Hajaasustuse programmi 2014 taotlusvoor Trki E-mail

EAS

Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2014:


Toetuse saaja nimi Projekti nimetus ja tegevused Toetuse suurus (eur) / omafinantseeringu suurus (eur) Projekti elluviimise kavandatud lppkuupev
1. Janne Hallika Vana-Kaseme kinnistule puurkaevu rajamine
Veevaesesse salvkaevu rajatakse puurkaev seadmetega. Vee kvaliteedi anals.
5472 / 2735,73 31.12.2014
2. Margit Randviir Mnnisalu talu salvkaevu rajamine
Majapidamisel kaev puudub. Rajatakse salvkaev kaevumajaga, joogiveetorustik elamuni, paigaldatakse seadmed. Vee kvaliteedi anals.
3253 / 1626,81 30.11.2015
3. Margus Kroonberg Vambola talu salvkaevu rajamine
Rajatakse uus salvkaev, paigaldatakse pump. Vee kvaliteedi anals.
2798,80 / 1399,25 31.10.2015
4. Rain Komlev Vahemetsa kinnistule puurkaevu rajamine
Veevaese salvkaevu asendamiseks rajatakse lhedusse puurkaev seadmetega, mis tagaks aastaid probleemiks olnud salvkaevu vee vhesuse tttu perele joogivee aastaringselt.
6500 / 4792 31.12.2014
5. Krista Hunt Vike-Kangrumaa salvkaevu rajamine
Rajatakse uus salvkaev. Vee kvaliteedi anals.
1662 / 831,98 01.09.2014
6. Marek Merilo Palupera vallas Nuni klas Kaseoru kaevuvee kvaliteedi parandamine
Salvkaevu veele filtri paigaldamine, et parandada joogivee kvaliteeti. Vee kvaliteedi anals.
685,77 / 342,89 31.07.2014
7. Helen Ilves Miti kla Liisa talu kanalisatsiooni-ssteemi vljaehitus
Majapidamisele ehitatakse vlja reovete puhastamiseks septik imbssteemiga.
2859,80 / 1429,81 30.09.2015
8. Andrus Pastak Pastaku kla Pastaku talu kanalisatsiooni-ssteemi vljaehitus
Majapidamisele ehitatakse vlja reovete puhastamiseks septik imbssteemiga.
1978 / 989,61 30.11.2014

 Taotluste muutmised:

  1. Marek Merilo taotluse muutmine 28.10.2014
  2. Margit Randviiru taotluse menetluse lpetamine 28.10.2014 
  3. Krista Hundi taotluse muutmine 14.11.2014 
  4. Janne Hallika taotluse muutmine 9.12.2014
  5. Rain Komlevi taotluse muutmine 9.12.2014
  6. Rain Komlevi taotluse muutmine 12.06.2015
  7. Margus Kroonbergi taotluse muutmine 16.09.2015

 

 

Hajaasustuse programmi aruandevorm (.xls) Taotlusvooru avamine:

Palupera vallavalitsus teatab, et 1. aprillist 2014 on Palupera vallas hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud.

Taotluste esitamise thtaeg on 2. juuni 2014. Taotlus tuleb esitada paberil vi digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele. Et taotlus vastaks nuetele, soovitame enne selle esitamist konsulteerida programmi vallapoolse kontaktisikuga vallavanem Terje Korss (7679501, 5174740, E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud ).


Hajaasustuse programmi eesmrgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seelbi aidata kaasa elanike arvu psimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele veessteemide, kanalisatsioonissteemide ja juurdepsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrissteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb juda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kttesaadavuse, aastaringselt lbitava juurdepsutee, heitvee nuetekohase kanaliseerimise vi leibkonna vajadustele vastava elektrissteemi.

Toetust saavad taotleda fsilised isikud, kes vastavad kigile jrgmistele nuetele:
taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vhemalt alates 1.01.2014 kuni toetuslepingu slmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
taotleja leibkonda kuulub vhemalt ks taotluse esitamise peva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik vi kuni 35-aastane (k.a) mratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vhemalt alates 1. jaanuarist 2014 (vi snnist, kui see on hilisem) kuni toetuslepingu slmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvlga, vlja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil vib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab ldjoontes vastama taotlejale esitatud nuetele, kuid tema leibkonda ei pea kuuluma kuni 18-aastast isikut vi kuni 35-aastast puudega isikut. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot he majapidamise kohta. Toetus ei vi olla suurem kui 66,67% projekti abiklblikest kuludest.Taotleja omafinantseering peab olema vhemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on phjendatud ja projekti eesmrkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest vimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepsuteed ja elekter) jaoks vib programmist toetust saada ks kord.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse , mille omanikuks on taotleja, tema lhisugulane vi himlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal igus saada

toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vhemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.

Tid on lubatud alustada prast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on slmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalsid on teatud juhtudel abiklblikud enne toetuslepingu slmimist.

Toetatavate tegevuste ja abiklblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud regionaalministri kskkirjaga 18.03.2014 nr 1-4/57 Hajaasustuse programm.

Dokumendid taotlejale:

Hajaasustuse programmist Valga Maavalitsuse kodulehel

Viimati uuendatud ( neljapev, 17 september 2015 )