Palupera Vallavolikogu istungil 16. detsembril 2014 Trki E-mail
  1. Nuni Purjeklubi tutvustas oma plaane - Luna-Eesti Purjetamis- ja veehariduskeskuse loomine ja arendamine Nunis.
  2. Kehtestati Palupera vallateede seisundinuded, kasutamise ja kaitse eeskiri.
  3. Kinnitati Palupera valla hisveevrgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2030. Arendamise kava, lisad ja joonised on kttesaadavad tajal Palupera vallavalitsuses ja avalikustatud Palupera valla veebilehel www.palupera.ee.
  4. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste mramise ja maksmise korra II lugemine.
  5. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste mrade II lugemine.
  6. Kinnitati Palupera valla 2014. aasta II lisaeelarve.
  7. Muud ksimused teavitati vajadusest esitada mrtsikuuks 2015.a. uus rahvakohtuniku kandidaat; anti infot reservfondi vahendite kasutamisest novembrikuus; teavitati Keskkonnaameti kaevandamisloa andmise keeldumise otsuse eelnust O VEVASIle Nuni liivakarjris; anti infot Nuni raamatukogu juhataja-sotsiaalttaja tst, osaletud ppepevadest/kursustest, arutati probleemistikku ja edasisi tkorralduslikke vimalikke lahendeid; vallavalitsusel tagada levaade vallas asuvate tidetavate mahutite, tuletrje veevtukohtade olukorrast ja edasistest vajalikest toimingutest jm.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees