Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 11. mail 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange nimetusega „Nõuni küla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustöö“, kinnitati lihthanke dokument, moodustati riigihanke läbiviimiseks hankekomisjon.
 • Tunnistada valla teeregistris olevatele teedele kruusa veo-ja paigaldustöö osutaja leidmiseks korraldatud lihthankes edukaks pakkumuseks Kopa Grupp OÜ pakkumus 0,15 eurot tonn/km käibemaksuta.
 • Nimetada vallavanem Terje Korss Terviseameti moodustatud konkursikomisjoni liikmeks vabanenud nimistule üldarstiabi osutamiseks, mille asukohaks ja teeninduspiirkonnaks on Palupera vald ja Otepää vald. Asendusliikmeks nimetati Heli Elbson.
 • Registreerida ehitisregistris Palupera vallavalitsuselt laekunud ehitusteatis Nõuni külas Maakultuurimaja katastriüksusel asuvas hoones ametiruumi ümberehitamiseks.
 • Väljastada Palupera vallavalitsusele ehitusluba Hellenurme mõisa peahoone fassaadi restaureerimiseks.
 • Registreerida OÜ-lt Melx laekunud kasutusteatis Atra külas asuva suvila sihtotstarbe muutmisel elamuks.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused maikuul:
  • -vajaduspõhine peretoetus 15-le isikule kogusummas 1 170 eurot;
  • -kahele kõrgkooli õppurile õppetoetust kogusummas 80 eurot;
  • -ühele üksikule lasteta vanaduspensionärile toetust summas 100 eurot;
  • -kolmele lapse perele lastelaagris osalemise toetust kogusummas 225 eurot.
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 15 mai 2017 )