Kalkulaatorid

Asjaajamine
PALUPERA VALLAVALITSUSE AMETNIKE VASTUVÕTUAJAD

Kõigi Palupera Vallavalitsuse ametnike tööaeg on  E–R 8.00–16.30 . Vastuvõtt esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Neljapäeviti toimub pärastlõunal  vallavalitsuse istung. Iga ametnikuga soovitatakse aga eelnevalt siiski telefonitsi kokku leppida (vt. kontaktandmed).


Olulisemad toimingud:


SÜNNI REGISTREERIMINE

Sündi registreerivad valla-ja linnavalitsused ning maavalitsused (põhjendatud vajadusel ka Eesti välisesinduse konsulaarametnik). Sünd registreeritakse perekonnaseisuasutuses, kellele sellekohane avaldus esitatakse. Perekonnaseisusasutus registreerib sünni 7 tööpäeva jooksul avalduse saamise päevast arvates.

Sünni registreerimiseks esitab lapse seaduslik esindaja ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusele isiklikult sellekohase avalduse ( avalduse vorm kohapeal). Kande tegemiseks on vaja esitada ka meditsiiniasutuse sünnitõend ja avaldaja isikut tõendav dokument.

Sünni tõendamiseks ei väljastata enam sünnitunnistust vaid vormikohane sünnitõend.

Sünnikande koostamine ja esmase tõendi väljaandmine on riigilõivuvaba. Korduva sünnitõendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot.

Lisaks riiklikule sünnitoetusele makstakse igale Palupera valla vastsündinule eelarvest ühekordset toetust 300 eurot, mis makstakse välja kahes osas järgmiselt:

 1. 150 eurot sünni registreerimisel;
 2. 150 eurot lapse aastaseks saamisel, kui laps on jätkuvalt Palupera valla elanik.

SURMA REGISTREERIMINE

Surma registreerivad valla-ja linnavalitsused ning maavalitsused (põhjendatud vajadusel ka Eesti välisesinduse konsulaarametnik). Avaldus surma registreerimiseks tuleb esitada 7 päeva jooksul isiku surmapäevast või isiku surnult leidmise päevast arvates. Surmakanne koostatakse perekonnaseisuasutuses, kellele sellekohane avaldus esitatakse. Perekonnaseisuasutus registreerib surma 3 tööpäeva jooksul avalduse saamise päevast arvates.

Surmakande tegemiseks tuleb perekonnaseisuasutusele esitada :

 1. arstlik surmateatis või kohtuotsus surma fakti tuvastamise või surnuks kuulutamise kohta.
 2. surnu isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, olemasolul mõlemad).
 3. avaldaja isikut tõendav dokument

 

Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.

Palupera valla kodaniku surma puhul makstakse ühekordset toetust 130 eurot.

 

Sünnist ja surmast seaduses ettenähtud tähtaja jooksul teatamata jätmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut ( 3.83–383.47 eurot). Palupera Vallavalitsuses registreerib sünde ja surmi sotsiaalnõunik (telefon 767 9502)


 

ELUKOHA REGISTREERIMINE PALUPERA VALLAS


Elukohateate esitamiseks tuleb isikul pöörduda Palupera Vallavalitsusse (Valgamaa Hellenurme). Kaasa tuleb võtta:

 • Isikut tõendav dokument;
 • Ruumi kasutust tõendav dokument.


Meelespea elukohateate esitajale

(vorm saadaval https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/4201/4004/Lisa%201_elukohateade.pdf ):

 1. Täitke elukohateade trükitähtedega.
 2. Ruumi omaniku nõusolek tuleb elukohateatele võtta, kui:
  - elukohateate esitaja ei ole ise ruumi omanik;
  - puudub üürileping või muu document, mis kinnitab ruumi kasutamise õigust elukohateatele kantud iskute poolt.
 3. Elukohateatele lisatakse:
  - elukohateate esitamisel posti teel – koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
  - kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik ja ruumi kasutamise õigus on dokumenteeritud – ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia;
  - kaasomandis oleva ruumi aadressiandmete esitamisel elukohateatel – kaasomanike või nende esindajate nõusolek;
 4. Ruumi kasutamise õigust tõendavaks dokumendiks on:
  - üürileping;
  - allüürileping;
  - tasuta kasutamise leping;
  - elamuühistu (-kooperatiivi) põhikiri;
  - muu seaduses sätestatud dokument.
 5. Teise kasutatava elukoha ja sideaadressi andmetel on ainult informatiivne
  tähendus.
 6. Sideaadressi võib esitada ka eraldi elukohateatega, muutmata elukoha või teise
  kasutatava elukoha aadressiandmeid.
  Koos elukohateatega saab isik esitada ka Statistiliste andmete teate (vorm saadaval https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/4201/4004/Lisa%201_elukohateade.pdf ), milles on isiku ütluspõhised teated tema rahvuse, emakeele, hariduse ja tegevusala kohta. Vastavaid andmeid saab muuta ka internetis X-tee kodanikuportaalis.
  Uue elukoha registreeringuga toimub automaatselt eelmisest elukohast väljakirjutamine. Oma eelmise elukoha kohalikku omavalitsusse ise minema ei pea.

Elukohateadet saab esitada veel riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiil-IDga).  https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/eluase_1 – elukohateate esitamine.


Vastuvõtuajad:

E–R 8.00–16.30
Kontakttelefon: 767 9502.
E-post: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud


Elukohateate võib saata ka postiga aadressil:

Palupera Vallavalitsus
Hellenurme 67514
Palupera vald
Valgamaa


 
 

MAJANDUSTEGEVUSE REGISTRIS (MTR) REGISTREERIMINE

 

Majandustegevuse registri seaduse § 26 kirjutab, et ettevõtjal tuleb iga aasta 15. aprilliks kinnitada ettevõtte registreering majandustegevuse registris.

Registreeringu õigsust MTRs saab kinnitada juba 15. jaanuarist. Seega tuleb registreeringu õigsus kinnitada 15. jaanuari ja  15. aprilli vahel.

Samal kalendriaastal 1.–14. jaanuarini tehtud registreeringu õigsus tuleb enne 15.04 uuesti kinnitada. Kui ettevõtja on registreeringut muutnud kolme kuu jooksul enne 15. aprilli (15.01–15.04), siis registreeringu õigsust täiendavalt kinnitama ei pea.

Kõige mugavam on seda teha elektrooniliselt sisenedes MTRi e-teenustesse riigiportaali kaudu. Kuid keelatud ei ole saata registreeringu kinnitamise vormi ka digiallkirjastatult e-posti teel või tavapostiga registreeringu teinud asutusele.

Registreeringu muutmise ja õigsuse kinnitamise eest ei tule riigilõivu tasuda.

Registreeringu õigsuse kinnitamise juhend on leitav SIIN

 

Riigilõivu (ühekordne tasu) tasutakse 19,17 eurot Palupera vallavalitsuse arveldusarvele 10202008202009 SEB Ühispank .
Info: 76 79 502 


 

AVALIKU ÜRITUSE LÄBIVIIMISEKS LOA TAOTLEMINE


Avaliku ürituse läbiviimiseks tuleb taotlejal täita vastav Taotlusvorm, kooskõlastada oma tegevus vormil toodud asutuste/isikute juures (soovitavalt jätta kohaliku omavalitsuse kooskõlastus viimaseks) ja hoida kooskõlastustega taotlus ürituse toimumise ajal toimumise kohas.


 

 NOTARIAALTOIMINGUD VALLASEKRETÄRI JUURES


Notariaadiseaduse §53 lõike 1punkti 2 alusel võib notari asemel teha tõestamistoimingu valla-ja linnasekretär – dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel ning pensioni, elatisraha ja toetuse vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuse teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamisel.

Viimati uuendatud ( neljapäev, 07 jaanuar 2016 )