Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 27. märtsil 2017 otsustati:
 • Määrata Palupera valla 2016. aasta raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande ja 2017. aasta raamatipidamise aastaaruande auditi läbiviijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
  Otsus
 • Osta Palupera vallale korteriomand nr 3 Palupera vallas Palupera külas Palupera kuivati-elamus hinnaga 1500 eurot.
  Otsus
 • Volitada Valgamaa Omavalitsuste Liitu täitma Palupera valla 7 külas (Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla, Räbi külad) korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid haldusülesandeid.
  Otsus
 • Volitada Elva linna täitma Palupera valla 7 külas – Astuvere, Atra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi külades korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid haldusülesandeid.
  Otsus
 • Nõustuda Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-le vee erikasutusloa andmisega Hellenurme külas Mõisa aed katastriüksusel.
  Otsus
 • Anda nõusolek Palupera vallale kuuluva Koolimetsa kinnistu asukohaga Miti küla võõrandamiseks enampakkumise korras alghinnaga 50 000 eurot.
 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 10. märtsil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange nimetusega „Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö osutaja hankimine“, kinnitada hankedokument, moodustada komisjon riigihanke läbiviimiseks.
 • Väljastada Palupera vallale projekteerimistingimused Hellenurme külas kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimiseks.
 • Väljastada E.I-le kasutusluba valminud elamule Päidla külas.
 • Registreerida ehitisregistris V.M-lt laekunud ehitusteatis majapidamishoone ümberehitamiseks Nõuni külas.
 • Registreerida ehitisregistris V.M-lt laekunud kasutusteatis majandushoonele Neeruti külas.
 • Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Nõuni külas kinnistu omanik ajavahemikul 04.04. -31.12.2017.
 • Nimetada osaühingu PALU-TEENUS juhatuse liikmeks Tõnu Raak ja Tõnu Kukk, kutsuda tagasi juhatuse liige Toomas Kikas.
 • Määrata ja maksta märtsikuul:
  -vajaduspõhine peretoetus 15-le isikule kogusummas 1080 eurot.
 • Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused:
  -ühele majanduslikku raskusesse sattunud isikule kogusummas 20 eurot;
  -kolmele raske puudega lapse perele toetust kogusummas 60 eurot;
  -kahele kutseõppeasutuse lõpetajale toetust kogusummas 80 eurot;
  -ühele kutseharidus- ja kahele kõrgkooli õppurile õppetoetust kogusummas 120 eurot.
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 13 märts 2017 )