Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
 • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 14. augustil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Väljastada M.L-le uued projekteerimistingimused kuuri projekteerimiseks Lutike külas.
 • Registreerida K.J-lt laekunud kasutusteatis valminud väikeehitisele Räbi külas.
 • Registreerida ehitisregistris A.H-lt laekunud ehitusteatis vee-ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Palupera külas.
 • Jagada Lutike külas asuv Kase katastriüksus kaheks: Kase katastriüksus ja Kasekese katastriüksus.
 • Väljastada kasutusluba valminud elamule Päidla külas.
 • Anda Indrek Hitrovile luba avaliku ürituse „Miti küla täika“ korraldamiseks 20. augustil.
 • Väljastada M.U-le raieluba kahe murdumisohus oleva pärna raieks Palupera põhikooli katastriüksusel.
 • Tunnistada Palupera valla munitsipaalomandis olevate korteromandite võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel nurjunuks, kuna enampakkumisele ei laekunud ühtegi avaldust.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused augustikuul:
  • -vajaduspõhine peretoetus 11-le isikule kogusummas 900 eurot;
  • -ühele põhikooli ja ühele gümnaasiumi õppurile kooli lõpetamise toetust kogusummas 70 eurot;
  • -kahele perele toimetuleku tagamiseks toetust summas 40 eurot;
  • -ühele puudega lapse perele toetust summas 20 eurot;
  • -neljale lapsele ranitsatoetust kogusummas 260 eurot;
  • -ühele lapsele toetust prillide soetamiseks summas 49,50 eurot;
  • -kolmele lasterikkale perele kooliaasta alguse puhul toetust kogusummas 280 eurot;
  • -ühele perele lastelaagri tuusiku toetust summas 75 eurot.
Viimati uuendatud ( teisipäev, 15 august 2017 )