Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Palupera vald osaleb järjekordselt koostööprojektis, seekord sotsiaalvaldkonnas

Kuulutus: Otsime koduhooldustöötajaid ja tugiisikuid

Meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandetegevused” tegevuse “Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” esimeses taotlusvoorus osales ka Palupera vald. Meetme eesmärk on tööealise inimese halduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks. Seega saab abi nii ka hooldav inimene, et parandada võimalusi töölkäimiseks.

Projekti “ Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas ” (nr 2014-2020.2.02.16-0015) esitajaks oli Otepää vald ja lisaks meile on partneritena 2.aastases projektis ka Sangaste ja Puka vallad. Rahastaja nõue oli, et toimepiirkond taotlejal peab olema vähemalt 5000 inimest. Projekti kestus 01.04.2017 – 31.03.2019 ja kogumaksumus 195 000 eurot (77% sellest on toetus ja 23% KOVide omaosalus). Iga KOVi tasuda on projekti kestel omaosalusena 11 250 eurot, millest 2017.aastal tasub Palupera vald 3520 eurot. Haldusreformi järgselt jätkub koostöö Otepää ja Elva valdade vahel ning projektialast ei jää välja ka Hellenurme-Palupera piirkond. Meetme järgnevas taotlusvoorus on planeeritud taotlus esitada ka Elva vallal, mil tõenäoliselt suurendatakse ka toetatavate tegevuste, sotsiaalteenuste hulka. Ja kuna projekti kestus sai seekord olla maksimaalselt vaid 24 kuud, saab Otepää valdki olla taas uues taotlusvoorus taotlejate hulgas.

2016. aastal jõustunud sotsiaalhoolekande seadus kohustab kohalikke omavalitsusi (KOV) osutama kümmet sotsiaalteenust – koduteenus; väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (päevahoiu- või intervallhooldus); tugiisikuteenus; isikliku abistaja teenus; täisealise isiku hooldus; varjupaigateenus; turvakoduteenus; sotsiaaltransporditeenus; eluruumi tagamine ja võlanõustamisteenus. Sageli teenused integreeruvad. Teenuste korraldamine tähendab KOV-ile kas selle ise osutamist või korraldamist nt sisseostetud teenuse kaudu. KOV võib määrata ka teenuse eest abivajaja enda/pere makstava osa suuruse.

Rahastatud taotluse kaudu aitab riik KOVidel neile pandud kohustusi täita. Seekord sai taotleda vaid juba eelnevalt osutatud sotsiaalteenustele lisa (vähemalt üks taotleja partneritest pidi teenust osutama 2015.aastal), kusjuures valida sai vaid kümnest loetletud teenusest 4 esimese hulgast, st abikõlblikuks osutusid meie piirkonnale vaid koduteenus ja tugiisikuteenus. Olemasolevad korrad on seni olnud KOV-ides paljuski erinevad. Nüüd luuakse tänase 4 KOV piirkonnas koduteenuse ja tugiisikuteenuse süsteem, st luuakse piirkonnas ühine standard teenustele (tingimused ja kord), võetakse piirkonda tööle 4 koduhooldustöötajat ja 2 tugiisikut piirkonnaüleselt vastavalt vajadusele, koolitatakse nad. Seega ei pea ametikohtadele peagi kandideerijad omama isegi eriharidust algul. Peagi anname lehes koos kandideerimiskuulutusega täpsustatud ülevaate ka pakutavatest teenustest.

Lisaks parendab iga KOV teenuseosutajate tööruumi (Palupera vald vahetab nt Hellenurme teenuskeskuses ettenähtud ruumis aknad ja paigaldab õhksoojuspumba), ühiselt ostetakse sisse projektijuhtimise teenus, tasutakse raamatupidamise korraldamise eest ja osaletakse projektiüritustel. Suuremas piirkonnas saab pakkuda teenuseosutajale täiskohaga tööd. Teenuste osutamisega alustatakse septembrikuust 2017.a. Kui projekti eel osutatakse Palupera vallas täna koduhooldusteenust 2 isikule, siis järgneva 2 aasta kestel saab teenust lisaks vähemalt 3 inimest. Tugiisikuteenust ei osutata käesoleval ajal Palupera vallas üldse, kuid plaanis on aidata 5 isikut teenust saades.

Palupera vallavalitsuse, projekti partneri esindaja Terje Korss, vallavanem

Image 

Viimati uuendatud ( neljapäev, 06 aprill 2017 )