Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 29. ja 31. augustil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Anda ADASTI OÜ-le luba avaliku orienteerumisürituse „Öörännak“ korraldamiseks 7. ja 8. oktoobril 2017 Palupera valla territooriumil.

 • Anda välja reklaami paigaldusluba Kuldar Veerele valimisreklaami eksponeerimiseks Palupera vallas Nõunis suurusega 2 x 4 m, alates 29. augustist kuni 10. septembrini (incl) 2017.

 • Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel kaks vallale kuuluvat korteriomandit: asukohaga Palupera vald, Palupera küla, Veevõtu 2. Korter on kahetoaline, suurusega 69,9m2, alghind on 3500 eurot. Korteriomand asukohaga Palupera vald, Palupera küla, Veevõtu 3. Korter on kolmetoaline, suurusega 78,5m2, alghind on 1000 eurot.

 • Väljastada Tsura Talu OÜ-le ehitusluba sõnnikuhoidla ja töökojahoone laiendamiseks Neeruti külas.

 • Väljastada K.J-le ehitusluba elamu ehitamiseks Räbi külas.

 • Registreerida J.V-lt laekunud kasutusteatis Astuvere külas valminud kohtpuhastile.

 • Väljastada A.P-le projekteerimistingimused Pastaku külas elamu projekteerimiseks.

 • Väljastada kasutusluba Palupera Põhikooli katastriüksusel Palupera mõisa pargi valgustusele.

 • Väljastada kasutusluba Nõuni külas Maakultuurimaja katastriüksusel asuva maakultuurimaja hoones ümberehitatud loovetoale.

 • Registreerida kasutusteatis Palupera külas Lillevälja A-55 majavalduse vee-ja kanalisatsioonitorustiku liitumisühendusele.

 • Kinnitada ühineva Elva valla ühine noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2017-2018.

 • Määrata ja maksta augustikuul sotsiaaltoetust:

  -ühele põhikooli ja ühele gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud õppurile kooli lõpetamise toetust kokku summas 110 eurot;

  -kahele lapse perele ranitsatoetust kokku summas 130 eurot.

Viimati uuendatud ( neljapäev, 31 august 2017 )