Hajaasustuse taotlusvoor 2016 Trki E-mail

Maksimaalne toetus 6500

Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 66,67%

Omafinantseering vhemalt 33,33%

Palupera vallavalitsus teatab, et 21. mrtsist 2016 on hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud Palupera vallas.

Taotluste esitamise thtaeg on 23. mai 2016 . Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil vi digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele.

Hajaasustuse programmi eesmrgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seelbi aidata kaasa elanike arvu psimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hoonetevliste vee- ja kanalisatsioonissteemide ning juurdepsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrissteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb juda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kttesaadavuse, aastaringselt lbitava juurdepsutee, heitvee nuetekohase kanaliseerimise vi leibkonna vajadustele vastava elektrissteemi.

Toetust saavad taotleda fsilised isikud, kes vastavad jrgmistele nuetele:

  • taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vhemalt alates 1.01.2016);
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvlga, vlja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil vib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot he majapidamise kohta. Toetus ei vi olla suurem kui 66,67% projekti abiklblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vhemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on phjendatud ja projekti eesmrkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2011-2015, siis arvestatakse saadud toetus uuest vimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepsuteed ja elekter) jaoks vib programmist toetust saada ks kord ka sel juhul vetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse , mille omanikuks on taotleja, tema lhisugulane vi himlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal igus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vhemalt kolm aastat taotluse esitamise pevast arvates.

Tid on lubatud alustada prast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on slmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalsid on teatud juhtudel abiklblikud enne toetuslepingu slmimist.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu slmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Komisjoni moodustamine, toetatavate valdkondade seadmine 2016

Programmdokument, taotlusvormid jm:

Toetatavate tegevuste ja abiklblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri kskkirjaga 17.03.2016 nr 073 Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument".

Valdkonnaga tegelev ametnik maavalitsuses

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
peaspetsialist arengu alal Kersti Lepik 766 6112 E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud kabinet 408

Hajaasustuse programmi kontaktisik Palupera vallas

Nimi Telefon E-post
Terje Korss 767 9501 E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatudJuhendmaterjalid:Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2016


Toetuse saaja nimi Projekti nimetus ja tegevused Toetuse suurus (eur) / omafinanseeringu suurus (eur) Projekti elluviimise kavandatud lppkuupev
1. Ermo Kruuse Prgume kinnistu puurkaevu veepuhastusseadme soetus ja paigaldus. Puurkaevu puhastusseadme paigaldamine, et parandada joogivee kvaliteeti. 1180 / 590 2 kuud toetuslepingu slmimisest
2. Andres Kraak Mnnisalu veetorustik. Veetorustiku ehitus, hendus Prgume puurkaevust joogivee saamiseks. 2040,10/ 1019,90 2 kuud toetuslepingu slmimisest
3. James Joseph Reynolds Nurme talu, Astuvere kla, Palupera vald, Valgamaa 3m septiku paigaldus. Majapidamisele ehitatakse vlja reovete puhastamiseks septik imbssteemiga. 1598,48/ 799,12 12 kuud toetuslepingu slmimisest
4. Taavi Pirnipuu Kruusame kinnistu reovee kanalisatsioonissteemi renoveerimine ja imbssteemi rajamine. Majapidamisele ehitatakse vlja reovete puhastamiseks septik imbssteemiga. 1878,97/ 1096,43 6 kuud toetuslepingu slmimisest
5. Jri Raudsepp Valga mk Palupera vald Urmi kla Kalda talu puurkaevu rajamine. Veevaese salvkaevu asenda-miseks rajatakse puurkaev, mis tagaks aastaid probleemiks olnud salvkaevu vee vhesuse tttu perele joogivee aastaringselt. Rajatakse joogiveetorustik elamuni, paigalda-takse seadmed. Vee kvaliteedi analsid. 4533,30/ 2266,34 10 kuud toetuslepingu slmimisest
6. Jri Raudsepp Valga mk Palupera vald Urmi kla Kalda talu omapuhasti rajamine. Majapidamisele ehitatakse vlja reovete puhastamiseks septik imbssteemiga. 1560,08/ 779,92 10 kuud toetuslepingu slmimisest
7. Jane Loidap Eratee ehitus, Leoski talu. Riigimaanteelt majapidamiseni ehitatakse juurdepsutee, mis aastaringselt lbitav. 1792,09/ 895,91 10 kuud toetuslepingu slmimisest
8. Malle Pentsa Rootsu talule juurdepsutee parendamine. Rootsu taluni juurdepsutee parendatakse aastaringselt lbitavaks. 1080/ 540 12 kuud toetuslepingu slmimisest
9. Allan Plluste Valgamaa Palupera valla Rbi kla Vike-Kivume kinnistule nuetekohase omapuhasti rajamine. Majapidamisele ehitatakse vlja reovete puhastamiseks septik imbssteemiga. 962/ 558,95 12 kuud toetuslepingu slmimisest

Aruandevorm toetuse saanutele

Viimati uuendatud ( reede, 08 juuli 2016 )