Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
 • Võtta vastu „Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017 – 2025“.
 • Anda nõusolek koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
 • Kinnitada täiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungitel 11. juulil ja 2. augustil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel kaks vallale kuuluvat korteriomandit: Palupera küla, Veevõtu 2 ja Veevõtu 3.
 • Registreerida ehitisregistris K.J-lt laekunud ehitusteatis Räbi külas väikeehitise püstitamiseks.
 • Registreerida ehitisregistris V.P-lt laekunud ehitusteatis Palupera külas elamu ümberehitamiseks ja kuuri ehitamiseks.
 • Registreerida ehitisregistris mittetulundusühingult Hellenurme Veskimuuseum laekunud ehitusteatis Hellenurme mõisa saeveski korrastamiseks, konserveerimiseks.
 • Jagada Lutike külas asuv Lille katastriüksus kaheks: Lille katastriüksus ja Lillemetsa katastriüksus.
 • Väljastada M.L-le projekteerimistingimused kuuri projekteerimiseks Lutike külas.
 • Väljastada J.V-le projekteerimistingimused masinakuuri projekteerimiseks Astuvere külas.
 • Määrata Palupera külas riigi omandisse taotletava maaüksuse lähiaadressiks Külaaluse mets ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
 • Määrata Pastaku külas riigi omandisse taotletava maaüksuse lähiaadressiks Kassi põld ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
 • Määrata Hellenurme külas Hellenurme saekaatri katastriüksuse uueks lähiaadressiks Ojavere.
 • Anda I.K-le üürile sotsiaaleluruum asukohaga Palupera küla, tähtajaga 01.08.2017 – 31.07.2020.
 • Kiita heaks ja kinnitada hajaasutuse programmi toetuse saaja J.R. projekti „Valga mk Palupera vald Urmi küla Kalda talu puurkaevu rajamine“ esitatud aruanne.
 • Väljastada OÜ-le Vevasi projekteerimistingimused korruselamu projekteerimiseks Ees-Mustamäe katastriüksusele.
 • Anda Mittetulundusühingule Leigo Kontserdid luba korraldada 4. Ja 5. augustil 2017 Lutike külas Leigo talus avalik üritus „Leigo Järvemuusika festival 20“.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused juuli- ja augustikuul:

  -vajaduspõhine peretoetus 13-le isikule kogusummas 1 035 eurot;

  -ühele kõrgkooli, viiele põhikooli, neljale gümnaasiumi ja ühele kutsekooli õppurile kooli lõpetamise toetust kogusummas 400 eurot;

  -ühele perele toimetuleku tagamiseks toetust summas 20 eurot;

  -ühele puudega isikule kriisiolukorra toetust summas 50 eurot;

  -ühele lapsele lastelaagri tuusiku toetust summas 45 eurot.

Viimati uuendatud ( neljapäev, 03 august 2017 )