Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 10. aprillil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kinnitada Palupera Põhikoolile küttepuude ostmiseks korraldatud hanke tulemused, tunnistada küttepuude müüja leidmiseks korraldatud hankes edukaks pakkumuseks FIE Arne Kruuse pakkumus hinnaga 26,00 eurot/ruumimeeter käibemaksuta.
 • Kinnitada Palupera valla teeregistris olevate teede greiderdamise hanke tulemused, tunnistada edukaks pakkumuseks AS TREV-2 Grupp pakkumus maksumusega 48,50 eurot/töötund käibemaksuta.
 • Kinnitada Palupera valla bussipeatuste trimmerdamise ja heakorra hanke tulemused, tunnistada edukaks pakkumuseks FIE Kalev Lõhmus pakkumus maksumusega 75,00 eurot/tööring käibemaksuta.
 • Väljastada T.P-le ehitusluba elamu lammutamiseks Neeruti külas.
 • Väljastada A.S-le kaeveluba Nõuni külas kanalisatsioonitrassi kaevamiseks.
 • Jagada Palupera külas Palupera Põhikooli katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks: Palupera Põhikooli katastriüksus ja Reoveepuhasti katastriüksus.
 • Anda T.M-le üürile sotsiaaleluruum Palupera külas kuni 18.04.2018.
 • Anda Tartu Rally MTÜ-le luba korraldada Palupera valla haldusterritooriumi teedel 14. ja 15. juulil 2017 autospordiüritus „Tartu Rally“.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused aprillikuul:
  • -vajaduspõhine peretoetus 13-le isikule kogusummas 1 035 eurot;
  • -neljale kutsekooli õppurile õppetoetust kogusummas 160 eurot.
Viimati uuendatud ( teisipäev, 11 aprill 2017 )