Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 21. veebruaril 2017 otsustati:
 1. Mrata Palupera valla vee-ettevtjaks Hellenurme ja Palupera klades AS EMAJE VEEVRK thtajaga kuni 01.04.2029. Kehtestada vee-ettevtja tegevuspiirkond.
  Otsus
 2. Mrata Palupera valla vee-ettevtjaks Nuni klas AS Otep Veevrk thtajaga kuni 01.04.2029. Pidla kla vee-ja kanalisatsioonirajatistele mrab vee-ettevtja AS Otep Veevrk omanik Otep vald. Kehtestada vee-ettevtja AS Otep Veevrk tegevuspiirkond.
  Otsus
 3. Osaleda aktsionrina AS-is EMAJE VEEVRK. Mrkida 403 AS EMAJE VEEVRK poolt emiteeritavat nimelist aktsiat nimivrtusega 64 eurot. Aktsiate eest tasuda mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on vallavaraks olevad hisveevrgi ja kanalisatsioonirajatised Hellenurme ja Palupera klades ning osahing PALU-TEENUS jagunemise tulemusel eralduv ettevtte osa, milleks on Hellenurme ja Palupera klade hisveevrgi ja-kanalisatsioonirajatised jkvrtusega kokku 284 835,05 eurot.
  Otsus
 4. Anda nusolek osahing PALU-TEENUS osa suurusega 2556 eurot tasuta vrandamiseks AS-le Otep Veevrk. Koos osa vrandamisega vrandada AS-le Otep Veevrk Palupera vallavaraks olevad hisveevrgi ja kanalisatsioonirajatised Nuni ja Pidla klades.
  Otsus
 5. Moodustada Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rngu valdade hinemislepingu tegevuskavas ettenhtud tegevuste elluviimiseks ajutised valdkonnaphised tkomisjonid.
  Otsus
 6. Anda nusolek MITTETULUNDUSHINGU Nuni Loodus- ja Arenduskeskus tegevuse lpetamiseks.
  Otsus
 

Kalkulaatorid

Haridus Trki E-mail

Haridusasutustest ttab Palupera vallas ks kool Palupera phikool ja MT Hellenurme Mis eralasteaed .


Palupera phikooli phimrus on kinnitatud Palupera Vallavolikogu mrusega nr 17, 15.12.2015 a.

Palupera phikooli arengukava on kinnitatud Palupera Vallavolikogus 13. 12. 2012. a.

 

Palupera Vallavalitsuse 19. aprilli 2011. a mrusega nr 2-1/1 on kehtestatud elukohajrgse munitsipaalkooli mramise tingimused ja kord

 

MT Hellenurme Mis eralasteaia phikiri ja muud dokumedid.

Dokumendid ja seadusandlus eralasteaia kodulehel

 

Palupera kool on misakoolPalupera phikool asub Palupera misahoones ja koolis pib 2015.16. ppeaastal
78 pilast. Palupera misahoones asuv kool on suures osas rekonstrueeritud ning
koolil on oma staadion mini-arenaga.

Palupera phikool osaleb aastaid klastusmngus Unustatud misad.

Palupera kool on misakool

Osa valla phikooli- ja algkooliealisi lapsi pib Otep Gmnaasiumis. Lisaks sellele kib Palupera valla lapsi veel ka teistesse koolidesse: No phikooli, Elva Gmnaasiumi, Rngu Keskkooli ja Elva Kaugppesse.

MT Hellenurme Mis eralasteaed asub Hellenurme misahoones, kuhu kivad lapsed Hellenurmest, Paluperast ja Pidla kandist. Nuni piirkonna eelkooliealine laps kasutab enamasti Otep valla lastepevakodude teenust.

Huvitegevust noortele pakub MT Avatud Hellenurme Noortekeskus, Nuni maakultuurimaja ja Palupera Klamaja. Vaba aega sisustab  keskealistel ja eakatel Hellenurmes MT Tantsuklubi Mathilde.

Haridusvaldkonna probleemidest on vallas olulisemad noortele pakutava  huvitegevuse vimaluste vhene kasutamine. Arenguvajadustest on olulisemad Palupera phikooli teeninduspiirkonna noorte huvitegevuse vimaluste arendamine, vajalikul tasemel koolibussiliikluse tagamine Otepga.

Palupera valla rahvastikuregistrisse kantud ppijate toetamiseks on vimalus kohalikul omavalitsusel seda teostada lbi  Palupera valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste mramise ja maksmise kord ja sotsiaaltoetuste suurused on SIIN .

Transporditoetusi eraldatakse phikoolis ja gmnaasiumis pevases ppevormis ppivatele pilastele sidupiletite aruande alusel lbi "ldhariduskoolide pilaste sidukulude kompenseerimise korra", mille taotlemise aruande vorm saadaval ka meie kodulehel.

Huviharidust toetatakse Palupera valla noortele Huvihariduse toetamise korra alusel.


NB! Taotleja esitab aruande pilase sidupiletite alusel hiljemalt jrgneva kuu 10 kuupevaks! Hilisemaid taotlusi ei rahuldata!

Palupera valla pilaste bussiliinil teenindab 2018. a. lpuni sitjaid Rivor Trans O. Kontakt Riivo Keskkla, tel. 5156169, E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud

Palupera vallavalitsuse korraldusega nr 2-1/35 (08.03.2012) moodustati Palupera phikooli 7-liikmeline hoolekogu.  Hoolekogu koosseisu muudeti Palupera Vallavalitsuse korraldusega 23.02.2015 nr 2-2/35.

Praegune hoolekogu koosseis:

 • Kalev Lhmus volikogu esindaja E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Krista Hunt lastevanemate esindaja E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Maia Sarapson lastevanemate esindaja hoolekogu esimees E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Arvet Silk ppenukogu esindaja E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Made Treial lastevanemate esindaja E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Rein Tiimann lastevanemate esindaja E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Gretten-Gelis Vesso pilasesinduse esindaja E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud


 • Palupera Vallavalitsuse korraldusega nr 2-1/240   29.12.2010 kinnitati Palupera Phikooli hoolekogu phimrus

Viimati uuendatud ( phapev, 10 aprill 2016 )