Palupera Vallavolikogu istungil 14. detsembril 2016 otsustati: Trki E-mail
 1. Kinnitada Palupera valla 2016. aasta III lisaeelarve.
  Lisaeelarve
 2. Kinnitada Palupera Phikooli arengukava aastateks 20172020.
  Mrus
 3. Nustuda Palupera valla omandis oleva Reoveepuhasti katastriksuse jagamisega ja teemaa laiendamiseks vajaliku osa tasuta vrandamisega Eesti Vabariigile Maanteeameti kaudu.
  Otsus
  Koosklastuste leht
 4. Taotleda Palupera klas asuva Vaino kinnistu kaasomanikelt isikliku kasutusiguse seadmist Palupera valla kasuks kinnistut lbiva valgustatud jalgratta- ja jalgtee ning parkla ehitamiseks, kasutamiseks ja rekonstrueerimiseks.
  Otsus
  Koosklastuste leht
 5. Sihtfinantseerida Osahingu PALU-TEENUS  projektide (Hellenurme ja Palupera klade joogivee- ja reoveetorustike ehitus) teostamist projektide kaasfinantseeringu tasumisega summas 18 500 eurot.
  Otsus
 6. Kinnitada  Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rngu valla hinemisleping koos lisadega.
  Otsus
 7. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rngu valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist hinemise teel uue hise omavalitsusksuse moodustamiseks, mille nimeks on Elva vald. Taotletakse moodustatava omavalitsusksuse mramist Tartu maakonna koosseisu. Otsustati kinnitada haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlusele lisatav seletuskiri.
  Otsus
  Seletuskiri
 8. Toimus 2017.a. vallaeelarve I lugemine.
Viimati uuendatud ( teisipev, 27 detsember 2016 )