Hajaasustuse taotlusvoor 2016

Maksimaalne toetus 6500 €

Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 66,67%

Omafinantseering vähemalt 33,33%

Palupera vallavalitsus teatab, et 21. märtsist 2016 on hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud Palupera vallas.

Taotluste esitamise tähtaeg on 23. mai 2016 . Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vähemalt alates 1.01.2016);
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2011-2015, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse , mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast arvates.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Komisjoni moodustamine, toetatavate valdkondade seadmine 2016

Programmdokument, taotlusvormid jm:

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga 17.03.2016 nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument".

Valdkonnaga tegelev ametnik maavalitsuses

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
peaspetsialist arengu alal Kersti Lepik 766 6112 E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud kabinet 408

Hajaasustuse programmi kontaktisik Palupera vallas

Nimi Telefon E-post
Terje Korss 767 9501 E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatudJuhendmaterjalid:Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2016


Toetuse saaja nimi Projekti nimetus ja tegevused Toetuse suurus (eur) / omafinanseeringu suurus (eur) Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev
1. Ermo Kruuse Põrgumäe kinnistu puurkaevu veepuhastusseadme soetus ja paigaldus. Puurkaevu puhastusseadme paigaldamine, et parandada joogivee kvaliteeti. 1180 / 590 2 kuud toetuslepingu sõlmimisest
2. Andres Kraak Männisalu veetorustik. Veetorustiku ehitus, ühendus Põrgumäe puurkaevust joogivee saamiseks. 2040,10/ 1019,90 2 kuud toetuslepingu sõlmimisest
3. James Joseph Reynolds Nurme talu, Astuvere küla, Palupera vald, Valgamaa 3m³ septiku paigaldus. Majapidamisele ehitatakse välja reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga. 1598,48/ 799,12 12 kuud toetuslepingu sõlmimisest
4. Taavi Pirnipuu Kruusamäe kinnistu reovee kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine ja imbsüsteemi rajamine. Majapidamisele ehitatakse välja reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga. 1878,97/ 1096,43 6 kuud toetuslepingu sõlmimisest
5. Jüri Raudsepp Valga mk Palupera vald Urmi küla Kalda talu puurkaevu rajamine. Veevaese salvkaevu asenda-miseks rajatakse puurkaev, mis tagaks aastaid probleemiks olnud salvkaevu vee vähesuse tõttu perele joogivee aastaringselt. Rajatakse joogiveetorustik elamuni, paigalda-takse seadmed. Vee kvaliteedi analüüsid. 4533,30/ 2266,34 10 kuud toetuslepingu sõlmimisest
6. Jüri Raudsepp Valga mk Palupera vald Urmi küla Kalda talu omapuhasti rajamine. Majapidamisele ehitatakse välja reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga. 1560,08/ 779,92 10 kuud toetuslepingu sõlmimisest
7. Jane Loidap Eratee ehitus, Leoski talu. Riigimaanteelt majapidamiseni ehitatakse juurdepääsutee, mis aastaringselt läbitav. 1792,09/ 895,91 10 kuud toetuslepingu sõlmimisest
8. Malle Pentsa Rootsu talule juurdepääsutee parendamine. Rootsu taluni juurdepääsutee parendatakse aastaringselt läbitavaks. 1080/ 540 12 kuud toetuslepingu sõlmimisest
9. Allan Põlluste Valgamaa Palupera valla Räbi küla Väike-Kõivumäe kinnistule nõuetekohase omapuhasti rajamine. Majapidamisele ehitatakse välja reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga. 962/ 558,95 12 kuud toetuslepingu sõlmimisest

Aruandevorm toetuse saanutele

Viimati uuendatud ( reede, 08 juuli 2016 )