Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 13. oktoobril 2017 otsustati:
  • Vtta vastu Valgamaa omavalitsuste hine jtmekava aastateks 2017 2025.
  • Anda nusolek koormata isikliku kasutusigusega Elektrilevi O kasuks Palupera valla omandis olevad kinnistud maakaabeliinide paigaldamiseks (Palupera park, Palupera staadion, Kooli ringtee, Palupera kooli tee).
  • Kinnitada tiendavaks piirkonnakogu liikmeks Madis Haug.
 

Kalkulaatorid

Vaino kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu Trki E-mail

Vaino kinnistu (58201:002:0591) detailplaneeringu lhteseisukohti tutvustav ja valminud eskiislahenduse avalik arutelu on 5. mail 2016 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Palupera vallavolikogu algatas Vaino kinnistu DP koostamise 24.03.2016 otsusega nr 11. Planeeritava ala suurus oli ligikaudselt 2,8 ha. Kesolevaks ajaks on tpsustunud ala suurus ligikaudselt 2 ha.

Detailplaneeringu eesmrk on kaaluda vimalusi maa-ala tootmismaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotada, sihtotstarvete mramine, ehitusiguse ja hoonestusala mramine, juurdepsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastusphimtete mramine, kuja mramine, tehnovrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinude ja sstva arengu phimtete rakendamine ning servituutide vajaduse mramine. 2011. aastast kehtiva ldplaneeringu (P) jrgselt on Vaino kinnistu maa-ala reserveeritud kaubandus-, teenindus-, majutus- ja broohoone maaks.

Sihtotstarbe muutmise philine eesmrk on eraldada P-s tootmismaaks mratav maa-ala, millele planeerida ja hiljem rajada kuni 350 kW tootmisvimsusega pikeseelektrijaam. Planeeringu eskiislahendusega on vimalik tutvuda Palupera valla veebilehel Valla funktsioonid Menetlemisel planeeringud - Palupera vallavolikogu istungil otsusega 24. mrtsil 2016.

Phijoonis
Eskiis

Palupera vallavalitsus

Viimati uuendatud ( neljapev, 14 aprill 2016 )