Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Täpsem info tähtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ või http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osaühingu PALU-TEENUS vallavara tasuta võõrandamine AS-le Otepää Veevärk
  Otsuse eelnõu
 2. Vallavara tasuta võõrandamine AS-le EMAJÕE VEEVÄRK
  Otsuse eelnõu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta
  Otsuse eelnõu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnõu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnõu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Määruse eelnõu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu täiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnõu
 8. Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnõu
  Seletuskiri
  Põhijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovõrkude plaan
 9. Muud küsimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera Vallavalitsuse istungil 10. märtsil 2017 anti välja korraldused: Trüki E-mail
 • Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange nimetusega „Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö osutaja hankimine“, kinnitada hankedokument, moodustada komisjon riigihanke läbiviimiseks.
 • Väljastada Palupera vallale projekteerimistingimused Hellenurme külas kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimiseks.
 • Väljastada E.I-le kasutusluba valminud elamule Päidla külas.
 • Registreerida ehitisregistris V.M-lt laekunud ehitusteatis majapidamishoone ümberehitamiseks Nõuni külas.
 • Registreerida ehitisregistris V.M-lt laekunud kasutusteatis majandushoonele Neeruti külas.
 • Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Nõuni külas kinnistu omanik ajavahemikul 04.04. -31.12.2017.
 • Nimetada osaühingu PALU-TEENUS juhatuse liikmeks Tõnu Raak ja Tõnu Kukk, kutsuda tagasi juhatuse liige Toomas Kikas.
 • Määrata ja maksta märtsikuul:
  -vajaduspõhine peretoetus 15-le isikule kogusummas 1080 eurot.
 • Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused:
  -ühele majanduslikku raskusesse sattunud isikule kogusummas 20 eurot;
  -kolmele raske puudega lapse perele toetust kogusummas 60 eurot;
  -kahele kutseõppeasutuse lõpetajale toetust kogusummas 80 eurot;
  -ühele kutseharidus- ja kahele kõrgkooli õppurile õppetoetust kogusummas 120 eurot.
Viimati uuendatud ( esmaspäev, 13 märts 2017 )