Palupera Vallavolikogu istungil 11. augustil 2015: Trki E-mail
  1. Palupera valdKuulati-vaadati ettekannet Lne-Tartumaa ja Valgamaa Palupera vallajuhtide kohtumisest Kongutal 28. juulil. Teemaks kohalik haldus, hised arengud, vimalused, koost. Toimus arutelu haldusreformi teemal.
  2. Delegeeriti Ehitusseadustikus stestatud kohaliku omavalitsuse lesanded Palupera Vallavalitsusele.
  3. Koosklastati Pllumajandusameti poolt koostatud Ida-Eesti vesikonna maaparandushoiukava eelnu. Eelnu on kttesaadav Pllumajandusameti kodulehelt aadressilt http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=424. Jrgnevalt on maaparandushoiukava kolm kuud avalikustamisel, mil toimuvad ka avalikud arutelud.
  4. Otsustati seada isiklik kasutusigus MT Eesti Andmesidevrk kasuks Palupera valla munitsipaalmaadele Vallamaja, Hellenurme mis, Misa park, 5820026 Mkketusu tee, Klaraamatukogu ja Maakultuurimaja. Mrati kasutusiguse seadmise tingimused, kohustused ja volitati vallavanemat teostama kiki otsuse titmiseks vajalikke toiminguid.
  5. Salajase hletamise jrgselt otsustati valida Palupera Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimeheks Pille Plinte.
  6. Kinnitati Palupera valla 2015.a. I lisaeelarve. Pikem arutelu toimus Hellenurme klas Menurga kinnistu 3-toalise sotsiaalkorteri rekonstrueerimise le.
  7. Otsustati garanteerida Osahing PALU-TEENUS projekti Kullipesa asumi kanalisatsioonissteemide rekonstrueerimine Nuni reoveekogumisalal kaasfinantseering 2016. aastal  taotluses esitatud summas kuni 34 000 eurot. Taotlus esitatakse rahastajale augustikuus 2015.
  8. Otsustati sihtfinantseerida Osahingu PALU-TEENUS 2015. aasta projekti Hellenurme kla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 37 500 euroga. 
  9. Muude ksimuste all: lubati vallavanem puhkusele (tkorralduslik vajadus oli puhkuse ajakavajrgselt muuta) 17.08 19.08 ja 24.08 28.08.2015; valla arengukava ja eelarvestrateegia menetlusest lhitulevikus; vallasekretri luhtunud konkursile jrgnevast jm.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees