Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 20. aprillil 2017
 1. Algatati Nurmemäe kinnistu (58202:002:0240) detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ja planeeringuala (4,9 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-ala elamumaa, mäetööstusmaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotada, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine ning servituutide vajaduse määramine. Detailplaneeringuga soovitakse kehtivat üldplaneeringut muuta. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Palupera Vallavalitsus ja kehtestaja Palupera Vallavolikogu.
  Otsus
 2. Jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Nurmemäe kinnistu katastriüksuse 58202:002:0240 detailplaneeringule. Algatamata jätmise põhjendus – planeeritav tegevus ei ole eelhinnangu põhjal olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Palupera Vallavalitsuse kantseleis, Palupera valla veebilehel www.palupera.ee
  Otsus
 3. Nõustuti Aktsiaseltsile VIACON Eesti (10398015) vee erikasutusloa andmisega Valgamaal Palupera vallas Hellenurme külas riigimaantee nr 23173 Hellenurme – Päidla km 0,201 asuva Hellenurme silla garantiiaegseteks ehitustöödeks.
  Otsus
 4. Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
 5. Nõustuti Hellenurme külas Palupera valla omandis oleva maaüksuse 58201:001:0219 (23173 Hellenurme-Päidla tee L1), tasuta võõrandamisega Eesti Vabariigile Maanteeameti kaudu. Maaüksuse suurus 34m2.
  Otsus
  Lisa

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 10. aprillil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kinnitada Palupera Põhikoolile küttepuude ostmiseks korraldatud hanke tulemused, tunnistada küttepuude müüja leidmiseks korraldatud hankes edukaks pakkumuseks FIE Arne Kruuse pakkumus hinnaga 26,00 eurot/ruumimeeter käibemaksuta.
 • Kinnitada Palupera valla teeregistris olevate teede greiderdamise hanke tulemused, tunnistada edukaks pakkumuseks AS TREV-2 Grupp pakkumus maksumusega 48,50 eurot/töötund käibemaksuta.
 • Kinnitada Palupera valla bussipeatuste trimmerdamise ja heakorra hanke tulemused, tunnistada edukaks pakkumuseks FIE Kalev Lõhmus pakkumus maksumusega 75,00 eurot/tööring käibemaksuta.
 • Väljastada T.P-le ehitusluba elamu lammutamiseks Neeruti külas.
 • Väljastada A.S-le kaeveluba Nõuni külas kanalisatsioonitrassi kaevamiseks.
 • Jagada Palupera külas Palupera Põhikooli katastriüksus kaheks eraldi katastriüksuseks: Palupera Põhikooli katastriüksus ja Reoveepuhasti katastriüksus.
 • Anda T.M-le üürile sotsiaaleluruum Palupera külas kuni 18.04.2018.
 • Anda Tartu Rally MTÜ-le luba korraldada Palupera valla haldusterritooriumi teedel 14. ja 15. juulil 2017 autospordiüritus „Tartu Rally“.
 • Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused aprillikuul:
  • -vajaduspõhine peretoetus 13-le isikule kogusummas 1 035 eurot;
  • -neljale kutsekooli õppurile õppetoetust kogusummas 160 eurot.
Viimati uuendatud ( teisipäev, 11 aprill 2017 )