Kalkulaatorid

Asjaajamine Trki E-mail
PALUPERA VALLAVALITSUSE AMETNIKE VASTUVTUAJAD

Kigi Palupera Vallavalitsuse ametnike taeg on  ER 8.0016.30 . Vastuvtt esmaspeviti ja kolmapeviti. Neljapeviti toimub prastlunal  vallavalitsuse istung. Iga ametnikuga soovitatakse aga eelnevalt siiski telefonitsi kokku leppida (vt. kontaktandmed).


Olulisemad toimingud:


SNNI REGISTREERIMINE

Sndi registreerivad valla-ja linnavalitsused ning maavalitsused (phjendatud vajadusel ka Eesti vlisesinduse konsulaarametnik). Snd registreeritakse perekonnaseisuasutuses, kellele sellekohane avaldus esitatakse. Perekonnaseisusasutus registreerib snni 7 tpeva jooksul avalduse saamise pevast arvates.

Snni registreerimiseks esitab lapse seaduslik esindaja he kuu jooksul lapse sndimise pevast arvates perekonnaseisuasutusele isiklikult sellekohase avalduse ( avalduse vorm kohapeal). Kande tegemiseks on vaja esitada ka meditsiiniasutuse snnitend ja avaldaja isikut tendav dokument.

Snni tendamiseks ei vljastata enam snnitunnistust vaid vormikohane snnitend.

Snnikande koostamine ja esmase tendi vljaandmine on riigilivuvaba. Korduva snnitendi vljastamise eest tuleb tasuda riigilivu 10 eurot.

Lisaks riiklikule snnitoetusele makstakse igale Palupera valla vastsndinule eelarvest hekordset toetust 300 eurot, mis makstakse vlja kahes osas jrgmiselt:

 1. 150 eurot snni registreerimisel;
 2. 150 eurot lapse aastaseks saamisel, kui laps on jtkuvalt Palupera valla elanik.

SURMA REGISTREERIMINE

Surma registreerivad valla-ja linnavalitsused ning maavalitsused (phjendatud vajadusel ka Eesti vlisesinduse konsulaarametnik). Avaldus surma registreerimiseks tuleb esitada 7 peva jooksul isiku surmapevast vi isiku surnult leidmise pevast arvates. Surmakanne koostatakse perekonnaseisuasutuses, kellele sellekohane avaldus esitatakse. Perekonnaseisuasutus registreerib surma 3 tpeva jooksul avalduse saamise pevast arvates.

Surmakande tegemiseks tuleb perekonnaseisuasutusele esitada :

 1. arstlik surmateatis vi kohtuotsus surma fakti tuvastamise vi surnuks kuulutamise kohta.
 2. surnu isikut tendav dokument (pass, ID-kaart, olemasolul mlemad).
 3. avaldaja isikut tendav dokument

 

Surma tendamiseks vljastatakse surmatend.

Palupera valla kodaniku surma puhul makstakse hekordset toetust 130 eurot.

 

Snnist ja surmast seaduses ettenhtud thtaja jooksul teatamata jtmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahvihikut ( 3.83383.47 eurot). Palupera Vallavalitsuses registreerib snde ja surmi sotsiaalnunik (telefon 767 9502)


 

ELUKOHA REGISTREERIMINE PALUPERA VALLAS


Elukohateate esitamiseks tuleb isikul prduda Palupera Vallavalitsusse (Valgamaa Hellenurme). Kaasa tuleb vtta:

 • Isikut tendav dokument;
 • Ruumi kasutust tendav dokument.


Meelespea elukohateate esitajale

(vorm saadaval https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/4201/4004/Lisa%201_elukohateade.pdf ):

 1. Titke elukohateade trkithtedega.
 2. Ruumi omaniku nusolek tuleb elukohateatele vtta, kui:
  - elukohateate esitaja ei ole ise ruumi omanik;
  - puudub rileping vi muu document, mis kinnitab ruumi kasutamise igust elukohateatele kantud iskute poolt.
 3. Elukohateatele lisatakse:
  - elukohateate esitamisel posti teel koopia esitaja isikut tendava dokumendi isikuandmetega lehekljest;
  - kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik ja ruumi kasutamise igus on dokumenteeritud ruumi kasutamise igust tendava dokumendi koopia;
  - kaasomandis oleva ruumi aadressiandmete esitamisel elukohateatel kaasomanike vi nende esindajate nusolek;
 4. Ruumi kasutamise igust tendavaks dokumendiks on:
  - rileping;
  - allrileping;
  - tasuta kasutamise leping;
  - elamuhistu (-kooperatiivi) phikiri;
  - muu seaduses stestatud dokument.
 5. Teise kasutatava elukoha ja sideaadressi andmetel on ainult informatiivne
  thendus.
 6. Sideaadressi vib esitada ka eraldi elukohateatega, muutmata elukoha vi teise
  kasutatava elukoha aadressiandmeid.
  Koos elukohateatega saab isik esitada ka Statistiliste andmete teate (vorm saadaval https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/4201/4004/Lisa%201_elukohateade.pdf ), milles on isiku tlusphised teated tema rahvuse, emakeele, hariduse ja tegevusala kohta. Vastavaid andmeid saab muuta ka internetis X-tee kodanikuportaalis.
  Uue elukoha registreeringuga toimub automaatselt eelmisest elukohast vljakirjutamine. Oma eelmise elukoha kohalikku omavalitsusse ise minema ei pea.

Elukohateadet saab esitada veel riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik sisse logida ID-kaardi vi mobiil-IDga).  https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/eluase_1 elukohateate esitamine.


Vastuvtuajad:

ER 8.0016.30
Kontakttelefon: 767 9502.
E-post: E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud


Elukohateate vib saata ka postiga aadressil:

Palupera Vallavalitsus
Hellenurme 67514
Palupera vald
Valgamaa


 
 

MAJANDUSTEGEVUSE REGISTRIS (MTR) REGISTREERIMINE

 

Majandustegevuse registri seaduse 26 kirjutab, et ettevtjal tuleb iga aasta 15. aprilliks kinnitada ettevtte registreering majandustegevuse registris.

Registreeringu igsust MTRs saab kinnitada juba 15. jaanuarist. Seega tuleb registreeringu igsus kinnitada 15. jaanuari ja  15. aprilli vahel.

Samal kalendriaastal 1.14. jaanuarini tehtud registreeringu igsus tuleb enne 15.04 uuesti kinnitada. Kui ettevtja on registreeringut muutnud kolme kuu jooksul enne 15. aprilli (15.0115.04), siis registreeringu igsust tiendavalt kinnitama ei pea.

Kige mugavam on seda teha elektrooniliselt sisenedes MTRi e-teenustesse riigiportaali kaudu. Kuid keelatud ei ole saata registreeringu kinnitamise vormi ka digiallkirjastatult e-posti teel vi tavapostiga registreeringu teinud asutusele.

Registreeringu muutmise ja igsuse kinnitamise eest ei tule riigilivu tasuda.

Registreeringu igsuse kinnitamise juhend on leitav SIIN

 

Riigilivu (hekordne tasu) tasutakse 19,17 eurot Palupera vallavalitsuse arveldusarvele 10202008202009 SEB hispank .
Info: 76 79 502 


 

AVALIKU RITUSE LBIVIIMISEKS LOA TAOTLEMINE


Avaliku rituse lbiviimiseks tuleb taotlejal tita vastav Taotlusvorm, koosklastada oma tegevus vormil toodud asutuste/isikute juures (soovitavalt jtta kohaliku omavalitsuse koosklastus viimaseks) ja hoida koosklastustega taotlus rituse toimumise ajal toimumise kohas.


 

 NOTARIAALTOIMINGUD VALLASEKRETRI JUURES


Notariaadiseaduse 53 like 1punkti 2 alusel vib notari asemel teha testamistoimingu valla-ja linnasekretr dokumendi rakirja ja vljavtte igsuse kinnitamisel ning pensioni, elatisraha ja toetuse vastuvtmise volikirja ning pensioni ja toetuse teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse testamisel.

Viimati uuendatud ( neljapev, 07 jaanuar 2016 )