Palupera valla

vabasektor

MTÜ Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus

MTÜ “Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus” (reg.nr.80229886)
Postiaadress: Nõuni 67515, Valgamaa

Mittetulundusühing on likvideerimisel

Mittetulundusühing asutati   18. oktoobril 2005.a. toimunud asutamiskoosolekul.        
Sihtasutuste ja mittetulundusühingute registris ollakse 11. jaanuarist 2006.a.
Asutajaliikmed: Palupera Vald, MTÜ „Nõuni Loodushoiu- ja Jahindusselts“, eraisikud Aili Keldo, Ants Manglus, Arno Maranik, Ermo Kruuse, Ilmar Osbek, Ivo Lani, Kalev Lõhmus, Marika Viks, Ruta Reim ja Teet Saul.

 

 Arutelu Nõuni Loodus- ja arenduskeskuses

 

MTÜ eesmärkideks on põhikirja järgselt :
• keskkonna- ja looduskaitsealase tegevuse propageerimine ja keskkonnateadlikuse tõstmine, loodusõppe korraldamine;
• kohaliku elukeskkonna parandamine, piirkonna konkurentsivõime tõstmine ning  piirkonna külastusvõimaluste mitmekesistamine ning külaliikumise edendamine;
• piirkonna loodus-, matka-, ja kultuuriobjektide tutvustamine;
• kohaliku ettevõtluskeskkonna elavdamine;
• rahvuskultuuri ja   rahvusliku käsitöö propageerimine ning sellelaadsete teadmiste kogumine ja levitamine;
• integreerida ühiskonda isikuid kes on jäänud kõrvale aktiivsest elust toetades neid moraalselt ja psühholoogiliselt andes informatsiooni ja võimaldades eneseteostust ning koolitust;
• sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja  ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine;
• laste ja noorte huvihariduse omandamise võimaldamine luues  seeläbi  võimalusi ja tingimusi lapse  tervise hoidmiseks ja tugevdamiseks  soodustades tema emotsionaalselt kõlbelist sotsiaalset ja kehalist arengut ning noorte vaba aja veetmise korraldamine ning erinevate vüuimaluste pakkumine;
• koostöös kohalike omavalitsustega projektide ja programmide ning kavade koostamine ning elluviimine ja muude eesmärkidega kooskõlas olevate ülesannete teostamine;
• arengukavade ja projektide ning programmide elluviimist toetavate koolituskursuste, k.a kursusi täiskasvanutele korraldamine;
• spordi- ja kultuuriüritust, kontsertide, seminaride, infopäevade korraldamine.

 

Arutelu Nõuni Loodus- ja arenduskeskuses 

 

Mittetulundusühingu visioon (tulevikupilt):
Piirkonna suurimaks rikkuseks on loodus, omanäoline kultuur ja traditsiooniline eestlaslik elulaad. Turismitooted on konkurentsivõimelised. Vaatamisväärsused on korrastatud. Informatsioon kõigi turismiobjektide, -ettevõtete ja sündmuste kohta on hästi kättesaadav (tutvustatakse internetis, paberkandjal ja meediakanalites, kohapealsed viidad, infostendid).
Piirkonna turismisektor teeb omavahel suunav-ühendavat koostööd, et oskuslikumalt ära kasutada valla ajaloo-, kultuuri-, ja looduslikku omapära. Otepää Turismiinfo, VVV SA ja kohalikud omavalitsused, MTÜ Hellenurme Mõis, MTÜ P-Rühm, MTÜ Nõuni Maanaiste Selts ja MTÜ Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus koostöös reklaamivad piirkonda ja levitavad infot piirkonna vaatamisväärsuste ja ürituste kohta. Turismiettevõtjad on huvitatud oma teenuste laiendamisest ja eripäraste turismikohtade juurdetekkimisest.  Valla turismi  turundus-arendustöötaja(te) tööülesanneteks saab olema reklaami  väljatöötamine, telefoni teel antav info, vastamine e-postile, kodulehel lingi täiendamine, gruppide vastuvõtt .
MTÜ  Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus koostab soovituslikud marsruudid piirkonna seni tuntud ja vähe külastatud osadele. Tutvustatakse tegutsevat Nõuni Looduskeskust koostööpartneritele – Otepää Turismiinfole, VVV SA-le, aga ka ettevõtjatele (Pühajärve Puhkekodu, Hellenurme vesiveski jt.). Ühistööna seotakse looduskeskus piirkonna turismiketti.

 

Arutelu Nõuni Loodus- ja arenduskeskuses


Mittetulundusühingu võimalused visioon reaalsuseks teha:

1.Nõuni suurkujude tutvustamine .
2.Tartu maratoniraja ära kasutamine .
3. Loodusuuringute, koolituste, infotoa.... jm.  võimalused.
4. Taluturism . Puhkemajandus.
5.Tõmbepunktide esiletoomine (Nõuni järv, ........) jne.

 

Mittetulundusühingu visioon ja võimaluste rakendumine eeldab aga:

1.Infokandjate kollektsiooni loomine, täiendamine, ürituste korraldamine, info jagamine, gruppide vastuvõtt.
2.Nõuni Looduskeskuse koostöö partneritega (RMK, Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru).
3.Projekti kasusaajate jt.asjast huvitatud partnerite, isikutega soovituslike reisimarsruutide, erinevate pakettide koostamine, vormistamine, tutvustamine, levitamine. Jätkuv tootearendus.
4.Nõuni Algkooli kinnistu detailplaneeringu menetlusprotsessis aktiivne osalemine, hilisem järgimine.
5.Hoonete rekonstrueerimine, kinnistule puhkeala rajamine, heakorrastatuse suurendamine.

Osa nendest tegevustest on võimalik juba tegutseva Looduskeskuse raames arendada. Täna oleme aga alles planeerimise, projekteerimise staadiumis.

 

Kompleksi väljaarendamisel on suur tähtsus piirkonna arengule, kuna:
• Tegemist on ääretult atraktiivse piirkonnaga, kinnistu asub Tartu – Otepää maantee vahetus läheduses, Otepää maastikukaitseala lõunapiiril, Nõuni järve kaldal
• kasutamata on tohutu potensiaal Otepää läheduse näol (8km). Sinna suunduvad ja sealt lahkuvad külastajad  läbivad Nõuni küla, kus võiks olla neile midagi pakkuda.
• Kompleksi kasutuselevõtt suurendab piirkonna tööhõivet ja ettevõtluse kasvu
• Paraneb piirkonna maine.

Mittetulundusühing loodi ju eesmärgiga arendada Nõuni piirkonda. See, et ühed isikud otsustasid osaleda asutajatena, ei tähenda, et vaid nemad peaksid piirkonna heaolu ja maine peale mõtlema või et keegi liituda ei tohiks. Vastupidi – oodatud on huvilised, kaasarääkijad, tegutsejad igal tegevusetapil.

 

Mõned võimalused meiega kontakteeruda:
Palupera Vald, vallavanem Terje Korss, 51 74 740, E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud .
Aili Keldo – E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
Ermo Kruuse – E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud
Kalev Lõhmus – E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud .

 

Nõuni puhkeala kaart

Ava suurem kaart

Nõuni puhkeala kujundamise küsitlus

Kodukord