Kalkulaatorid

Vaino kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu

Vaino kinnistu (58201:002:0591) detailplaneeringu lähteseisukohti tutvustav ja valminud eskiislahenduse avalik arutelu on 5. mail 2016 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Palupera vallavolikogu algatas Vaino kinnistu DP koostamise 24.03.2016 otsusega nr 11. Planeeritava ala suurus oli ligikaudselt 2,8 ha. Käesolevaks ajaks on täpsustunud ala suurus – ligikaudselt 2 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-ala tootmismaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotada, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine, kuja määramine, tehnovõrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine ning servituutide vajaduse määramine. 2011. aastast kehtiva üldplaneeringu (ÜP) järgselt on Vaino kinnistu maa-ala reserveeritud kaubandus-, teenindus-, majutus- ja büroohoone maaks.

Sihtotstarbe muutmise põhiline eesmärk on eraldada ÜP-s tootmismaaks määratav maa-ala, millele planeerida ja hiljem rajada kuni 350 kW tootmisvõimsusega päikeseelektrijaam. Planeeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Palupera valla veebilehel Valla funktsioonid – Menetlemisel planeeringud - Palupera vallavolikogu istungil otsusega 24. märtsil 2016.

Põhijoonis
Eskiis

Palupera vallavalitsus

Viimati uuendatud ( neljapäev, 14 aprill 2016 )