Palupera Vallavolikogu istungil 18. novembril 2014 Trki E-mail
Palupera valla vapp
 1. Kinnitati Palupera valla teede nimekiri.
 2. Toimus Palupera vallateede seisundinuded, kasutamise ja kaitse eeskirja I lugemine.
 3. Kinnitati Palupera valla 2015-2016 teehoiukava.
 4. Toimus Palupera valla hisveevrgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2030 I lugemine. Arendamise kava on avalikustatud valla veebilehel www.palupera.ee ja paberkandjal tpeviti vallamajas 1.detsembrist 15.detsembrini, mil oodatakse kigilt huvilistelt kirjalikke muudatus- ja parandusettepanekuid.
 5. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste mramise ja maksmise korra I lugemine.
 6. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste mrade I lugemine.
 7. Toimus Palupera valla 2015. aasta eelarve I lugemine.
 8. Nustuti Andres Mutsole vee erikasutusloa andmisega Pidla klas Lhmuse katastriksusel Ilusa oja paisutamiseks Lhmuse paisul.
 9. Muudeti Palupera Vallavolikogu 07.10.2014 otsuse nr 1-2/14 Vahe-Saare maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine punkti 2, asendades selle kolmas lause Sihtotstarve maal on maatulundusmaa lausega Sihtotstarve maal on elamumaa.
 10. Otsustati algatada Tallime kni, Misa tllakuuri, Misa aed  ja re kinnistute (kokku 3,84 ha) detailplaneering eesmrgiga kaaluda vimalusi mrata ehitusigus olemasoleva tllakuuri mberehitamiseks tkodade ja huvitegevuse majaks, kni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30 kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi krvale he uue hoone (30 kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenidamiseks vajalike tehnovrkude ehitamiseks (puurkaev, vee- ja kanalisatsioonivrk, elektri- ja sidehendused). Kinnitati planeeringu lhteseisukohad. Detailplaneeringu lhteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavate materjalide esitamine on avaliku arutelu korraldamisel vajalik. Detailplaneeringule koostada keskkonnamjude starteegilise hindamise (KSH) eelhindamine ning Palupera vallavalitsusel vtta KSH algatamise/mittealgatamise otsus vastu peale eelhindamise valmimist. Palupera vallavalitsusel korraldada KSH eelhindamise ja vajadusel KSH hindamise lbiviimine. 
 11. Veti teadmiseks muu informatsioon vallavalitsuselt koolibussi liinidel vedaja leidmiseks aastatel 2015-2018 korraldatud riigihanke tulemustest edukaks tunnistati Rivor Trans O pakkumus 0,95 eurot/liinikilomeeter kibemaksuta, tutvustati Palupera ja Palupera III kruusakarjri korrastamise projekti.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
Viimati uuendatud ( neljapev, 20 november 2014 )