Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 11. veebruaril 2016
 algusega kell 16.00  Palupera vallamajas
 1. Palupera valla 2016. aasta eelarve II lugemine ja vastu vtmine.
  Eelarve seletuskiri
  Mruse eelnu
  Lisa 1: 2016 aasta eelarve
 2. Vallavanemale ttasu mramine.
  Otsuse eelnu
 3. Palupera Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.
  Otsuse eelnu
 4. Palupera Vallavalitsuse palgajuhendi kehtestamine.
  Mruse eelnu
 5. Palupera valla 2015. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande auditeerija mramine.
  Otsuse eelnu
 6. Muud ksimused (valla elanike prdumine Hellenurmes, vljakuulutatavate riigihangete hankedokumentide tutvustamine jm)
  Vallaelanike prdumine
  Vastus prdumisele
Vambola Sipelgas
volikogu esimees
 

Kalkulaatorid

Haridus Trki E-mail

Haridusasutustest ttab Palupera vallas ks kool Palupera phikool ja MT Hellenurme Mis eralasteaed .


Palupera phikooli phimrus on kinnitatud Palupera Vallavolikogu otsusega 1-1/35, 14.12.2010 a.

Palupera phikooli arengukava on kinnitatud Palupera Vallavolikogus 29.09.2009.a.

 

Palupera Vallavalitsuse 19. aprilli 2011. a mrusega nr 2-1/1 on kehtestatud elukohajrgse munitsipaalkooli mramise tingimused ja kord

 

MT Hellenurme Mis eralasteaia phikiri ja muud dokumedid.

Dokumendid ja seadusandlus eralasteaia kodulehel

 


Image
Palupera phikool asub Palupera misahoones ja koolis pib 2011.-12. ppeaastal 77 pilast. Palupera misahoones asuv kool on suures osas rekonstrueeritud ning koolil on oma staadion. 2011 osales Palupera phikool ja misakompleks klastusmngus Unustatud misad.

Image

Osa valla phikooli- ja algkooliealisi lapsi pib Otep Gmnaasiumis. Lisaks sellele kib Palupera valla lapsi veel ka teistesse koolidesse: No phikooli, Elva Gmnaasiumi, Rngu Keskkooli ja Elva Kaugppesse.

MT Hellenurme Mis eralasteaed asub Hellenurme misahoones, kuhu kivad lapsed Hellenurmest, Paluperast ja Pidla kandist. Nuni piirkonna eelkooliealine laps kasutab enamasti Otep valla lastepevakodude teenust.

Huvitegevust noortele pakub MT Avatud Hellenurme Noortekeskus, Nuni maakultuurimaja ja Palupera Klamaja. Vaba aega sisustab  keskealistel ja eakatel Hellenurmes MT Tantsuklubi Mathilde.

Haridusvaldkonna probleemidest on vallas olulisemad noortele pakutava  huvitegevuse vimaluste vhene kasutamine. Arenguvajadustest on olulisemad Palupera phikooli teeninduspiirkonna noorte huvitegevuse vimaluste arendamine, vajalikul tasemel koolibussiliikluse tagamine Otepga ning end. Nuni algkoolihoone baasil Loodus- ja Arenduskeskuse t kivitumine.

Palupera valla rahvastikuregistrisse kantud ppijate toetamiseks on vimalus kohalikul omavalitsusel seda teostada lbi  Sotsiaaltoetuste mramise ja maksmise kord Palupera vallas. Transporditoetusi eraldatakse phikoolis ja gmnaasiumis pevases ppevormis ppivatele pilastele sidupiletite aruande alusel lbi "ldhariduskoolide pilaste sidukulude kompenseerimise korra", mille taotlemise aruande vorm saadaval ka meie kodulehel.

Huviharidust toetatakse Palupera valla noortele Huvihariduse toetamise korra alusel.


NB! Taotleja esitab aruande pilase sidupiletite alusel hiljemalt jrgneva kuu 10 kuupevaks! Hilisemaid taotlusi ei rahuldata!

Palupera valla pilaste bussiliinil teenindab 2011-2014 sitjaid Rivor Trans O. Kontakt Riivo Keskkla, tel. 5156169, E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud

Palupera vallavalitsuse korraldusega nr 2-1/35 (08.03.2012) moodustati Palupera phikooli hoolekogu 7-liikmeline, alljrgnevas koosseisus 3 aastaks: Kalev Lhmus vallavolikogu esindaja; lapsevanemate esindajad Maia Sarapson, Made Treial, Egle Kos ja Rein Tiimann; Ellen Peik ppenukogu esindaja; Artur Lhmus pilasesinduse esindaja.

Palupera Vallavalitsuse korraldusega nr 2-1/240   29.12.2010 kinnitati Palupera Phikooli hoolekogu phimrus

Viimati uuendatud ( teisipev, 04 juuni 2013 )