Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 20. aprillil 2017
 1. Algatati Nurmemäe kinnistu (58202:002:0240) detailplaneering, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ja planeeringuala (4,9 ha). Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-ala elamumaa, mäetööstusmaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotada, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine ning servituutide vajaduse määramine. Detailplaneeringuga soovitakse kehtivat üldplaneeringut muuta. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Palupera Vallavalitsus ja kehtestaja Palupera Vallavolikogu.
  Otsus
 2. Jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Nurmemäe kinnistu katastriüksuse 58202:002:0240 detailplaneeringule. Algatamata jätmise põhjendus – planeeritav tegevus ei ole eelhinnangu põhjal olulise keskkonnamõjuga tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Palupera Vallavalitsuse kantseleis, Palupera valla veebilehel www.palupera.ee
  Otsus
 3. Nõustuti Aktsiaseltsile VIACON Eesti (10398015) vee erikasutusloa andmisega Valgamaal Palupera vallas Hellenurme külas riigimaantee nr 23173 Hellenurme – Päidla km 0,201 asuva Hellenurme silla garantiiaegseteks ehitustöödeks.
  Otsus
 4. Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
 5. Nõustuti Hellenurme külas Palupera valla omandis oleva maaüksuse 58201:001:0219 (23173 Hellenurme-Päidla tee L1), tasuta võõrandamisega Eesti Vabariigile Maanteeameti kaudu. Maaüksuse suurus 34m2.
  Otsus
  Lisa

Vambola Sipelgas
volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Külade sihtnumbrid

Räbi67503
Lutike67504
Neeruti67505
Päidla67506
Astuvere67507
Atra67508
Miti67509
Mäelooga67510
Palupera67511
Pastaku67512
Urmi67513
Hellenurme67514
Nõuni67515
Makita67516

 

Omniva Sihtnumbrite otsing: www.omniva.ee

Sihtnumbrite otsing: www.postiindeks.ee

 
Koduteenus – mis see on? Trüki E-mail

See on isikule tema enda kodus osutatav teenus, mis aitab tal oma harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Nt põhiteenused:

 • abistamine tubade koristamisel;
 • toiduainete, muude esmatarbekaupade, ravimite koju toomine;
 • joogivee kaevust tuppa toomine;
 • arstiabi korraldamine (arsti juurde registreerimine, eriarstile mineku organiseerimine jne);
 • pesemisvõimaluste korraldamine (abistamine vannitamisel või dušši all pesemisel või saunas pesemisel);
 • asjaajamise korraldamine ametiasutustega;
 • vajadusel saab kokku leppida lisateenustes, mis tulenevad konkreetsest abivajadusest.

See ei ole hooldamine, pidev ja ööpäevaringne kõrvalabi.

Lisateenused nt:
 • hädavajalik lume koristamine;
 • küttepuude tuppa toomine.

Kellele osutatakse?

Teenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel alaliselt vallas elavatele isikutele, kelle toimetulek sõltub kõrvalabist.

Kuidas teenust tellida?

Teenusest huvitatud isikul või tema lähedasel tuleb pöörduda avaldusega Palupera Vallavalitsuse poole. Järgneb kodukülastus, mille käigus hinnatakse koos isikuga tema toimetulekut, selgitatakse välja koduteenuse osutamise vajadus ja vajalike teenuste loetelu. Sõlmitakse vallavalitsuse ja isiku (või tema lähedase) vahel kirjalik leping.

Kuidas toimub rahastamine, teenuse eest tasumine?

Teenuse maksumusest ca 50% kaetakse valla eelarvelistest vahenditest ja 50% isiku omaosalusest. Omaosalusest vabastamise ettepanekud vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalkomisjon ja omaosalusest vabastamise ulatuse kinnitab vallavalitsus oma korraldusega. Koduteenuse osutamise aja sisse arvestatakse kogu teenuse osutamiseks kulunud aeg.

Koduteenuste hinnad

1. Põhiteenused

1.1 Abistamine üks kord nädalas keskmiselt 1,5 tundi kord – hind 23 € kuus.

1.2 Abistamine kaks korda nädalas keskmiselt 1,5 tundi kord – hind 46 € kuus.

1.3 Abistamine kolm korda nädalas keskmiselt 1,5 tundi kord – hind 69 € kuus.

2. Lisateenused

2.1 Lisateenuste osutamine on tunnipõhine, teenuse hinnaga – 3,85 € tund.

Info: tel. 76 79 502, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Viimati uuendatud ( laupäev, 16 jaanuar 2016 )