Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneering avalikul väljapanekul Trüki E-mail
Rõngu Vallavolikogu 17.08.17 otsusega nr 28 võeti vastu Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule, mis  toimub 7.09-7.10.2017 Rõngu valla veebilehel ja vallamajas ning avalik arutelu toimub 16.10.2017 kell 11.00 vallamajas.

Planeeringuala suurusega u 11,9 ha hõlmab Rõngu valla Uderna külas Laskespordibaasi, Tiiru, Elva metskond 87, Jahilaskespordibaasi, Elva-Vitipalu maastikukaitseala 3, Elva-Vitipalu maastikukaitseala 6, Elva maastikukaitseala 5, Kungla ja Uus-Runso maaüksusi. Planeeringuala koosneb Tartumaa tervisespordikeskuse kinnistust ja sellega seotud Tartu maratoni rajast kuni valla piirini (u 3,5 km).

Detailplaneeringuga kavandatakse Tartumaa tervisespordikeskuse kinnistule aastaringselt erinevaid sportimise, treenimise ja aktiivse puhkuse võimalusi pakkuvat kompleksi. See sisaldab rahvusvahelistele nõuetele vastava laskespordikeskuse kavandamist, Tartu maratoni ja teiste suurürituste korraldamiseks vajalike rajatiste kavandamist,  spordi- ja koolitustegevuseks, aktiivseks puhkamiseks ning vaba aja veetmiseks vajalike rajatiste kavandamist, majutusvõimaluste
kavandamist.

Keskkonnamõju strateegilise aruande koostamisel töötati välja kavandatava tegevuse jaoks leevendusmeetmed, mille rakendamisel ei oma kavandatav tegevus olulist keskkonnamõju. Leevendusmeetmed on kantud detailplaneeringusse ja KSH tulemustega on detailplaneeringus arvestatud. Seega ei kaasne detailplaneeringu elluviimisel olulisi mõjusid.

Planeeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda Rõngu valla veebilehel http://rongu.ee/?page=222./