Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 15. aprillil 2014
Palupera vald
 1. Kehtestati Koduteenuste osutamise kord.
 2. Otsustati lugeda ülevaadatuks ja jätta kehtima Palupera valla üldplaneering (kehtestatud Palupera vallavolikogu otsusega nr 1-1/25, 20.12.2011) koos hiljem kehtestatud detailplaneeringutega tehtud muudatustega. Kinnitati üldplaneeringu ülevaatamise tulemused.
 3. Otsustati toetada OÜ Metsakohin maavara kaevandamisloa andmist Makita kruusakarjääris tingimusel, et kaevandaja fikseerib naaberkinnistute salvkaevude veetasemed enne kaevandamise alustamist ja järgneva aasta jooksul kahel korral ning edastab seire tulemused vallale ja Keskkonnaametile.
 4. Anti nõusolek Nõuni algkooli ehitise tasuta avalikuks kasutamiseks (v.a. sotsiaalkorter I korrusel ja ühiskasutusega tualettruum) Nõuni Purjeklubile kuni 31.12.2022. Edasiselt on kokkuleppe saamisel ühingul taas eesõigus ehitise kasutamiseks. Ühing kasutab ehitist purjeklubi seminaride, koolituste ja laagrite jmt läbiviimiseks, purjetamisvarustuse hoiustamiseks ja piirkonna seltsitegevuse edendamiseks. Samuti tuleb ühingul korraldada ja finantseerida hoone renoveerimise ehitusprojekti koostamist. Ühing kohustub esitama ehitise renoveerimiseks Euroopa Liidu struktuurifondidesse taotlusi, eelnevalt need vallaga kooskõlastades. Rahastuse saamisel kohustub vald tasuma ühingu omaosaluse ja valla osaluse projektis.
 5. Moodustati Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks jaoskonnakomisjonid järgnevalt:
  • Valimisjaoskond nr 1 Hellenurme kultuurimajas.
   Komisjoni esimees Toomas Kikas. Liikmed Heldi Laks, Maimu Noorhani, Merike Terve, Maire Voolaid. Asendusliikmed Marilin Martinson ja Heli Elbson.
  • Valimisjaoskond nr 2 Nõuni kultuurimajas.
   Komisjoni esimees Aili Keldo. Liikmed Maria Lall, Arno Maranik, Külliki Reim, Hilja Tamm ja Vaike Viks.
 6. Kehtestati reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja kord.
 7. Anti nõusolek Palupera vallavalitsusele toetada 300 euroga valla eelarve reservfondist MTÜ OK Ilves poolt korraldatavat Eesti suurimat orienteerumisvõistlust ILVES-3 Räbi külas 2-3. mail 2014. Kolmas päev toimub Otepääl.
 8. Kehtestati Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord. Seaduse täitmiseks korraldatakse õppepäev piirkonna deklarantidele Hellenurme hooldekeskuses 6. mail 2014.
 9. Vallavalitsus teavitas olulisematest menetlustest lähiajal, sh Vahtra kinnistu otsustuskorras võõrandamine, Lustiääre kinnistu jagamine ja ettevalmistused osa võõrandamiseks jm).

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

 

Kalkulaatorid

Palupera vallas makstavad sotsiaaltoetused Trüki E-mail

Kõikidest Palupera vallas makstavatest toetustest saab ülevaate alljärgnevast tabelist. Infot taotlemisest jm saab lisaks ka vallavalitsusest.
Toetuse nimetus Selgitus, piirang Toetuse määr
I. Üldised, universaalsed toetused
1.Sünnitoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht emal Palupera vald 130 eurot
2.Lapse 1 aastaseks saamise toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht emal ja lapsel Palupera vald 100 eurot
3.Matusetoetus Rahvastikuregistri andmetel oli surnu viimane elukoht Palupera vald 130 eurot
4.Põhikooli, gümnaasiumi, õpilaskodu ja lasteaia toidu toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht õppuril Palupera vald Põhikoolis riigi poolt makstavast toetusest puudujääv osa. Gümnaasiumis 0,65 eurot päevas (alates 01.septembrist 2012.a.) Õpilaskodus 2 toidukorra maksumus päevas. Lasteaias 0,20 eurot toidupäevast
5.Koolimineku toetus 1.klassi astujale, nn. ranitsatoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht õppuril Palupera vald 65 eurot
6.Kutseõppeasutuse ja kõrgkooli õpilaste toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht õppuril Palupera vald 40 eurot kord aastas märtsi- aprilli kuus
7.Sünnipäevatoetus alates 90. eluaastast Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht Palupera vald, alates 90.a. 20 eurot
8.Jõulupakitoetus lastele (sünnist kuni põhikoolis õppivale) Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht lapsel Palupera vald ja Palupera põhikooli õppuritele kuni 5,20 eurot
9.Jõulupakitoetus alates 70. eluaastast Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht Palupera vald, alates 70.a. eakatele kuni 3,20 eurot
10.Hüvitis lastele prillide ostuks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht mittetöötaval lapsel Palupera vald 50% kulutustest, kuid mitte üle 65 euro, 1 kord aastas
11.Kooli lõpetamise toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht õppuril Palupera vald Põhikool 20 eurot, gümnaasium ja kutseõppeasutus 30 eurot, kõrgkool 35 eurot
12.Transporditoetus põhikooli ja gümnaasiumi õppuritele Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht päevases õppevormis õppuril Palupera vald ja Palupera põhikooli õppuritele. Ei kompenseerita, kui elukohajärgset kooli (1-9 kl) ei kasutata ja kui elukohajärgsest asulast on organiseeritud õpilastransport. Sõidupiletite aruande alusel
II. Erivajaduse põhjal
1. Toetus puudega lapse perele Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht raske ja sügava puudega lapsel Palupera vald 20 eurot, 2 korda aastas (I ja II poolaastal)
2.Puudega lapse hooldajatoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht puudega lapsel ja hooldajal Palupera vald. Toetus isikule, kes puudega lapse eest hoolitseb ja ei saa seetõttu töötada 3-15.a. keskmise, raske või sügava puudega laps – 19,17 eurot kuus. 16-18.a. raske puudega nooruk – 15,34 eurot kuus. 16-18.a. sügava puudega nooruk – 25,56 eurot kuus.
3.Toetus raske või sügava puudega lapse või tema perega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht puudega lapsel Palupera vald. Toetust makstakse kui on ülejäägis riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendeid Kuludokumendi, lepingu alusel vastavalt võimalustele
4.Hooldajatoetus Raske või sügava puudega hoolealuse ja puudeta või keskmise puudega hooldaja asukoht Palupera vald. Rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsuse isikutele kooskõlastatult. Sügava puudega isiku hooldajale 25,56 eurot kuus. Raske puudega isiku hooldajale 15,34 eurot kuus. Riigi rahastatav hooldajatoetuse mahu piires.
5.Puudega isiku täiendav sotsiaaltoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht puudega isikul Palupera vald. Sügava puudega isikule 25,56 eurot kuus. Raske puudega isikule 15,34 eurot kuus.
III. Sissetuleku vähesuse jm. põhjal
1.Toimetulekutoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal ja tema pereliikmetel Palupera vald Arvestatakse normpinda, eluruumide kulusid piirmäärade ulatuses, et perele tagada toimetulekupiir. Igakuine taotlemine ja toetus.
2.Toetus paljulapselistele peredele kooliaasta alguse puhul Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal ja lastel Palupera vald. Peres vähemalt 4 õppeasutuse päevases vormis õppivat last 10 eurot lapse kohta, 1 kord aastas
3.Jõulutoetus paljulapselistele peredele Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal ja lastel Palupera vald. Peres vähemalt 4 last 10 eurot lapse kohta, 1 kord aastas
4.Majanduslikesse raskustesse sattunud perede toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal Palupera vald 20 eurot, 1 kord aastas
5.Erakorraline toetus õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul Õnnetusjuhtumi koht (nt tulekahju, loodusõnnetus vm) ja taotleja elukoht rahvastikuregistri andmetel Palupera vald Kuni 640 eurot
6.Ravikindlustuseta isiku toetus Rahvastikuregistri andmetel ja alaline elukoht taotlejal Palupera vald Kuni 35 eurot, 1 kord aastas
7.Lastelaagri tuusikute hüvitis Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht laagrisse minejal Palupera vald. Eelisjrk-s paljulapselised ja toimetulekupiiril elavad pered Kuni 65 eurot lapse kohta, 1 kord aastas
8. Hüvitis meditsiiniliste abivahendite ostuks/rendiks ja haigla voodikoha päeva tasuks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada 50% kulutustest, kuid mitte üle 65 euro, 1 kord aastas
9.Küttetoetus küttematerjali ostmiseks või töötlemiseks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada. Toetust makstakse kui on ülejäägis riigi rahastatava toimetulekutoetuse vahendeid Kuni 128 eurot, 1 kord aastas
10.Toetus sõltuvushaigele isikule võõrutusravi ja rehabilitatsiooniteenuse saamiseks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada. Toetust makstakse kui on ülejäägis riigi rahastatava toimetulekutoetuse vahendeid Kuni 96 eurot
11.Toetus kommunaalkuludeks, dokumentide vormistamiseks, lastele hädavajalike asjade ostmiseks jms. Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada. Toetust makstakse kui on ülejäägis riigi rahastatava toimetulekutoetuse vahendeid Kuni 32 eurot, 1 kord aastas
Märkus: Laps on Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse § 2 alusel kuni 18. aastane inimene.

Viimati uuendatud ( teisipäev, 24 aprill 2012 )