Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 11. augustil 2015:
 1. Palupera valdKuulati-vaadati ettekannet Lääne-Tartumaa ja Valgamaa Palupera vallajuhtide kohtumisest Kongutal 28. juulil. Teemaks kohalik haldus, ühised arengud, võimalused, koostöö. Toimus arutelu haldusreformi teemal.
 2. Delegeeriti Ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesanded Palupera Vallavalitsusele.
 3. Kooskõlastati Põllumajandusameti poolt koostatud Ida-Eesti vesikonna maaparandushoiukava eelnõu. Eelnõu on kättesaadav Põllumajandusameti kodulehelt aadressilt http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=355&sub2=424. Järgnevalt on maaparandushoiukava kolm kuud avalikustamisel, mil toimuvad ka avalikud arutelud.
 4. Otsustati seada isiklik kasutusõigus MTÜ Eesti Andmesidevõrk kasuks Palupera valla munitsipaalmaadele Vallamaja, Hellenurme mõis, Mõisa park, 5820026 Mäkketõusu tee, Külaraamatukogu ja Maakultuurimaja. Määrati kasutusõiguse seadmise tingimused, kohustused ja volitati vallavanemat teostama kõiki otsuse täitmiseks vajalikke toiminguid.
 5. Salajase hääletamise järgselt otsustati valida Palupera Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimeheks Pille Plinte.
 6. Kinnitati Palupera valla 2015.a. I lisaeelarve. Pikem arutelu toimus Hellenurme külas Mäenurga kinnistu 3-toalise sotsiaalkorteri rekonstrueerimise üle.
 7. Otsustati garanteerida Osaühing PALU-TEENUS projekti „Kullipesa asumi kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Nõuni reoveekogumisalal” kaasfinantseering 2016. aastal  taotluses esitatud summas – kuni 34 000 eurot. Taotlus esitatakse rahastajale augustikuus 2015.
 8. Otsustati sihtfinantseerida Osaühingu PALU-TEENUS 2015. aasta projekti „Hellenurme küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine“ 37 500 euroga. 
 9. Muude küsimuste all: lubati vallavanem puhkusele (töökorralduslik vajadus oli puhkuse ajakavajärgselt muuta) 17.08 – 19.08 ja 24.08 – 28.08.2015; valla arengukava ja eelarvestrateegia menetlusest lähitulevikus; vallasekretäri luhtunud konkursile järgnevast jm.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Maakorraldus Trüki E-mail

Maareformi hetkeseis Palupera vallas (ha) 31.05.2012:

 

Maafond kokku

Sellest:

Tagastatud omandisse

Erastatud

Antud munitsipaal-

omandisse

Jäetud riigi omandisse

Kokku katastris

% üldpindalast

12347,8

6219,3

3805,5

63,6

1966,6

12055

97,6

 

Palupera vallale kuuluvad munitsipaalmaad või omandatud katastriüksused, mis omandis:

 1. Reoveepuhasti, Hellenurme külas, jäätmehoidla maa, 777 m² (kinnistu registriosa number 1946040, katastritunnus 58201:001:1410).
 2. Hellenurme viilhall, Hellenurme külas, sotsiaalmaa, üldkasutatav maa; 2,8 ha (kinnistu registriosa number 1589340, katastritunnus 58201:001:0990).
 3. Nõuni maakultuurimaja, Nõuni külas, sotsiaalmaa, ühiskondlike ehitiste maa; 0,1675 ha (kinnistu registriosa number 1713440, katastritunnus 58202:002:1210).
 4. Lustimäe, Mäelooga külas, sotsiaalmaa, üldkasutatav maa; 3,68 ha (kinnistu registriosa number 2324640, katastritunnus 58201:001:1570).
 5. Koolimetsa, Miti külas, maatulundusmaa; 26,91 ha (kinnistu registriosa number 1713340, katastritunnus 58201:002:2150).
 6. Nõuni biopuhasti, Nõuni külas, jäätmehoidla maa, 11702 m² (kinnistu registriosa number 1946140, katastritunnus 58202:002:1320).
 7. Nõuni algkool, Nõuni külas, sotsiaalmaa, ühiskondlike ehitiste maa; 3,6 ha (kinnistu registriosa number 1589540, katastritunnus 58202:002:0830).
 8. Lustiääre, Mäelooga külas, jäätmehoidla maa; 14536 m2 (kinnistu registriosa number 1945940, katastritunnus 58201:001:0035).
 9. Lustimäe juurdepääsutee, Mäelooga külas, transpordimaa, 2594 m² (kinnistu registriosa number 5820078, katastritunnus 58201:001:0295).
 10. Hellenurme Mõis, Hellenurme külas, sotsiaalmaa, ühiskondlike ehitiste maa, 4254 m² (kinnistu registriosa number 2056740, katastritunnus 58201:001:1460).
 11. Palupera puurkaevu, Palupera külas, tootmismaa, 674 m² (kinnistu registriosa number 1988340, katastritunnus 58201:002:2480).
 12. Mõisa park, Hellenurme külas, sotsiaalmaa, üldkasutatav maa, 77100 m² (kinnistu registriosa number 2056640, katastritunnus 58201:001:1510).
 13. Haljala, Mäelooga külas, elamumaa, 2962 m² (kinnistu registriosa number 2264940, katastritunnus 58201:001:1580).
 14. Nõuni külaraamatukogu, Nõuni külas, ärimaa, 359 m² (kinnistu registriosa number 317640, katastritunnus 58202:002:0260).
 15. Palupera põhikool, Palupera külas, ühiskondlike ehitiste maa
  65% ja jäätmehoidla maa 35% , kokku 3,75 ha (kinnistu registriosa number
  1589440, katastritunnus 58201:002:1511) ; Palupera park, Palupera külas,
  üldkasutatav maa, 0,83 ha (katastritunnus 58201:002:1512) ja Palupera staadion,
  Palupera külas, üldkasutatav maa, 1,69 ha (katastritunnus 58201:002:1513).
 16. Mäenurga, Hellenurme külas, elamumaa, korteriomand 1/6 osas, krt.nr. 8 ja 11; 1,6647 ha kogu (kinnistu registriosa numbrid 2158540 ja 2158840, katastritunnus 58201:001:1521 ja 1522 (Kuurinurga)).
 17. Kasepalu, Palupera külas, elamumaa, korteriomand 1/8 osas, krt.nr. 1; 0,8280 ha kogu (kinnistu registriosa number 2321140, katastritunnus 58201:002:2610).
 18. Veevõtu, Palupera külas, elamumaa, korteriomandid 2/3 osas, krt. nr. 2 ja 3; 0,7179 ha kogu (kinnistu registriosa number 2287740 ja 2287840, katastritunnus 58201:002:2520).
 19. Risttee peatus, Palupera külas, transpordimaa, 65 m² (kinnistu registriosa number 2288640 , katastritunnus 58201:002:1912).
 20. Vallamaja, Hellenurme külas, ühiskondlike ehitiste maa 3498 m² ja maatulundusmaa 11045 m², kokku 14538 m² (kinnistu registriosa number 2324840 , katastritunnus 58201:001:1611 ja 1612 (Vallamaja haljasala)).
 21. Mõisa kalmistu, Hellenurme külas, sotsiaalmaa 11780 m² (kinnistu registriosa number 2324740 , katastritunnus 58201:001:1600).
 22. Nõuni puurkaevu, Nõuni külas, tootmismaa 698 m² (kinnistu registriosa number 2349240 , katastritunnus 58202:002:0015).
 23. Nõuni reservpuurkaevu, Nõuni külas, tootmismaa 1302 m² (kinnistu registriosa number 2334840 , katastritunnus 58202:002:0012).
 24. Nõuni veevõtu, Nõuni külas, tootmismaa 2614 m² (kinnistu registriosa number 2340240 , katastritunnus 58202:002:0014).
 25. Nõuni biotiigi, Nõuni külas, jäätmehoidla maa 4968 m² (kinnistu registriosa number 2334940 , katastritunnus 58202:002:0011).
 26. Palu puhkepaviljon, Miti külas, ühiskondlike ehitiste maa, 197 m² (kinnistu registriosa number 2369340 , katastritunnus 58201:002:0013).
 27. Uuemaja imbväljak, Päidla külas, jäätmehoidla maa 558 m² (kinnistu registriosa number 2369140 , katastritunnus 58202:001:0003).
 28. Kaasiku pumpla, Nõuni külas, jäätmehoidla maa 145 m² (kinnistu registriosa number 2369240 , katastritunnus 58202:002:0019).
 29. Kullipesa pumpla, Nõuni külas, jäätmehoidla maa 1364 m² (kinnistu registriosa number 2368940 , katastritunnus 58202:002:0018).
 30. Uibo-Ronga tee, Nõuni külas, transpordimaa 826 m² (kinnistu registriosa number 2345740 , katastritunnus 58202:002:0276).
 31. Haljala põld, Mäelooga külas, maatulundusmaa 19105 m² (kinnistu registriosa number 2369040 , katastritunnus 58201:001:0003).
 32. Tallimäe elamu, Hellenurme külas, elamumaa, korteriomandid, krt.nr 1, 2, 3 ja 6 ning mitteeluruum M5 (garaa˛). ; 7555 m² (kinnistu registriosa numbrid 2360840, 2360940, 2361340, 2361040 ja 2361440, katastritunnus 58201:001:0002).
 33. Kusma-Madala teelõik, Palupera külas, transpordimaa 2652 m² (kinnistu registriosa number 2250140, katastritunnus 58201:002:0125).
 34. Hellenurme kergliiklustee, Hellenurme külas, transpordimaa 344 m2 (kinnistu registriosa number 961640, katastritunnus 58201:001:0011 ehk 1. lõik Elva poolt); transpordimaa 693 m2 (kinnistu registriosa number 2467240, katastritunnus 58201:001:0014 ehk 1. lõik Palupera poolt).
 35. Soe laut, Atra külas, tootmismaa 4660 m2 (kinnistu registriosa number 2462940, katastritunnus 58201:002:0032)
 36. Puurkaevu, Hellenurme külas, tootmismaa 1250 m2 (kinnistu registriosa number 2457240, katastritunnus 58201:001:0012)..
 37. Puuriida, Hellenurme külas, elamumaa 2125 m2 (kinnistu registriosa number 2471240, katastritunnus 58201:001:0017).
 38. Agariku tee, Räbi külas, transpordimaa 0,39 ha (kinnistu registriosa number 2555940, katastritunnus 58202:001:0020).
 39. Kintsli tee, Neeruti külas, transpordimaa 3178 m2 (kinnistu registriosa number 1580840, katastritunnus 58202:002:0164).
 40. Mäkketõusu tee, Nõuni külas, transpordimaa 3916 m2 (kinnistu registriosa number 2528640, katastritunnus 58202:002:0035).
 41. Hellenurme kergliiklustee L2, Hellenurme külas, transpordimaa 344 m² (kinnistu registriosa number 2587440, katastritunnus 58201:001:0011).
 42. Allika puhkeala, Hellenurme külas, üldkasutatav maa, 18039 m² (kinnistu registriosa number 2599740 , katastritunnus 58201:001:0028).
 43. Savi, Palupera külas, elamumaa 18043 m² (kinnistu registriosa number 1449740 , katastritunnus 58201:002:1870).
 44. Hellenurme-Palu-Räbi tee, Räbi külas, transpordimaa 0,4642 ha (kinnistu registriosa number 2617240, katastritunnus 58202:001:0031).
 45. Jõeääre, Mäelooga külas, jäätmehoidla maa; 5890 m² (kinnistu registriosa number 1945940, katastritunnus 58201:001:0034).
 46. 5820011 Hellenurme-Palu-Räbi tee, Räbi külas, transpordimaa 0,71 ha (kinnistu registriosa number 2642740, katastritunnus 58201:001:0047).
 47. 5820019 Kruusa-Pärdo-Vasila tee, Neeruti külas, transpordimaa 0,781 ha (kinnistu registriosa number 2618340, katastritunnus 58202:002:0045).
 48. Peatuse, Palupera külas, transpordimaa 4187 m2 (kinnistu registriosa number 381150, katastritunnus 58201:001:0058).
 49. Kullipesa üldmaa 1, Nõuni külas, tootmismaa 155 m2 (kinnistu registriosa number 2825050, katastritunnus 58201:001:0081).
 50. Vahe-Saare, Neeruti külas, elamumaa 26283 m2 (kinnistu registriosa number 2823150, katastritunnus 58201:001:0065).Maafond Palupera vallas (ha) 31.05.2012:

Maafond kokku

Sealhulgas:

Haritav maa

Looduslik rohumaa

Metsamaa

Metsamaast sealhulgas:

Muu maa,
õued

riigimets

muu mets

12347,8

4180,29

1113,57

5520,30

1645,11

3875,22

1385,01/148,60

 

Maamaksu määrad Palupera vallas 2013. aastal:


Maamaksuseaduse § 5 lg 1 alusel võib kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestada maksumääraks 0,1 - 2,5 protsenti maa maksustamishinnast. Palupera vallas 2013. aastal kehtivad maamaksumäärad on: 1,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas looduslikule rohumaale ja põllumaale ning 2,3 protsenti ülejäänud maale ühtne maksumäär.
Maa hindamise seaduse § 51 lg 1 ja Vabariigi Valitsuse 22. mai 2001. a korralduse a nr 336-k alusel viidi maa korraline hindamine läbi 2001. aastal. Maa korralise hindamise tulemused kinnitati keskkonnaministri 30.11.2001.a määrusega nr 50. Uued hinnad kehtivad alates 01.01.2002. a.

Hindamise tulemusena moodustati Palupera vallas 8 hinnatsooni.


Maamaksust osaline vabastamine:


Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad, õigusvastaselt represseeritud ja okupatsioonire˛iimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseerituga võrdsustatud isikud saavad taotleda maamaksu osalist vabastust.


Pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja vabastatakse maamaksust tema kasutuses olevalt elamumaalt 1000 m2 ulatuses maksustamisaastas tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa tema kasutuses olevalt maalt maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

Õigusvastaselt represseeritud isik või okupatsioonire˛iimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseerituga võrdsustatud isik vabastatakse tema kasutuses oleva elamumaa maamaksust kogu ulatuses tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa tema kasutuses olevalt maalt maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.


Palupera Vallavalitsuse maakorraldajale tuleb maamaksu osalise vabastuse saamiseks esitada avaldus.

 

Maadega seotud küsimustega tegeleb Palupera vallas maakorraldaja Tõnu Kukk:
Tel. 76 79 504, mob. 52 86 490, e-mail: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud .
Tööaeg: E-R 8.00-16.30 . Vastuvõtt üldjuhul esmaspäeviti ja kolmapäeviti. Neljapäeviti toimub pärastlõunal vallavalitsuse istung.

 


Mõningad maadega seotud viited:


Maaga seotud avalduste vormid:

 1. Kinnisasja jagamise avaldus füüsilisel isikul
 2. Kinnisasja jagamise avaldus juriidilisel isikul
 3. Maamaksu soodustuse taotlus
 4. Maa ajutise kasutuse avaldus
 5. Hoonestusõiguse seadmise avaldus
Viimati uuendatud ( neljapäev, 20 august 2015 )