Hajaasustuse programm 2013 Trki E-mail

Rahuldatud taotlused ja eraldatud toetused 2013

Toetuse saaja nimi Projekti nimi Toetus EUR/projekti kogumaht EUR Projekti eesmrgid, tegevused ja tingimused Projekti ajaline kestus
Tnu Kutsar Pidla kla Tomsoni talu joogiveetorustiku ehitus, kaevuseadmete paigaldus ning reovee septiku ehitus imbssteemiga ja kanalisatsioonitorustiku ehitus 3677,75 EUR/5516,42 EUR. Omafinantseering 1838,67 EUR. Tegevused ehitada majapidamisele vlja joogivee- ja kanalisatsioonitorustik, paigaldada salvkaevu vee pumpamiseks seadmed (pump ja hdrofor) ning reovete puhastamiseks septik imbssteemiga. Tingimused kolmepoolne toetusleping slmitakse Palupera vallavalitsuse vljastatud ehitustdeks vajaliku kirjaliku nusoleku jrgselt. 01.12.2013 30.09.2014 Aruande esitamise thtaeg 30.10.2014
Lembit Lhmus Atra kla Kitse talu joogiveetorustiku ehitus, reovee septiku ehitus imbssteemiga ja kanalisatsiooni-torustiku ehitus 4676,75 EUR/ 7014,81 EUR. Omafinantseering 2338,06 EUR. Tegevused - ehitada majapidamisele vlja joogivee-ja kanalisatsioonitorustik ning reovete puhastamiseks septik imbssteemiga. Taotleja soovil slmitakse kolmepoolne toetusleping. 20.11.2013 30.09.2014 Aruande esitamise thtaeg 30.10.2014
Tarmo Mrss Lande talu salvkaev 2143,15 EUR/3214,73 EUR. Omafinantseering 1071,58 EUR. Tegevused ehitada majapidamisele vlja uus salvkaev ja paigaldada sinna hdroforiga veeautomaat. 01.12.2013 31.05.2014 Aruande esitamise thtaeg 30.06.2014
Piret Vaerand Pidla kla Savikoja talu kanalisatsioonissteemi vljaehitus 3122,55 EUR/4683,61 EUR. Omafinantseering 1561,06 EUR. Tegevused - ehitada majapidamisele vlja reovete puhastamiseks septik imbssteemiga. 01.12.2013 31.10.2014 Aruande esitamise thtaeg 30.11.2014

Taotluste muutmised

  1. Tnu Kutsari taotluse muutmine 13.06.2014.
  2. Piret Vaerandi taotluse muutmine 15.07.2014.
  3. Tnu Kutsari taotluse muutmine 28.10.2014

Aruandevormid

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale

 

 

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine Regionaalarengu toetuseks

Palupera vallavalitsus teatab, et alates 23. augustist 2013 on hajaasustuse programmi taotlusvoor Palupera vallas avatud. Taotluste esitamise thtaeg on 6. oktoober 2013.

Hajaasustuse programmist toetatakse majapidamistele veessteemide, kanalisatsioonissteemide ja juurdepsuteede rajamist ning juhul, kui majapidamine ei ole elektrivrguga liitunud, ka autonoomsete elektrissteemidega seotud tegevusi.

Programmi raames saavad taotlejaks olla fsilised isikud, kes vastavad kigile jrgmistele nuetele:
taotleja alaline elukoht on hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse;
taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vhemalt 1. jaanuarist 2013 alates majapidamine, millele toetust taotletakse;
taotleja leibkonda kuulub vhemalt ks taotluse esitamise hetke seisuga kuni 18-aastane isik, kelle alaline elukoht on majapidamine, millele toetust taotletakse. Sama majapidamine peab tema elukohaks olema ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vhemalt 1. jaanuarist 2013;
taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvlga, vlja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Toetus ei vi olla suurem kui 66,67% projekti abiklblikest kuludest. Maksimaalne toetus he majapidamise kohta on 6500 eurot. Toetuse summa arvutamisel vetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/vi hajaasustuse veeprogrammist saadud toetus.

Toetatavate tegevuste ja abiklblike kulude loetelu ning taotlemise tpsemad tingimused leiate regionaalministri kskkirjast 07.06.2013 nr 1-4/106 Hajaasustuse programm (http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale ).

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil vi digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele. Tiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste kohta saab vallavalitsusest ning valla veebilehelt.

Programmi elluviimist maakonnas koordineerib Valga Maavalitsus.

Info telefonil 766 6112 vi e-posti aadressil E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud .

Palupera vallas on kontaktisikuks vallavanem Terje Korss, tel. 7679501 vi 5174740, e-post: E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud

Programmdokumet, taotlusvormid ja juhendmaterjalid lingiga http://valga.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-veeprogramm.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon, eelistatud sihtrhmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus Palupera vallas

Viimati uuendatud ( esmaspev, 03 november 2014 )