Palupera Vallavalitsuse istungil 19. septembril 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Väljastada kasutusluba Nõuni külas Nõuni küla vee- ja kanalisatsioonitorustiku laiendustöödele.
 • Väljastada Corle OÜ-le projekteerimistingimused ESTSIDE-13 Rannu-Rõngu-Elva-Kuigatsi fiiberoptilise sidekaabli projekteerimiseks.
 • Anda Indrek Hitrovile luba korraldada 24. septembril 2017. a Palupera valla haldusterritooriumil Palu vanal maanteelõigul avalik üritus „Miti küla täika“.
 • Vabastada erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest jäätmevaldaja Päidla külas.
 • Määrata Hellenurme külas Hellenurme kartulihoidla katastriüksuse uueks aadressiks LAO.
 • Kiita heaks ja kinnitada James Joseph Reynolds projekti „Nurme talu Astuvere küla Palupera vald Valgamaa 3 m³ septiku paigaldus” esitatud aruanne. Maksta välja toetus 160,48 eurot.
 • Määrata ja maksta septembrikuul sotsiaaltoetust:
  • -toimetulekutoetust 2-le perele kogusummas 576,82 eurot;
  • -sotsiaaltoetust kolmele majanduslikesse raskustesse sattunud perele kogusummas 60 eurot;
  • -täiendavat sotsiaaltoetust 10-le isikule kogusummas 214,72 eurot;
  • -hooldajatoetust 11-le kogusummas 250,52 eurot.