Hajaasustuse programmi 2014 taotlusvoor

EAS

Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2014:


Toetuse saaja nimi Projekti nimetus ja tegevused Toetuse suurus (eur) / oma­finantseeringu suurus (eur) Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev
1. Janne Hallika Vana-Kasemäe kinnistule puurkaevu rajamine
Veevaesesse salvkaevu rajatakse puurkaev seadmetega. Vee kvaliteedi analüüs.
5472 / 2735,73 31.12.2014
2. Margit Randviir Männisalu talu salvkaevu rajamine
Majapidamisel kaev puudub. Rajatakse salvkaev kaevumajaga, joogiveetorustik elamuni, paigaldatakse seadmed. Vee kvaliteedi analüüs.
3253 / 1626,81 30.11.2015
3. Margus Kroonberg Vambola talu salvkaevu rajamine
Rajatakse uus salvkaev, paigaldatakse pump. Vee kvaliteedi analüüs.
2798,80 / 1399,25 31.10.2015
4. Rain Komlev Vahemetsa kinnistule puurkaevu rajamine
Veevaese salvkaevu asendamiseks rajatakse lähedusse puurkaev seadmetega, mis tagaks aastaid probleemiks olnud salvkaevu vee vähesuse tõttu perele joogivee aastaringselt.
6500 / 4792 31.12.2014
5. Krista Hunt Väike-Kangrumaa salvkaevu rajamine
Rajatakse uus salvkaev. Vee kvaliteedi analüüs.
1662 / 831,98 01.09.2014
6. Marek Merilo Palupera vallas Nõuni külas Kaseoru kaevuvee kvaliteedi parandamine
Salvkaevu veele filtri paigaldamine, et parandada joogivee kvaliteeti. Vee kvaliteedi analüüs.
685,77 / 342,89 31.07.2014
7. Helen Ilves Miti küla Liisa talu kanalisatsiooni-süsteemi väljaehitus
Majapidamisele ehitatakse välja reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga.
2859,80 / 1429,81 30.09.2015
8. Andrus Pastak Pastaku küla Pastaku talu kanalisatsiooni-süsteemi väljaehitus
Majapidamisele ehitatakse välja reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga.
1978 / 989,61 30.11.2014

 Taotluste muutmised:

  1. Marek Merilo taotluse muutmine 28.10.2014
  2. Margit Randviiru taotluse menetluse lõpetamine 28.10.2014 
  3. Krista Hundi taotluse muutmine 14.11.2014 
  4. Janne Hallika taotluse muutmine 9.12.2014
  5. Rain Komlevi taotluse muutmine 9.12.2014
  6. Rain Komlevi taotluse muutmine 12.06.2015
  7. Margus Kroonbergi taotluse muutmine 16.09.2015

 

 

Hajaasustuse programmi aruandevorm (.xls) Taotlusvooru avamine:

Palupera vallavalitsus teatab, et 1. aprillist 2014 on Palupera vallas hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud.

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. juuni 2014. Taotlus tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele. Et taotlus vastaks nõuetele, soovitame enne selle esitamist konsulteerida programmi vallapoolse kontaktisikuga – vallavanem Terje Korss (7679501, 5174740, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud ).


Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2014 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt alates 1. jaanuarist 2014 (või sünnist, kui see on hilisem) kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab üldjoontes vastama taotlejale esitatud nõuetele, kuid tema leibkonda ei pea kuuluma kuni 18-aastast isikut või kuni 35-aastast puudega isikut. Kaastaotleja peab projekti elluviimisse panustama rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest saama kasu.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest.Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust saada üks kord.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse , mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada

toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud regionaalministri käskkirjaga 18.03.2014 nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm“.

Dokumendid taotlejale:

Hajaasustuse programmist Valga Maavalitsuse kodulehel

Viimati uuendatud ( neljapäev, 17 september 2015 )