Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 20. juunil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 1. Väljastada kasutusluba maakultuurimaja hoone ümberehitustöödele Nõuni külas.
 2. Väljastada A.L-le ehitusluba paadisilla ehitamiseks katastriüksusele ja Aakre metskond 116 maatükile.
 3. Määrata ja maksta Palupera valla 2017. aasta eelarve reservfondist tegevustoetust avalikes huvides läbiviidavate ürituste ning projektide ja seoses sellega põhjendatud kulude katteks järgmiselt:
  -MTÜ Toredad tegevused 400 eurot;
  -MTÜ Hellenurme Veskimuuseum 200 eurot;
  -MTÜ P-RÜHM kahele taotlusele kokku 1000 eurot;
  -MTÜ A-Pluss Music 300 eurot.
 4. Määrata ja maksta Palupera valla 2017. aasta eelarvest tegevustoetust päästealase töö korraldamiseks järgmiselt:
  -Rõngu Vabatahtlik Päästeselts 100 eurot;
  -Otepää päästekomando 100 eurot.
 5. Määrata ja maksta juunikuul:
  -toimetulekutoetust 3-le perele kogusummas 624,08 eurot;
  -ühele pere lapsele lastelaagri tuusiku toetust summas 75 eurot;
  -kahele õppurile kooli lõpetamise toetust kogusummas 80 eurot;
  -hooldajatoetust 12 isikule kogusummas 276,08 eurot;
  -täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 214,72 eurot.