Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 14. augustil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Väljastada M.L-le uued projekteerimistingimused kuuri projekteerimiseks Lutike külas.
 • Registreerida K.J-lt laekunud kasutusteatis valminud väikeehitisele Räbi külas.
 • Registreerida ehitisregistris A.H-lt laekunud ehitusteatis vee-ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks Palupera külas.
 • Jagada Lutike külas asuv Kase katastriüksus kaheks: Kase katastriüksus ja Kasekese katastriüksus.
 • Väljastada kasutusluba valminud elamule Päidla külas.
 • Anda Indrek Hitrovile luba avaliku ürituse „Miti küla täika“ korraldamiseks 20. augustil.
 • Väljastada M.U-le raieluba kahe murdumisohus oleva pärna raieks Palupera põhikooli katastriüksusel.
 • Tunnistada Palupera valla munitsipaalomandis olevate korteromandite võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel nurjunuks, kuna enampakkumisele ei laekunud ühtegi avaldust.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused augustikuul:
  • -vajaduspõhine peretoetus 11-le isikule kogusummas 900 eurot;
  • -ühele põhikooli ja ühele gümnaasiumi õppurile kooli lõpetamise toetust kogusummas 70 eurot;
  • -kahele perele toimetuleku tagamiseks toetust summas 40 eurot;
  • -ühele puudega lapse perele toetust summas 20 eurot;
  • -neljale lapsele ranitsatoetust kogusummas 260 eurot;
  • -ühele lapsele toetust prillide soetamiseks summas 49,50 eurot;
  • -kolmele lasterikkale perele kooliaasta alguse puhul toetust kogusummas 280 eurot;
  • -ühele perele lastelaagri tuusiku toetust summas 75 eurot.
Viimati uuendatud ( teisipäev, 15 august 2017 )