Palupera Vallavalitsuse istungitel 11. juulil ja 2. augustil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel kaks vallale kuuluvat korteriomandit: Palupera küla, Veevõtu 2 ja Veevõtu 3.
 • Registreerida ehitisregistris K.J-lt laekunud ehitusteatis Räbi külas väikeehitise püstitamiseks.
 • Registreerida ehitisregistris V.P-lt laekunud ehitusteatis Palupera külas elamu ümberehitamiseks ja kuuri ehitamiseks.
 • Registreerida ehitisregistris mittetulundusühingult Hellenurme Veskimuuseum laekunud ehitusteatis Hellenurme mõisa saeveski korrastamiseks, konserveerimiseks.
 • Jagada Lutike külas asuv Lille katastriüksus kaheks: Lille katastriüksus ja Lillemetsa katastriüksus.
 • Väljastada M.L-le projekteerimistingimused kuuri projekteerimiseks Lutike külas.
 • Väljastada J.V-le projekteerimistingimused masinakuuri projekteerimiseks Astuvere külas.
 • Määrata Palupera külas riigi omandisse taotletava maaüksuse lähiaadressiks Külaaluse mets ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
 • Määrata Pastaku külas riigi omandisse taotletava maaüksuse lähiaadressiks Kassi põld ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
 • Määrata Hellenurme külas Hellenurme saekaatri katastriüksuse uueks lähiaadressiks Ojavere.
 • Anda I.K-le üürile sotsiaaleluruum asukohaga Palupera küla, tähtajaga 01.08.2017 – 31.07.2020.
 • Kiita heaks ja kinnitada hajaasutuse programmi toetuse saaja J.R. projekti „Valga mk Palupera vald Urmi küla Kalda talu puurkaevu rajamine“ esitatud aruanne.
 • Väljastada OÜ-le Vevasi projekteerimistingimused korruselamu projekteerimiseks Ees-Mustamäe katastriüksusele.
 • Anda Mittetulundusühingule Leigo Kontserdid luba korraldada 4. Ja 5. augustil 2017 Lutike külas Leigo talus avalik üritus „Leigo Järvemuusika festival 20“.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused juuli- ja augustikuul:

  -vajaduspõhine peretoetus 13-le isikule kogusummas 1 035 eurot;

  -ühele kõrgkooli, viiele põhikooli, neljale gümnaasiumi ja ühele kutsekooli õppurile kooli lõpetamise toetust kogusummas 400 eurot;

  -ühele perele toimetuleku tagamiseks toetust summas 20 eurot;

  -ühele puudega isikule kriisiolukorra toetust summas 50 eurot;

  -ühele lapsele lastelaagri tuusiku toetust summas 45 eurot.

Viimati uuendatud ( neljapäev, 03 august 2017 )