Palupera vallas makstavad sotsiaaltoetused
Kõikidest Palupera vallas makstavatest toetustest saab ülevaate alljärgnevast tabelist. Infot taotlemisest jm saab lisaks ka vallavalitsusest.
Toetuse nimetus Selgitus, piirang Toetuse määr
I. Üldised, universaalsed toetused
1. Sünnitoetus Ühel lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel vähemalt kuus kuud enne lapse sündi elukoht Palupera vald ning lapse sünni registreerimisel jääb lapse elukohaks Palupera vald. Õigus taotleda 3 kuu jooksul pärast lapse sündi 150 eurot
2. Lapse 1 aastaseks saamise toetus Rahvastikuregistri andmetel lapse sünni registreerimise järel lapse ja vanema elukoht jätkuvalt Palupera vald 150 eurot
3. Matusetoetus Rahvastikuregistri andmetel oli surnu viimane elukoht Palupera vald. Õigus taotleda 1 kuu jooksul peale isiku surma 130 eurot
4. Põhikooli, gümnaasiumi, õpilaskodu ja lasteaia toidu toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht õppuril Palupera vald Koolis riigi poolt makstavast toetusest puudujääv osa. Õpilaskodus 2 toidukorra maksumus päevas. Lasteaias 0,30 eurot toidupäevast
5. Ranitsatoetus 1.klassi astujale Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht õpilasel Palupera vald. Õigus taotleda kuni 31. oktoobrini 65 eurot
6. Õppetoetus kutseõppeasutuse ja kõrgkooli õpilastele Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht õppuril Palupera vald 40 eurot 2 korda õppeaastal oktoobri- novembri ja märtsi- aprilli kuus
7. Sünnipäevatoetus alates 90. eluaastast Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht Palupera vald, alates 90.a. 30 eurot
8. Jõulupakitoetus lastele (sünnist kuni põhikoolis õppivale) Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht lapsel Palupera vald ja Palupera põhikooli õppuritele ning Hellenurme lasteaias käivatele lastele Asjaline toetus
9. Jõulupakitoetus alates 70. eluaastast Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht Palupera vald, alates 70.a. eakatele Asjaline toetus
10. Hüvitis lastele prillide ostuks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht lapsel Palupera vald 50% kulutustest, kuid mitte üle 65 euro 1 kord aastas
11. Kooli lõpetamise toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht õppuril Palupera vald. Põhikooli kiitusega, kutseõppeasutuse hõbe- või kuldmedaliga ning kõrgkooli cum laude lõpetajale 2 kordses määras. Õigus taotleda kuni 3 kuud peale lõpetamist Põhikool 30 eurot, gümnaasium ja kutseõppeasutus 40 eurot, kõrgkool 50 eurot
12. Transporditoetus põhikooli ja gümnaasiumi õppuritele Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht päevases õppevormis õppuril Palupera vald ja Palupera põhikooli õppuritele. Ei kompenseerita, kui elukohajärgset kooli (1-9 kl) ei kasutata ja kui elukohajärgsest asulast on organiseeritud õpilastransport Sõidupiletite aruande alusel
13. Toetused lasterikkale perele: kooliaasta alguse puhul ja jõulude ajal Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal ja lastel Palupera vald. Peres vähemalt 4 alaealist last 20 eurot lapse kohta kooliaasta alguses ja 10 eurot lapse kohta detsembrikuus
14. Noortelaagri tuusikutoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht laagrisse minejal Palupera vald. Eelisjärjekorras lasterikkad ja/või toimetulekupiiril elavad pered Kuni 75 eurot lapse kohta 1 kord aastas (v.a. sotsiaaltuusikud)
15. Toetus üksikule, lasteta vanaduspensionärile küttepuude soetamiseks või lumelükkamise toetamiseks Rahvastikuregistri andmetel ja alaline elukoht taotlejal Palupera vald Kuni 100 eurot 1 kord aastas
II. Erivajaduse põhjal
1. Toetus puudega lapse perele Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht raske ja sügava puudega lapsel Palupera vald 20 eurot igale puudega lapsele peres, 2 korda aastas (I ja II poolaastal)
2. Puudega lapse hooldajatoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht puudega lapsel ja hooldajal Palupera vald. Toetus isikule, kes puudega lapse eest hoolitseb ja ei saa seetõttu töötada 3-15.a. keskmise, raske või sügava puudega laps – 19,17 eurot kuus. 16-18.a. raske puudega nooruk – 15,34 eurot kuus. 16-18.a. sügava puudega nooruk – 25,56 eurot kuus.
3. Toetus raske või sügava puudega lapse või tema perega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht puudega lapsel Palupera vald. Toetust makstakse kui on ülejäägis riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendeid Kuludokumendi, lepingu alusel vastavalt võimalustele
4. Hooldajatoetus Raske või sügava puudega hoolealuse ja puudeta või keskmise puudega hooldaja asukoht Palupera vald. Rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsuse isikutele kooskõlastatult Sügava puudega isiku hooldajale 25,56 eurot kuus. Raske puudega isiku hooldajale 15,34 eurot kuus. Riigi rahastatav hooldajatoetuse mahu piires.
5. Puudega isiku täiendav sotsiaaltoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht puudega isikul Palupera vald Sügava puudega isikule 25,56 eurot kuus. Raske puudega isikule 15,34 eurot kuus.
III. Sissetuleku vähesuse jm. põhjal
1. Toimetulekutoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal ja tema pereliikmetel Palupera vald Arvestatakse normpinda, eluruumide kulusid piirmäärade ulatuses, et perele tagada toimetulekupiir. Igakuine taotlemine ja toetus.
2. Majanduslikesse raskustesse sattunud perede toetus Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht taotlejal Palupera vald. Lastega perele makstakse teistkordselt toetust kui valla eelarves on rahalisi vahendeid 20 eurot 1 kord aastas, lastega perele 2 korda aastas
3. Erakorraline toetus õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul Õnnetusjuhtumi koht (nt tulekahju, loodusõnnetus vm) ja taotleja elukoht rahvastikuregistri andmetel Palupera vald Kuni 640 eurot
4. Ravikindlustuseta isiku toetus Rahvastikuregistri andmetel või alaline elukoht taotlejal Palupera vald Kuni 50 eurot 1 kord aastas
5. Hüvitis ravi- ja rehabilitatsioonivahendite ostuks/rendiks ja haigla voodikoha päeva tasuks, taastusraviks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada 50% kulutustest, kuid mitte üle 65 euro, 1 kord aastas
6. Küttetoetus küttematerjali ostmiseks või töötlemiseks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada. Toetust makstakse kui on ülejäägis riigi rahastatava toimetulekutoetuse vahendeid. Kuni 128 eurot 1 kord aastas
7. Toetus sõltuvushaigele isikule võõrutusravi ja rehabilitatsiooniteenuse saamiseks Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada. Toetust makstakse kui on ülejäägis riigi rahastatava toimetulekutoetuse vahendeid Kuni 96 eurot
8. Toetus kommunaalkuludeks, dokumentide vormistamiseks, lastele hädavajalike asjade ostmiseks jms. Rahvastikuregistri andmetel alaline elukoht abivajajal Palupera vald, kel vajalik toimetulekut soodustada. Toetust makstakse kui on ülejäägis riigi rahastatava toimetulekutoetuse vahendeid Kuni 32 eurot 1 kord aastas
Märkus: Laps on Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse § 2 alusel kuni 18. aastane inimene.
Viimati uuendatud ( neljapäev, 19 märts 2015 )