Volikogu

Palupera Vallavolikogu istungil 18. novembril 2014
Palupera valla vapp
 1. Kinnitati Palupera valla teede nimekiri.
 2. Toimus Palupera vallateede seisundinõuded, kasutamise ja kaitse eeskirja I lugemine.
 3. Kinnitati Palupera valla 2015-2016 teehoiukava.
 4. Toimus Palupera valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2030 I lugemine. Arendamise kava on avalikustatud valla veebilehel www.palupera.ee ja paberkandjal tööpäeviti vallamajas 1.detsembrist 15.detsembrini, mil oodatakse kõigilt huvilistelt kirjalikke muudatus- ja parandusettepanekuid.
 5. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra I lugemine.
 6. Toimus Palupera valla sotsiaaltoetuste määrade I lugemine.
 7. Toimus Palupera valla 2015. aasta eelarve I lugemine.
 8. Nõustuti Andres Mutso’le vee erikasutusloa andmisega Päidla külas Lõhmuse katastriüksusel Ilusa oja paisutamiseks Lõhmuse paisul.
 9. Muudeti Palupera Vallavolikogu 07.10.2014 otsuse nr 1-2/14 „Vahe-Saare maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine“ punkti 2, asendades selle kolmas lause „Sihtotstarve maal on maatulundusmaa“ lausega „Sihtotstarve maal on elamumaa“.
 10. Otsustati algatada Tallimäe küüni, Mõisa tõllakuuri, Mõisa aed  ja Ääre kinnistute (kokku 3,84 ha) detailplaneering eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30 kohaline elukorpus) ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30 kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenidamiseks vajalike tehnovõrkude ehitamiseks (puurkaev, vee- ja kanalisatsioonivõrk, elektri- ja sideühendused). Kinnitati planeeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavate materjalide esitamine on avaliku arutelu korraldamisel vajalik. Detailplaneeringule koostada keskkonnamõjude starteegilise hindamise (KSH) eelhindamine ning Palupera vallavalitsusel võtta KSH algatamise/mittealgatamise otsus vastu peale eelhindamise valmimist. Palupera vallavalitsusel korraldada KSH eelhindamise ja vajadusel KSH hindamise läbiviimine. 
 11. Võeti teadmiseks muu informatsioon vallavalitsuselt – koolibussi liinidel vedaja leidmiseks aastatel 2015-2018 korraldatud riigihanke tulemustest – edukaks tunnistati Rivor Trans OÜ pakkumus 0,95 eurot/liinikilomeeter käibemaksuta, tutvustati Palupera ja Palupera III kruusakarjääri korrastamise projekti.
Vambola Sipelgas
Volikogu esimees
 

Kalkulaatorid

Palupera vallas makstavad sotsiaaltoetused Trüki E-mail

Kõikidest Palupera vallas makstavatest toetustest saab ülevaate alljärgnevast tabelist. Infot taotlemisest jm saab lisaks ka vallavalitsusest.
Toetuse nimetus Selgitus, piirang Toetuse määr
I. Üldised, universaalsed toetused
1.Sünnitoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht emal Palupera vald 130 eurot
2.Lapse 1 aastaseks saamise toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht emal ja lapsel Palupera vald 100 eurot
3.Matusetoetus Rahvastikuregistri andmetel oli surnu viimane elukoht Palupera vald 130 eurot
4.Põhikooli, gümnaasiumi, õpilaskodu ja lasteaia toidu toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht õppuril Palupera vald Põhikoolis riigi poolt makstavast toetusest puudujääv osa. Gümnaasiumis 0,65 eurot päevas (alates 01.septembrist 2012.a.) Õpilaskodus 2 toidukorra maksumus päevas. Lasteaias 0,20 eurot toidupäevast
5.Koolimineku toetus 1.klassi astujale, nn. ranitsatoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht õppuril Palupera vald 65 eurot
6.Kutseõppeasutuse ja kõrgkooli õpilaste toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht õppuril Palupera vald 40 eurot kord aastas märtsi- aprilli kuus
7.Sünnipäevatoetus alates 90. eluaastast Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht Palupera vald, alates 90.a. 20 eurot
8.Jõulupakitoetus lastele (sünnist kuni põhikoolis õppivale) Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht lapsel Palupera vald ja Palupera põhikooli õppuritele kuni 5,20 eurot
9.Jõulupakitoetus alates 70. eluaastast Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht Palupera vald, alates 70.a. eakatele kuni 3,20 eurot
10.Hüvitis lastele prillide ostuks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht mittetöötaval lapsel Palupera vald 50% kulutustest, kuid mitte üle 65 euro, 1 kord aastas
11.Kooli lõpetamise toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht õppuril Palupera vald Põhikool 20 eurot, gümnaasium ja kutseõppeasutus 30 eurot, kõrgkool 35 eurot
12.Transporditoetus põhikooli ja gümnaasiumi õppuritele Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht päevases õppevormis õppuril Palupera vald ja Palupera põhikooli õppuritele. Ei kompenseerita, kui elukohajärgset kooli (1-9 kl) ei kasutata ja kui elukohajärgsest asulast on organiseeritud õpilastransport. Sõidupiletite aruande alusel
II. Erivajaduse põhjal
1. Toetus puudega lapse perele Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht raske ja sügava puudega lapsel Palupera vald 20 eurot, 2 korda aastas (I ja II poolaastal)
2.Puudega lapse hooldajatoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht puudega lapsel ja hooldajal Palupera vald. Toetus isikule, kes puudega lapse eest hoolitseb ja ei saa seetõttu töötada 3-15.a. keskmise, raske või sügava puudega laps – 19,17 eurot kuus. 16-18.a. raske puudega nooruk – 15,34 eurot kuus. 16-18.a. sügava puudega nooruk – 25,56 eurot kuus.
3.Toetus raske või sügava puudega lapse või tema perega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht puudega lapsel Palupera vald. Toetust makstakse kui on ülejäägis riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendeid Kuludokumendi, lepingu alusel vastavalt võimalustele
4.Hooldajatoetus Raske või sügava puudega hoolealuse ja puudeta või keskmise puudega hooldaja asukoht Palupera vald. Rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsuse isikutele kooskõlastatult. Sügava puudega isiku hooldajale 25,56 eurot kuus. Raske puudega isiku hooldajale 15,34 eurot kuus. Riigi rahastatav hooldajatoetuse mahu piires.
5.Puudega isiku täiendav sotsiaaltoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht puudega isikul Palupera vald. Sügava puudega isikule 25,56 eurot kuus. Raske puudega isikule 15,34 eurot kuus.
III. Sissetuleku vähesuse jm. põhjal
1.Toimetulekutoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal ja tema pereliikmetel Palupera vald Arvestatakse normpinda, eluruumide kulusid piirmäärade ulatuses, et perele tagada toimetulekupiir. Igakuine taotlemine ja toetus.
2.Toetus paljulapselistele peredele kooliaasta alguse puhul Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal ja lastel Palupera vald. Peres vähemalt 4 õppeasutuse päevases vormis õppivat last 10 eurot lapse kohta, 1 kord aastas
3.Jõulutoetus paljulapselistele peredele Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal ja lastel Palupera vald. Peres vähemalt 4 last 10 eurot lapse kohta, 1 kord aastas
4.Majanduslikesse raskustesse sattunud perede toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal Palupera vald 20 eurot, 1 kord aastas
5.Erakorraline toetus õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul Õnnetusjuhtumi koht (nt tulekahju, loodusõnnetus vm) ja taotleja elukoht rahvastikuregistri andmetel Palupera vald Kuni 640 eurot
6.Ravikindlustuseta isiku toetus Rahvastikuregistri andmetel ja alaline elukoht taotlejal Palupera vald Kuni 35 eurot, 1 kord aastas
7.Lastelaagri tuusikute hüvitis Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht laagrisse minejal Palupera vald. Eelisjrk-s paljulapselised ja toimetulekupiiril elavad pered Kuni 65 eurot lapse kohta, 1 kord aastas
8. Hüvitis meditsiiniliste abivahendite ostuks/rendiks ja haigla voodikoha päeva tasuks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada 50% kulutustest, kuid mitte üle 65 euro, 1 kord aastas
9.Küttetoetus küttematerjali ostmiseks või töötlemiseks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada. Toetust makstakse kui on ülejäägis riigi rahastatava toimetulekutoetuse vahendeid Kuni 128 eurot, 1 kord aastas
10.Toetus sõltuvushaigele isikule võõrutusravi ja rehabilitatsiooniteenuse saamiseks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada. Toetust makstakse kui on ülejäägis riigi rahastatava toimetulekutoetuse vahendeid Kuni 96 eurot
11.Toetus kommunaalkuludeks, dokumentide vormistamiseks, lastele hädavajalike asjade ostmiseks jms. Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada. Toetust makstakse kui on ülejäägis riigi rahastatava toimetulekutoetuse vahendeid Kuni 32 eurot, 1 kord aastas
Märkus: Laps on Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse § 2 alusel kuni 18. aastane inimene.

Viimati uuendatud ( teisipäev, 24 aprill 2012 )