Hajaasustuse programmi 2015 taotlusvoor Trki E-mail
EAS 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud

Palupera vallavalitsus teatab, et 16. mrtsist 2015 on hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud Palupera vallas.

Taotluste esitamise thtaeg on 18. mai 2015. Taotlus tuleb esitada paberil vi digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele. Et taotlus vastaks nuetele, soovitame enne selle esitamist konsulteerida programmi vallapoolse kontaktisikuga vallavanem Terje Korss (7679501, 5174740, E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud ).

Hajaasustuse programmi eesmrgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seelbi aidata kaasa elanike arvu psimisele hajaasustusega maapiirkondades.

NB! Kuni 18-aastaste (k.a) leibkonnaliikmete arv kriteeriumina annab hindamisskaalal nd (erinevalt 2014.a. programmist) kll krgema osakaalu, kuid pole enam leibkonnaliikmete loetelus nutud.

Programmist toetatakse majapidamiste hoonetevliste veessteemide, kanalisatsioonissteemide ja juurdepsuteede rajamisega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrissteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb juda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kttesaadavuse, aastaringselt lbitava juurdepsutee, heitvee nuetekohase kanaliseerimise vi leibkonna vajadustele vastava elektrissteemi.

Toetust saavad taotleda fsilised isikud, kes vastavad kigile jrgmistele nuetele:

  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vhemalt alates 1.01.2015 kuni toetuslepingu slmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvlga, vlja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil vib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab ldjoontes vastama taotlejale esitatud nuetele. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot he majapidamise kohta. Toetus ei vi olla suurem kui 66,67% projekti abiklblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vhemalt 33,33%. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu slmimisest. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud. Toetuse eraldamise aluseks on phjendatud ja projekti eesmrkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest vimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepsuteed ja elekter) jaoks vib programmist toetust saada ks kord. Korduval taotlemisel peab eelmine toetuse kasutamise aruanne olema kinnitatud.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse , mille omanikuks on taotleja, tema lhisugulane vi himlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal igus saada

toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vhemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.

Tid on lubatud alustada prast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on slmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalsid on teatud juhtudel abiklblikud enne toetuslepingu slmimist.

Toetatavate tegevuste ja abiklblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri kskkirjaga 20.02.2015 nr 1-3/46 Hajaasustuse programmi 2015.a programmdokument.

 

Komisjoni moodustamine, toetatavate valdkondade seadmine 2015

 

Programmdokument, taotlusvormid jm:

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

  1. Tutvu phjalikult programmdokumendiga.
  2. Taotlusvorm + Projekti eelarve + Lisainfo endale sobiva taotlusvaldkonna(dade) kohta.
  3. Eelarvet saad tita alles peale hinnapakkumuste saamist lplikult. ra unusta ka riigilive ehitusloale/kirjalikule nusolekule ja kasutusloale, vajadusel vee-analsi, teostusmdistuse jm kulusid. Ksi kindlasti nu, saada oma tidetud vorme nidata jne.

Juhendmaterjalid

Puurkaevude ksitlus veeseaduses Antti Tooming, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektide broo juhataja

Joogivee analsimine hajaasustuse programmi raames

Reovee puhastamine hajaasustusalal Galina Daniliina , Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist

Ksiraamat Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas."

 

 

Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2015


Toetuse saaja nimi Projekti nimetus ja tegevused Toetuse suurus (eur) / oma-finanseeringu suurus (eur) Projekti elluviimise kavandatud lppkuupev
1. Tnu Kutsar Pidla kla Tomsoni talu reovee septiku ehitus imbssteemiga ja kanalisatsioonitorustiku ehitus. Majapidamisele ehitatakse vlja reovete puhastamiseks septik imbssteemiga. 2155 / 1079 6 kuud toetuslepingu slmimisest
2. Kaja Sikk Atra kla Vike-Sepa kinnistu maja-pidamisele puurkaevu rajamine. Veevaese salvkaevu asendamiseks raja-takse lhedusse puurkaev, mis tagaks aastaid probleemiks olnud salvkaevu vee vhesuse tttu perele joogivee aasta-ringselt. Rajatakse joogiveetorustik elamuni, paigaldatakse seadmed. Vee kvaliteedi analsid. 5920 / 2960 6 kuud toetuslepingu slmimisest
3. Tarmo Mrss Neeruti kla Lande talu kanalisatsioon. Majapidamisele ehitatakse vlja reovete puhastamiseks septik imbssteemiga. 1912,10 / 955,90 7 kuud toetuslepingu slmimisest
4. Rait Lemberg Pastaku kla Me-Kirmi talu kanalisatsioonissteemide ehitus. Majapidamisele ehitatakse vlja reovete puhastamiseks septik imbssteemiga. 2787,34 / 1393,46 6 kuud toetuslepingu slmimisest
5. Rein Tiimann Melooga kla Kuuse talu kanalisatsioonirajatiste ehitus. Majapidamisele ehitatakse vlja reovete puhastamiseks septik imbssteemiga. 2668 / 1334 7 kuud toetuslepingu slmimisest
6. Sulev Talvik Hellenurme kla Orava kinnistu majapidamise hendamine salv-kaevuga ja seadmete paigaldamine. Salvkaevust joogiveetorustiku rajamine elamuni, pumba paigaldamine. Vee kvaliteedi anals. 520 / 262 6 kuud toetuslepingu slmimisest
7. Liia Kukk Urmi kla kinnistu Tallermaa hoone-vlise kanalisatsioonissteemi ehitus. Majapidamisele ehitatakse vlja reovete puhastamiseks septik imbssteemiga. 2673,32 / 1340,68 5 kuud toetuslepingu slmimisest

Taotluste muutmised:

  1. Tnu Kutsari taotluse muutmine
  2. Tarmo Mrsi taotluse muutmine

Hajaasustuse programmi lisarahastus 2015

Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused lisaks 2015


Toetuse saaja nimi Projekti nimetus ja tegevused Toetuse suurus (eur) / omafinantseeringu suurus (eur) Projekti elluviimise kavandatud lppkuupev
8. lo Aart Neeruti klas Vaheoja talus vesi majja . Salvkaevust joogiveetorustiku rajamine elamuni, pumba paigaldamine. Vee kvaliteedi anals. 720 / 360 7 kuud toetuslepingu slmimisest
 9.Harri Aun
Palupera klas Kuusiku talus veessteemi rajamine. Salvkaevust joogiveetorustiku rajamine elamuni, pumba paigaldamine. Vee kvaliteedi anals.
644,24 / 690,56
6 kuud toetuslepingu slmimisest

Aruandevorm toetuse saanutele

Viimati uuendatud ( phapev, 29 mai 2016 )