Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 20. aprillil 2017
 1. Algatati Nurmemäe kinnistu (58202:002:0240) detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ja planeeringuala (4,9 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-ala elamumaa, mäetööstusmaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotada, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine ning servituutide vajaduse määramine. Detailplaneeringuga soovitakse kehtivat üldplaneeringut muuta. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Palupera Vallavalitsus ja kehtestaja Palupera Vallavolikogu.
  Otsus
 2. Jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Nurmemäe kinnistu katastriüksuse 58202:002:0240 detailplaneeringule. Algatamata jätmise põhjendus – planeeritav tegevus ei ole eelhinnangu põhjal olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Palupera Vallavalitsuse kantseleis, Palupera valla veebilehel www.palupera.ee
  Otsus
 3. Nõustuti Aktsiaseltsile VIACON Eesti (10398015) vee erikasutusloa andmisega Valgamaal Palupera vallas Hellenurme külas riigimaantee nr 23173 Hellenurme – Päidla km 0,201 asuva Hellenurme silla garantiiaegseteks ehitustöödeks.
  Otsus
 4. Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
 5. Nõustuti Hellenurme külas Palupera valla omandis oleva maaüksuse 58201:001:0219 (23173 Hellenurme-Päidla tee L1), tasuta võõrandamisega Eesti Vabariigile Maanteeameti kaudu. Maaüksuse suurus 34m2.
  Otsus
  Lisa

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Palupera vallavalitsus otsib restaureerimistöö omaniku- ja muinsuskaitselise järelevalve tegijat Trüki E-mail

Palupera Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö omaniku- ja muinsuskaitselise järelevalve (töö lõpeb aruande esitamisega Muinsuskaitseametile) teenuse osutaja leidmiseks hiljemalt 27. aprillil 2017. a. kell 10:00.

Pakkumuse esitaja peab omama majandustegevuse registris (MTR) muinsuskaitse tegevusluba järelvalve. Projekti tegevus viiakse ellu orienteeruvalt 15.mai 2017.a. – 10.sept. 2017.a. Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistööde teostaja leidmiseks kuulutas Palupera Vallavalitsus välja lihthanke menetlusega riigihanke (reg. nr. 183871).

Hankedokumentidega jm on võimalik tutvuda lisaks Riigihangete registrile ka Palupera valla veebilehel http://www.palupera.ee/content/view/2982/52/ . Edukaks töövõtjaks osutus AS HASPO Tartust.

Info Palupera vallavanem Terje Korss, telefonid 767 9501, 517 4740 või E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud Hinnapakkumus saata postiga 67514 Valgamaa Hellenurme, Palupera Vallavalitsus, märksõna „Hellenurme järelevalve” või e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud