Valimised 2017

15.10.2017 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised.

Tpsem info thtaegade ja kandideerimise kohta ning esitamiseks vajalike dokumentide vormid on leitavad Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt http://www.vvk.ee/avaleht/ vi http://www.vvk.ee/kov2017

Elva valla valimiskomisjoni info, otsused ja protokollid leiad Elva valla veebilehelt aadressil: http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjon

Volikogu

Palupera Vallavolikogu istung toimub 19. septembril 2017

algusega kell 16.00 Palupera vallamajas

 1. Osahingu PALU-TEENUS vallavara tasuta vrandamine AS-le Otep Veevrk
  Otsuse eelnu
 2. Vallavara tasuta vrandamine AS-le EMAJE VEEVRK
  Otsuse eelnu
 3. Arvamuse andmine Neeruti kruusakarjri meeraldise kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnu kohta
  Otsuse eelnu
  Lisa 1
  Lisa 2
  Lisa 3
 4. Arvamuse andmine vee erikasutusloa taotluse kohta
  Otsuse eelnu
 5. Maa erastajate nimekirja osaline muutmine
  Otsuse eelnu
 6. Palupera valla 2017. a II lisaeelarve kinnitamine
  Mruse eelnu
 7. Palupera piirkonnakogu koosseisu tiendavate liikmete kinnitamine
  Otsuse eelnu
 8. Tallime kni, Misa tllakuuri, Misa aed ja re kinnistute detailplaneeringu vastuvtmine ja avaliku vljapaneku korraldamine
  Otsuse eelnu
  Seletuskiri
  Phijoonis
  Eritingimused
  Situatsiooniskeem
  Tugiplaan
  Tehnovrkude plaan
 9. Muud ksimused, informatsioon.

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Vaino kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu Trki E-mail

Vaino kinnistu (58201:002:0591) detailplaneeringu lhteseisukohti tutvustav ja valminud eskiislahenduse avalik arutelu on 5. mail 2016 algusega kell 16.00 Palupera vallamajas.

Palupera vallavolikogu algatas Vaino kinnistu DP koostamise 24.03.2016 otsusega nr 11. Planeeritava ala suurus oli ligikaudselt 2,8 ha. Kesolevaks ajaks on tpsustunud ala suurus ligikaudselt 2 ha.

Detailplaneeringu eesmrk on kaaluda vimalusi maa-ala tootmismaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotada, sihtotstarvete mramine, ehitusiguse ja hoonestusala mramine, juurdepsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastusphimtete mramine, kuja mramine, tehnovrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinude ja sstva arengu phimtete rakendamine ning servituutide vajaduse mramine. 2011. aastast kehtiva ldplaneeringu (P) jrgselt on Vaino kinnistu maa-ala reserveeritud kaubandus-, teenindus-, majutus- ja broohoone maaks.

Sihtotstarbe muutmise philine eesmrk on eraldada P-s tootmismaaks mratav maa-ala, millele planeerida ja hiljem rajada kuni 350 kW tootmisvimsusega pikeseelektrijaam. Planeeringu eskiislahendusega on vimalik tutvuda Palupera valla veebilehel Valla funktsioonid Menetlemisel planeeringud - Palupera vallavolikogu istungil otsusega 24. mrtsil 2016.

Phijoonis
Eskiis

Palupera vallavalitsus

Viimati uuendatud ( neljapev, 14 aprill 2016 )