Palupera Vallavolikogu istungil 10. septembril 2015: Trki E-mail
  1. Palupera valdAnti levaade Lne-Tartumaa ja Valgamaa Palupera vallajuhtide kohtumisest Puhjas 8. septembril.
  2. Suunati vallavalitsuse poolt heakskiidetud Palupera valla arengukava 2012-2025 ja tegevuskavade 2016-2020 eelnu avalikustamisele 18. septembrist kuni 2. oktoobrini 2015. a. Eelnu on avalikustatud lahtiolekuaegadel raamatukogudes ja vallakantseleis ning valla ja valla noorte veebilehtedel. Arengukava ja tegevuskavade kohta kirjalike ettepanekute esitamise thtaeg on 2. oktoober 2015. Ettepanekud esitada Palupera valla kantseleisse vi e-postile E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud Kik ettepanekud avalikustatakse valla veebilehel. Arengukava avalik arutelu toimub 6. oktoobril 2015. a. Palupera vallavalitsuse saalis algusega kell 17.00.
  3. Otsustati seada isiklik kasutusigus MT Eesti Andmesidevrk kasuks Palupera valla munitsipaalmaale 5820043 Pidla-Kalavahi tee. Mrati kasutusiguse seadmise tingimused, kohustused ja volitati vallavanemat teostama kiki otsuse titmiseks vajalikke toiminguid.
  4. Anti arvamus jtkuvalt riigi omandis oleva juurdepsutee kohta: Palupera vallavalitsusel registreerida Misa kalmistu kinnistuga piirnev kohalik teelik 23174 Hellenurme-Middendorffi teelt kuni Udume kinnistu piirini riiklikus teeregistris avalikult kasutatava teena, mrata teele kohanimi ja alustada nimetatud transpordimaa munitsipaalomandisse taotlemise menetlust.
  5. Otsustati garanteerida Hellenurme kla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistde projektiga seotud tegevuste elluviimiseks osahing PALU-TEENUS poolt finantseeringuks vetavat arvelduslaenu summas 60 000 (kuuskmmend tuhat) eurot.
  6. Muud ksimused ( jrgmise istungi pevakorrast 8.oktoobril Puka seltsimajas jm).
Vambola Sipelgas
volikogu esimees