Hajaasustuse programm 2013

Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2013

Toetuse saaja nimi Projekti nimi Toetus EUR/projekti kogumaht EUR Projekti eesmärgid, tegevused ja tingimused Projekti ajaline kestus
Tõnu Kutsar Päidla küla Tomsoni talu joogiveetorustiku ehitus, kaevuseadmete paigaldus ning reovee septiku ehitus imbsüsteemiga ja kanalisatsioonitorustiku ehitus 3677,75 EUR/5516,42 EUR. Omafinantseering 1838,67 EUR. Tegevused – ehitada majapidamisele välja joogivee- ja kanalisatsioonitorustik, paigaldada salvkaevu vee pumpamiseks seadmed (pump ja hüdrofor) ning reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga. Tingimused – kolmepoolne toetusleping sõlmitakse Palupera vallavalitsuse väljastatud ehitustöödeks vajaliku kirjaliku nõusoleku järgselt. 01.12.2013 – 30.09.2014 Aruande esitamise tähtaeg 30.10.2014
Lembit Lõhmus Atra küla Kitse talu joogiveetorustiku ehitus, reovee septiku ehitus imbsüsteemiga ja kanalisatsiooni-torustiku ehitus 4676,75 EUR/ 7014,81 EUR. Omafinantseering 2338,06 EUR. Tegevused - ehitada majapidamisele välja joogivee-ja kanalisatsioonitorustik ning reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga. Taotleja soovil sõlmitakse kolmepoolne toetusleping. 20.11.2013 – 30.09.2014 Aruande esitamise tähtaeg 30.10.2014
Tarmo Märss Lande talu salvkaev 2143,15 EUR/3214,73 EUR. Omafinantseering 1071,58 EUR. Tegevused – ehitada majapidamisele välja uus salvkaev ja paigaldada sinna hüdroforiga veeautomaat. 01.12.2013 – 31.05.2014 Aruande esitamise tähtaeg 30.06.2014
Piret Vaerand Päidla küla Savikoja talu kanalisatsioonisüsteemi väljaehitus 3122,55 EUR/4683,61 EUR. Omafinantseering 1561,06 EUR. Tegevused - ehitada majapidamisele välja reovete puhastamiseks septik imbsüsteemiga. 01.12.2013 – 31.10.2014 Aruande esitamise tähtaeg 30.11.2014

Taotluste muutmised

  1. Tõnu Kutsari taotluse muutmine 13.06.2014.
  2. Piret Vaerandi taotluse muutmine 15.07.2014.
  3. Tõnu Kutsari taotluse muutmine 28.10.2014

Aruandevormid

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

 

 

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine Regionaalarengu toetuseks

Palupera vallavalitsus teatab, et alates 23. augustist 2013 on hajaasustuse programmi taotlusvoor Palupera vallas avatud. Taotluste esitamise tähtaeg on 6. oktoober 2013.

Hajaasustuse programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamist ning juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele:
taotleja alaline elukoht on hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse;
taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 1. jaanuarist 2013 alates majapidamine, millele toetust taotletakse;
taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele toetust taotletakse. Sama majapidamine peab tema elukohaks olema ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt 1. jaanuarist 2013;
taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetus.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsemad tingimused leiate regionaalministri käskkirjast 07.06.2013 nr 1-4/106 „Hajaasustuse programm“ (http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale ).

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele. Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste kohta saab vallavalitsusest ning valla veebilehelt.

Programmi elluviimist maakonnas koordineerib Valga Maavalitsus.

Info telefonil 766 6112 või e-posti aadressil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud .

Palupera vallas on kontaktisikuks vallavanem Terje Korss, tel. 7679501 või 5174740, e-post: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Programmdokumet, taotlusvormid ja juhendmaterjalid lingiga http://valga.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-veeprogramm.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon, eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus Palupera vallas

Viimati uuendatud ( esmaspäev, 03 november 2014 )