/21

 6. Esitati vallavolikogu arvamus, ettepanek Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile seoses Hellenurme Veski OÜ vee erikasutusloaga.
 7. Võeti teadmiseks vallavalitsuselt saadud info - munitsipaalpõllumaade kasutusse andmise enampakkumise I vooru tulemustest, Teeme Ära talgupäevadest ja suvisest kultuurikalendrist vallas.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
 

Kalkulaatorid

Sotsiaalhoolekanne Trüki E-mail

Palupera valla sotsiaalnõunik
Heli Elbson
Tel. 76 79 502, fax. 76 79 500
E-mail: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
Tööaeg: E–R 8.00–16.30

Sotsiaalhoolekandetöö sisuks on:

 • Sotsiaalnõustamine: teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsest, abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks, arvamuste koostamine ja esitamine asjaomastele asutustele.
 • Teenused hoolekandeasutusse paigutamise vajaduse määratlemisel ja korraldamisel
 • Eestkoste ja hoolduse korraldamine (lapsesse puutuva vaidluse lahendamine, arvamuse esitamine kohtule; vanemlike hoolitsuseta laste paigutamise kasuperre, lastekodusse, eestkoste korraldamine; eestkostetavate laste ellusuunamine ja järelhoolduse korraldamine).
 • Palupera valla sotsiaalhoolekande arendamisel lähtutakse: sotsiaalhoolekande seadusest, perekonnaseadusest, puuetega inimeste seadusest, lastekaitseseadusest, Sotsiaalministeeriumi poolt antud ülesannetest, Palupera Vallavolikogu määrustest ja otsustest, Palupera Vallavalitsuse korraldustest, vallavanema käskkirjadest ja ülesannetest, mis tulenevad kohalikku omavalitsust puudutavatest õigusaktidest.

Pöörduge meie poole kui:

 • Vajate nõustamist toimetulekus (või vajab seda keegi, kes ise ei ole võimeline pöörduma)
 • Kui vajate nõustamist pere ja tööasjus
 • Kui on probleeme eaka inimese hooldamisel
 • Kui näete, et eakaga, puudega inimese või lapsega ei käituta inimväärselt
 • Kui on probleeme ja muresid lastega
 • Kui olete laps ja tahate küsida nõu või on probleeme, mida kodus ei julge rääkida
 • Kui olete töötu
 • Kui olete majanduslikult raskustes ja vajate abi või toetust
 • Kui on selliseid muresid, millega ei oska kuhugi pöörduda
 • Kui vajate abi dokumentide täitmisel või asjaajamisel ametiasutustega
 • Kui on probleeme pere- või eriarstile minekuga.

Sotsiaalkindlustusalane infotelefon

Avatud on Sotsiaalkindlustusameti infotelefon 16106. Lühinumbril antakse informatsiooni riiklike pensionide, peretoetuste, vanemahüvitise, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste, püsiva töövõimetuse ja puude arstliku ekspertiisi ning rehabilitatsiooni kohta.

Hooldekodu

Palupera vallas, Hellenurmes tegutseb sotsiaalhoolekandeasutus Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS (http://www.hooldekodu.ee/ ja MTÜ Hellenurme Mõis) hooldekodu (320 voodikohta).

Palupera valla eakat hooldekodusse paigutades tuleb arvestada Palupera valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise korraga

Sotsiaaltoetused Palupera valla eelarvest:

 • Lapse sünnitoetus (avaldus)
 • Lapse 1 aastaseks saamise toetus (avaldus)
 • Matusetoetus (avaldus)
 • Põhikooli, gümnaasiumi, õpilaskodu ja lasteaia toidu toetus
 • Kooliminekutoetus esimesse klassi astujale (avaldus)
 • Sünnipäevatoetus eakatele alates 90 a
 • Jõulupakitoetus lastele
 • Jõulupakitoetus eakatele
 • Hüvitis lastele prillide ostuks
 • Kooli lõpetamise toetus (avaldus)
 • Transporditoetus põhikooli ja gümnaasiumi õppuritele (avaldus)
 • Toetus paljulapselistele peredele kooliaasta alguse puhul
 • Jõulutoetus paljulapselistele peredele
 • Ühekordne toetus maj. raskustesse sattunud isikule/perele (avaldus)
 • Lastelaagri tuusikute hüvitis
 • Kutseõppeasutuse ja kõrgkooli õpilase toetus [avaldus)
 • Huvihariduse toetus (taotlus)

Palupera vallas makstavad sotsiaaltoetused (koondtabel täpsustuste ja selgituste ning määradega)

Sotsiaaltoetused riigieelarvest

 • Toimetulekutoetus
 • Toimetulekutoetuste rahaliste vahendite ülejäägist Kriisitoetus
 • Toimetulekutoetuste rahaliste vahendite ülejäägist Ühekordne toetus (avaldus)
 • Toimetulekutoetuste rahaliste vahendite ülejäägist Küttetoetus
 • Toimetulekutoetuste rahaliste vahendite ülejäägist Raviteenuste toetus
 • Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist toetused
 • Vajaduspõhine peretoetus (avaldus)

Sotsiaaltoetuste määramist ja maksmist kirjeldavad seadusaktid:

Ülevaated sotsiaalhoolekandeks eraldatud vahendite kasutamisest:

 • 2005–2007
 • 2007–2009
 • 2010–2011
 • 2012–2013
 • Meditsiinilise abi võimalused:

  Lähim meditsiiniline teenindus on Elvas ja Otepääl, kus asuvad SA Elva Haigla ja Otepää Tervisekeskus. Palupera valla elanikke teenindavad põhiosas Elva ja Otepää perearstid.
  Palupera põhikooli teenindab pereõde Tiiu Kärt.

   

  SA Elva Haigla põhitelefonid:
  Otepää Tervisekeskuse põhitelefonid:
  737 0300 – Registratuur, eriarstid
  766 8560 – registratuur
  737 0301 – Haiglasse vastuvõtt
  766 8564 – kirurg
  737 0305 – Labor
  766 8565 – hambaravi
  737 0320 – Rehab. teenus
  766 8568 – günekoloog


  766 8567 – haigla valveõde


  E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

  Perearsti nõuandetelefon

  Ööpäevaringne üleriigiline perearsti nõuandetelefon lühinumbril 1220.

  Võimalik on saada nii meditsiinilist nõustamist kui teavet tervishoiukorralduslikes küsimustes. Telefonile vastavad kogemustega pereõed ja perearstid.

  Kergemate terviseprobleemidega ei ole alati vaja pöörduda perearsti poole või haigla valvetuppa. Nõustamistelefonile helistajale antakse juhiseid kodustes tingimustes ravimite kasutamise või lihtsamate protseduuride läbiviimiseks.
  Keerukamate probleemide korral antakse helistajale juhised pöördumiseks kas perearsti poole, haigla valvetuppa või suunatakse kriitiline kõne koheselt edasi kiirabisse.

  Perearsti nõuanne 1220 võib inimesele olla abiks ka neil juhtudel, kui ta viibib näiteks teises Eesti maakonnas ega saa oma perearsti poole pöörduda.
  Helistada võivad ka ravikindlustuseta isikud.
  Nõuandetelefonil helistaja isikut ei tuvastata.

  Telefoninõustamine on riigisiseste kõnede puhul helistajale esimesed 5 minutit tasuta, edasi kohaliku kõne hinnaga.
  Mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketipõhine minutihind.

  Hambaravi Hellenurmes

  Lõuna-Eesti Hooldekeskuse administratiivhoone kaasaegses hambaravikabinetis võetakse vallakodanikke vastu igal neljapäeval. Registreerida tel. 53043450.

  Perearst Evi Lill võtab vastu ka Hellenurmes

  Lõuna-Eesti Hooldekeskuses võtab vastu ka perearst Evi Lill oma nimistusse kuuluvaid vallakodanikke iga kuu teisel ja neljandal teisipäeval kell 9-13. Registreerida tuleks end hooldekeskuse infolauas tel. 7679505.

  Viimati uuendatud ( reede, 10 aprill 2015 )