Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 11. mail 2017
 1. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rngu valdade hinemisel moodustuva Elva valla volikogu valimisteks ks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hlmab Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rngu valdade haldusterritooriumeid. Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rngu valdade hinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete arvuks mrati 29. Palupera vallast hineb Elva valda 7 kla.
  Otsus
 2. Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rngu valdade hinemisel moodustuva Elva valla 5-liikmeline valimiskomisjon jrgnevalt: linnasekretr Salle Ritso ja vallasekretrid Kaisa-Karoliina Kokk, Maris Sirendi, Jaanika Liblik, ja Marina Lehismets. Asendusliikmeks endine Rannu vallasekretr Anneli Lepik.
  Otsus
 3. Otsustati mitte nustuda Vabariigi Valitsuse mruse Elva linna, Konguta valla, No valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a mruse nr 159 Eesti territooriumi haldusksuste nimistu kinnitamine muutmine eelnuga, mille alusel moodustatakse Elva linna, Konguta valla, No valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rngu valla hinemise teel uus haldusksus. Tehti Vabariigi Valitsusele ettepanek lpetada mruse eelnu Elva linna, Konguta valla, No valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a mruse nr 159 Eesti territooriumi haldusksuste nimistu kinnitamine muutmine " menetlus.
  Otsus
 4. Toimus arutelu Nuni Algkooli kinnistu kasutamisest ja vimalikest arengusuundadest. Vaatamata kasutuslepingule Nuni Purjeklubiga on kinnistu siiski avalikuks kasutamiseks ja kik kogukonnaalgatused heakorra osas on teretulnud. Avaliku ranna hooldamise info edastatakse ka Otep piirkonna haldusreformi majanduskomisjonile. Sarnaselt toimitakse ka teiste avalikult kasutatavate aladega.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Haridus Trki E-mail

Haridusasutustest ttab Palupera vallas ks kool Palupera phikool ja MT Hellenurme Mis eralasteaed .


Palupera phikooli phimrus on kinnitatud Palupera Vallavolikogu mrusega nr 17, 15.12.2015 a.

Palupera phikooli arengukava on kinnitatud Palupera Vallavolikogus 14.12.2016.  a.

 

Palupera Vallavalitsuse 19. aprilli 2011. a mrusega nr 2-1/1 on kehtestatud elukohajrgse munitsipaalkooli mramise tingimused ja kord

 

MT Hellenurme Mis eralasteaia phikiri ja muud dokumedid.

Dokumendid ja seadusandlus eralasteaia kodulehel

 

Palupera kool on misakoolPalupera phikool asub Palupera misahoones ja koolis pib 2015.16. ppeaastal
78 pilast. Palupera misahoones asuv kool on suures osas rekonstrueeritud ning
koolil on oma staadion mini-arenaga.

Palupera phikool osaleb aastaid klastusmngus Unustatud misad.

Palupera kool on misakool

Osa valla phikooli- ja algkooliealisi lapsi pib Otep Gmnaasiumis. Lisaks sellele kib Palupera valla lapsi veel ka teistesse koolidesse: No phikooli, Elva Gmnaasiumi, Rngu Keskkooli ja Elva Kaugppesse.

MT Hellenurme Mis eralasteaed asub Hellenurme misahoones, kuhu kivad lapsed Hellenurmest, Paluperast ja Pidla kandist. Nuni piirkonna eelkooliealine laps kasutab enamasti Otep valla lastepevakodude teenust.

Huvitegevust noortele pakub MT Avatud Hellenurme Noortekeskus, Nuni maakultuurimaja ja Palupera Klamaja. Vaba aega sisustab  keskealistel ja eakatel Hellenurmes MT Tantsuklubi Mathilde.

Haridusvaldkonna probleemidest on vallas olulisemad noortele pakutava  huvitegevuse vimaluste vhene kasutamine. Arenguvajadustest on olulisemad Palupera phikooli teeninduspiirkonna noorte huvitegevuse vimaluste arendamine, vajalikul tasemel koolibussiliikluse tagamine Otepga.

Palupera valla rahvastikuregistrisse kantud ppijate toetamiseks on vimalus kohalikul omavalitsusel seda teostada lbi  Palupera valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste mramise ja maksmise kord ja sotsiaaltoetuste suurused on SIIN .

Transporditoetusi eraldatakse phikoolis ja gmnaasiumis pevases ppevormis ppivatele pilastele sidupiletite aruande alusel lbi "ldhariduskoolide pilaste sidukulude kompenseerimise korra", mille taotlemise aruande vorm saadaval ka meie kodulehel.

Huviharidust toetatakse Palupera valla noortele Huvihariduse toetamise korra alusel.


NB! Taotleja esitab aruande pilase sidupiletite alusel hiljemalt jrgneva kuu 10 kuupevaks! Hilisemaid taotlusi ei rahuldata!

Palupera valla pilaste bussiliinil teenindab 2018. a. lpuni sitjaid Rivor Trans O. Kontakt Riivo Keskkla, tel. 5156169, E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud

Palupera vallavalitsuse korraldusega nr 2-1/35 (08.03.2012) moodustati Palupera phikooli 7-liikmeline hoolekogu.  Hoolekogu koosseisu muudeti Palupera Vallavalitsuse korraldusega 23.02.2015 nr 2-2/35.

Praegune hoolekogu koosseis:

 • Kalev Lhmus volikogu esindaja E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Krista Hunt lastevanemate esindaja E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Maia Sarapson lastevanemate esindaja hoolekogu esimees E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Arvet Silk ppenukogu esindaja E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Made Treial lastevanemate esindaja E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Rein Tiimann lastevanemate esindaja E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
 • Gretten-Gelis Vesso pilasesinduse esindaja E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud


 • Palupera Vallavalitsuse korraldusega nr 2-1/240   29.12.2010 kinnitati Palupera Phikooli hoolekogu phimrus

Viimati uuendatud ( neljapev, 06 aprill 2017 )