Eraelulise teabe hoidmine Trki E-mail

Omavalitsusasutuse tegevus on avalik. Samas vib meie asutusse sattuda Teie eraelulist teavet, seda juhul kui niteks meile kirjutate vi olete mne menetluse osapooleks. Kui soovite meie materjalidega tutvuda, tuleb esitada teabenue. Osa ttulemustest avaldame, aga Internetis. T kigus koguneb meile ka isikuandmeid tundlikku ja eraelulist teavet. Isikuandmetele ligipsu on seadus kitsendanud. Seega pame oma sisemise tkorraldusega tagada, et Teie eraelu vimalikult vhe riivataks.

Kui Teid huvitab, kas ja kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad, siis lugege vastavaid selgitusi. Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hlma need isikuandmete ttlemist vrastel vrgulehtedel, millele meie vrgulehel viidatakse (vlislingid).

Need hlmavad olukordi, kus Te:

Selgitustaotlusele, mrgukirjale, teabenudele vastamine

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt jreleprimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid ksnes minimaalselt, hdavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/mrgukirja/teabenude, millele vastamine on teise asutuse pdevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Teiega peetud kirjavahetust vime kasutada ka asutuse-siseselt oma t kvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nhtav meie internetiphises dokumendiregistris. Sealt on nha kirja saatja vi saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks nitame internetis vastavalt Selgitustaotlus, Mrgukiri vi Teabenue. Tpsem pealkiri on nha ksnes asutuse-siseselt. Teeme nii Teie eraelu kaitseks, kuna meile kirjutatakse sageli tundlikel teemadel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on ldise juurdepsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenude, siis sarjapiirang thendab, et teabenude saamisel vaatame le, kas ksitud dokumenti saab osaliselt vi tielikult vlja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress vi telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku vi asutuse esindajana). Muus osas sltub juurdepsu piiramine dokumendi sisust. Vimalikud juurdepsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse -s 35.

Hoolimata juurdepsupiirangust vljastame dokumendi asutusele vi isikule, kellel on otsene seadusest tulenev igus seda ksida (nt kohtueelne menetleja vi kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust silitame 5 aastat. Selle thtaja letanud dokumendid kuuluvad hvitamisele.

Tagasi les

Kaebuse, vaide lbivaatamine

Teie isikuandmeid kasutame asja lahendamiseks. Teisele osapoolele avaldame kaebuse/vaide esitaja isikuandmeid ksnes minimaalselt, asja lahendamiseks hdavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile kaebuse/vaide, mille lbivaatamine on teise asutuse pdevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Kaebust/vaiet ja selle lbivaatamise materjale vime kasutada ka asutuse-siseselt oma t kvaliteedi hindamiseks. Statistikat ja kokkuvtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Menetlusdokumentide osapooltele kttetoimetamine toimub:

  • e-posti teel (reeglina me e-kirju ei krpteeri),
  • posti teel liht- vi thitud kirjana (postirisk on postiteenuse osutajal ning kirja saajal);
  • faksi teel (ldjuhul isiku soovil).

Kasutame kttetoimetamisel aadressandmeid, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud vi mis on kttesaadavad rahvastiku- vi riregistrist.

Kui kttetoimetamine ei nnestu, palume politseilt vi vlisesinduselt ametiabi. Samuti vime avaldada ettekirjutuse vi vaideotsuse resolutiivosa internetiphises vljaandes Ametlikud Teadaanded. Resolutiivosa on haldusakti see osa, millega kedagi kohustatakse midagi tegema. Kui resolutiivosa avaldamine vib liigselt riivata Teie kui kaebuse/vaide esitaja eraelu, ksime enne avaldamist Teie seisukohta.

Kaebuste/vaiete andmestik on seaduse kohaselt nhtav meie internetiphises dokumendiregistris. Sealt on nha dokumendi saatja vi saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks nitame internetis vastavalt Kaebus vi Vaie. Tpsem pealkiri on nha ksnes asutuse-siseselt. Teeme nii Teie eraelu kaitseks, kuna meile kirjutatakse sageli tundlikel teemadel.

Kaebused/vaided ja sellealane kirjavahetus on ldise juurdepsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab sellega tutvuda ja esitab teabenude, siis sarjapiirang thendab, et teabenude saamisel vaatame le, kas ksitud dokumenti saab osaliselt vi tielikult vlja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress vi telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku vi asutuse esindajana). Muus osas sltub juurdepsu piiramine dokumendi sisust. Vimalikud juurdepsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse -s 35.

Hoolimata juurdepsupiirangust vljastame dokumendi asutusele vi isikule, kellel on otsene seadusest tulenev igus seda ksida (nt kohtueelne menetleja vi kohus).

Kaebusi/vaideid ja sellealast kirjavahetust silitame 5 aastat. Selle thtaja letanud dokumendid kuuluvad hvitamisele.

Seadus lubab meil jrelevalvemenetlustega seotud asjaolusid avalikustada, kui esineb ilmne avalik huvi ( avaliku teabe seaduse 38 lg 1, 30 lg 4). Seda igust kavatseme kasutada ksnes vga erandlikel juhtudel ja hoidudes asjaosaliste eraelu lemraselt riivamast. Muuhulgas jtame endale iguse, kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi.

Tagasi les

Delikaatsete isikuandmete ttlemise registreerimine

Delikaatsete isikuandmete ttlejad peavad ttlemise registreerima Andmekaitse Inspektsioonis peetavas registris. Teine vimalus on lasta kanda registrisse isikuandmete kaitse eest vastutav isik.

Valga Maavalitsuses on maavanema 02.03.2012 korraldusega nr.1-1/72 mratud delikaatsete isikuandmete vastutajaks maasekretr Tnis Lass. Samuti on kindlaks mratud delikaatsete isikuandmete volitatud ttlejad maavalitsuses osakondade kaupa.

Registrikanded on avalikud, neid saab vaadata meie vrgulehel. Kanded sisaldavad ka meie haldusakte registrisse kantud ttlejate kohta (ettekirjutused jms dokumendiregistri linkidena).

Registrikannete alusdokumendid on kttesaadavad teabenude korras. Osalt on alusdokumendid juurdepsupiiranguga (nt turvameetmete kirjeldused).

Juurdepsupiiranguga registriteave on kttesaadav isikuandmete ttlejale endale (sh tema igusjrglasele, seaduslikule vi volitatud esindajale), samuti pdevale ametiisikule seadusest tuleneva lesande titmiseks.

Registrikandeid silitatakse alaliselt. Registrikannete alusdokumente, samuti kehtetuid registrikandeid isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute kohta silitatakse 5 aastat prast kande kehtetuks muutmist.

Tagasi les

Vrgulehe klastamine, ksitlustel osalemine

Meie vrgulehe klastajate andmeid, samuti meie korraldatud ksitlustes osalejate andmeid avaldame ksnes isikustamata kujul.

Tagasi les

Meile tle kandideerimine

  • lhtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
  • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega vime suhelda;
  • kandidaadil on igus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
  • kandidaadil on igus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuviteid;
  • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
  • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid silitame vaidlustamisthtaja jooksul (1 aasta);

kandidaatide andmed on juurdepsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pdevad asutused) saavad juurdepsu ainult seaduses stestatud juhtudel.

Tagasi les

igus tutvuda enda andmetega

Teil on igus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Kui soovite nende vljastamist paberil, vtame seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. lehekljest 0.20 senti leheklje eest.

Me keeldume Teie tutvumissoovi titmast ksnes siis, kui see vib:

a) kahjustada teise isiku igusi ja vabadusi,

b) takistada kuriteo tkestamist vi kurjategija tabamist,

c) raskendada te vljaselgitamist kriminaalmenetluses,

d) ohustada lapse plvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on igus nuda ebaigete isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, vite nuda nende kasutamise lpetamist vi kustutamist.

Teil on igus esitada meie otsuste peale vaie vi prduda halduskohtusse.

Tagasi les

Viimati uuendatud ( teisipev, 13 november 2012 )